5+1 kníh o ľuďoch, ktorí to nie­kam dotiahli

Lýdia Repová / 24. apríla 2016 / Tools a produktivita

Vďaka Googlu či Face­bo­oku sa v dneš­nej dobe nestra­tíme, či doká­žeme nájsť sta­rých zná­mych. Poznáme však aj ľudí, ktorí stoja za týmito veľ­ko­le­pými spo­loč­nos­ťami? Ich životný prí­beh od začiat­kov až po úspech? Pri­ná­šame ti 5 + 1 kníh o živote sláv­nych osob­ností ako inšpi­rá­ciu, že nie vždy to ide ľahko.

1. Losing my Vir­gi­nity — Môj vlastný živo­to­pis od Richarda Bran­sona

Ak vám hovorí niečo kon­glo­me­rát Vir­gin, tak potom vám bude niečo hovo­riť aj meno Richard Bran­son. Spo­lu­za­kla­da­teľ Vir­gin-u vo svo­jom živo­to­pise opi­suje svoje štu­dent­ské časy, zábavky, no na dru­hej strane aj tvrdú drinu. Zdô­verí sa nie­len so svo­jím pra­cov­ným živo­tom, ale aj o svo­jich vzťa­hoch. Kniha má 512+64 strán je dostupná v slo­ven­skom jazyku a cena sa pohy­buje od 17 do 23 €.
Richard Branson

2. Elon Musk od Ach­lee Vance

Tesla, Spa­ceX a hľa­da­nie fan­tas­tic­kej budúc­nosti

Elon Musk — známy pán pod­ni­ka­teľ, ktorý má “prsty” v pso­loč­nos­tiach ako Pay­Pal, Tesla či Space X. V jeho živo­to­pise sa dozvieme, ako sa z chlapca naro­de­ného v Juž­nej Afrike stane muž s víziou o záchrane sveta či kolo­ni­zo­vaní Marsu. Kniha je v slo­ven­skom jazyku, má 352 strán a cena sa pohy­buje okolo 19€.

51KbSPi5n4L._SX323_BO1,204,203,200_

3. Ako uva­žujú Larry Page & Ser­gey Brin od Richarda L. Brandta

V dneš­nej dobe sa bez Googlu neza­obí­deme. Stal sa našou súčas­ťou a kaž­do­denne si ho zapí­name či už na vyhľa­da­nie infor­má­cií alebo zábavy. Nám sa však v tejto knihe naskytne pohľad nato, ako uva­žujú jeho zakla­da­te­lia Larry Page a Ser­gey Brin. Kniha má 163 strán je v slo­ven­skom jazyku a cena sa pohy­buje okolo 5€.

51pl1O1Fa4L._SX325_BO1,204,203,200_

4. Bil­li­onaire Boy od Georga Beahma

Face­book ovlá­dol náš život a hovorí sa “keď si neni na Face­bo­oku, neži­ješ.” Ako ale žije jeho zakla­da­teľ Mark Zuc­ker­berg sa dozvieme v jeho vlast­nom živo­to­pise s náz­vom Bili­ó­nový chla­pec. Kniha má 192 strán je v anglic­kom jazyku a cena sa pohy­buje okolo 12€.

704370

5. Mysli a zbo­hatni od Napo­le­ona Hilla

Kniha bola inšpi­ro­vaná Andre­wom Car­ne­giem, ktorý pre­dal auto­rovi knihy svoj kľúč k prin­cípu úspe­chu. Zame­riava sa na indi­vi­du­álny úspech a cestu k bohat­stvu nie­len finanč­nému ale aj duchov­nému. Má 168 strán, je v slo­ven­skom jazyku a cena sa pohy­buje okolo 7€.

51DXwCR9fjL._SX342_BO1,204,203,200_

+1. Mr Pla­y­boy: Hugh Hef­ner and the Ame­ri­can Dream od Ste­vena Wat­tasa

Časo­pis Pla­y­boy snáď nemu­síme pred­sta­vo­vať. Každý pán sa túži stať sa aspoň na jeden deň Hugh Hef­ne­rom a uží­vať si spo­loč­nosť jeho “zaja­či­kov”. V tejto knihe si môžeme aspoň pre­čí­tať o živote tohto sláv­neho, ale aj kon­tro­verz­ného pána. Kniha je v anglic­kom jazyku a stojí okolo 18€.

51u2vEVU4GL._SY344_BO1,204,203,200_

Zdroj foto­gra­fií: www.amazon.com

Pridať komentár (0)