6 Naje­pic­kej­ších spô­so­bov ako dať výpo­veď

Tatiana Blazseková / 1. decembra 2015 / Tools a produktivita

Keď už skon­čiť, tak so všet­kou teat­rál­nos­ťou! Nie­ktorí ľudia kaž­do­denne fan­ta­zí­rujú o tom, ako odisť z práce čo naj­pô­so­bi­vej­šie. Väč­šina týchto pred­stáv ostane len v teore­tic­kej rovine. Našlo sa však aj nie­koľko odváž­liv­cov, ktorí zave­sili svoju kari­éru na kli­nec, a to tým najo­ri­gi­nál­nej­ším spô­so­bom.

Tento muž opus­til zamest­na­nie baristu s pomo­cou kvin­teta v Steve Har­vey Show. Pie­seň v kto­rej sa spieva: I am quit­ting this job today, bude určite hitom.

Zamest­nanci z občerstve­nia Chi­potle jed­no­du­cho zatvo­rili obchod a všetko vysvet­lili v odkaze na dve­rách. Aj keď s gra­ma­tic­kou chy­bou ale zato od srdca.

Redak­torka tele­ví­zie KTVA Charlo Gre­ene sa počas živého vysie­la­nia posta­rala o poriadny roz­ruch. Pri­znala sa, že je maji­teľ­kou Alaska Can­na­bis Club. Svoju ener­giu sa teda roz­hodla inves­to­vať do boja za lega­li­zá­ciu mari­hu­any. A čo práca redak­torky? Citu­jem Charlo: „.well, fuck it, I quit.“

Marina Shif­rin sa k svo­jej výpo­vedi pre­tan­co­vala. Pra­co­vala o sto šesť a čo z toho? Jej šéfo­via dávali pred­nosť kvan­tite a počtu zhliad­nutí, a tak si pove­dala, že spraví video sama. Jej prí­beh tým však nekončí. 

Mari­nin šéf jej odpo­ve­dal..

Zamest­nanci Renais­sance Hotel sa dlho­dobo sťa­žo­vali na pra­covné pod­mienky a sprá­va­nie sa k zamest­nan­com. Joey to zobral vážne a ukon­čil pra­covný pomer za pomoci celej sku­piny. To bol bod­rel! 

Určite je lep­šie dať vedieť dosta­točne skoro a infor­mo­vať oko­lie o takýchto zme­nách. Nie je to často­krát len o vami a šéfom. Pri­pra­viť by sa mali na zmeny aj kole­go­via či kli­enti. Tak­tiež je dôle­žité mys­lieť na to, že ľudí, s kto­rými pra­cu­jete, možno nevi­díte posledný raz. Svet je malý, občas menší, ako si mys­líme. Nikdy neviete na koho kde nara­zíte, kto bude nový šéf a nový kolega.

Ľudia v odbore sa navzá­jom poznajú a vedia kto ako pra­cuje. Váš nový šéf nemusí byť Sher­lock, aby si o Vás našiel viac infor­má­cii ako máte v CV. Zlé refe­ren­cie sku­točne nepot­re­bu­jete. Upra­tujte si preto Lin­ke­dIN, Face­book a iné sociálne siete.

Sama neviem, či by som si zvo­lila podobný spô­sob odchodu. Asi som málo teat­rálna. Čo vy? Išli by ste do toho?

Zdroj: www.mashable.com

Pridať komentár (0)