5+1 kníh o ľuďoch, kto­rí to nie­kam dotiah­li

Lýdia Repová / 24. apríla 2016 / Lifehacking

Vďa­ka Goog­lu či Face­bo­oku sa v dneš­nej dobe nestra­tí­me, či doká­že­me nájsť sta­rých zná­mych. Pozná­me však aj ľudí, kto­rí sto­ja za tými­to veľ­ko­le­pý­mi spo­loč­nos­ťa­mi? Ich život­ný prí­beh od začiat­kov až po úspech? Pri­ná­ša­me ti 5 + 1 kníh o živo­te sláv­nych osob­nos­tí ako inšpi­rá­ciu, že nie vždy to ide ľah­ko.

1. Losing my Vir­gi­ni­ty — Môj vlast­ný živo­to­pis od Richar­da Bran­so­na

Ak vám hovo­rí nie­čo kon­glo­me­rát Vir­gin, tak potom vám bude nie­čo hovo­riť aj meno Richard Bran­son. Spo­lu­za­kla­da­teľ Vir­gin-u vo svo­jom živo­to­pi­se opi­su­je svo­je štu­dent­ské časy, zábav­ky, no na dru­hej stra­ne aj tvr­dú dri­nu. Zdô­ve­rí sa nie­len so svo­jím pra­cov­ným živo­tom, ale aj o svo­jich vzťa­hoch. Kni­ha má 512+64 strán je dostup­ná v slo­ven­skom jazy­ku a cena sa pohy­bu­je od 17 do 23 €.
Richard Branson

2. Elon Musk od Ach­lee Van­ce

Tes­la, Spa­ceX a hľa­da­nie fan­tas­tic­kej budúc­nos­ti

Elon Musk — zná­my pán pod­ni­ka­teľ, kto­rý má “prs­ty” v pso­loč­nos­tiach ako Pay­Pal, Tes­la či Spa­ce X. V jeho živo­to­pi­se sa dozvie­me, ako sa z chlap­ca naro­de­né­ho v Juž­nej Afri­ke sta­ne muž s vízi­ou o záchra­ne sve­ta či kolo­ni­zo­va­ní Mar­su. Kni­ha je v slo­ven­skom jazy­ku, má 352 strán a cena sa pohy­bu­je oko­lo 19€.

51KbSPi5n4L._SX323_BO1,204,203,200_

3. Ako uva­žu­jú Lar­ry Page & Ser­gey Brin od Richar­da L. Brand­ta

V dneš­nej dobe sa bez Goog­lu neza­obí­de­me. Stal sa našou súčas­ťou a kaž­do­den­ne si ho zapí­na­me či už na vyhľa­da­nie infor­má­cií ale­bo zába­vy. Nám sa však v tej­to kni­he naskyt­ne pohľad nato, ako uva­žu­jú jeho zakla­da­te­lia Lar­ry Page a Ser­gey Brin. Kni­ha má 163 strán je v slo­ven­skom jazy­ku a cena sa pohy­bu­je oko­lo 5€.

51pl1O1Fa4L._SX325_BO1,204,203,200_

4. Bil­li­onai­re Boy od Geor­ga Beah­ma

Face­bo­ok ovlá­dol náš život a hovo­rí sa “keď si neni na Face­bo­oku, neži­ješ.” Ako ale žije jeho zakla­da­teľ Mark Zuc­ker­berg sa dozvie­me v jeho vlast­nom živo­to­pi­se s náz­vom Bili­ó­no­vý chla­pec. Kni­ha má 192 strán je v anglic­kom jazy­ku a cena sa pohy­bu­je oko­lo 12€.

704370

5. Mys­li a zbo­hat­ni od Napo­le­ona Hil­la

Kni­ha bola inšpi­ro­va­ná Andre­wom Car­ne­giem, kto­rý pre­dal auto­ro­vi kni­hy svoj kľúč k prin­cí­pu úspe­chu. Zame­ria­va sa na indi­vi­du­ál­ny úspech a ces­tu k bohat­stvu nie­len finanč­né­mu ale aj duchov­né­mu. Má 168 strán, je v slo­ven­skom jazy­ku a cena sa pohy­bu­je oko­lo 7€.

51DXwCR9fjL._SX342_BO1,204,203,200_

+1. Mr Pla­y­boy: Hugh Hef­ner and the Ame­ri­can Dre­am od Ste­ve­na Wat­ta­sa

Časo­pis Pla­y­boy snáď nemu­sí­me pred­sta­vo­vať. Kaž­dý pán sa túži stať sa aspoň na jeden deň Hugh Hef­ne­rom a uží­vať si spo­loč­nosť jeho “zaja­či­kov”. V tej­to kni­he si môže­me aspoň pre­čí­tať o živo­te toh­to sláv­ne­ho, ale aj kon­tro­verz­né­ho pána. Kni­ha je v anglic­kom jazy­ku a sto­jí oko­lo 18€.

51u2vEVU4GL._SY344_BO1,204,203,200_

Zdroj foto­gra­fií: www.amazon.com

Pridať komentár (0)