6 naj­lep­ších slo­ven­ských men­to­riek

Martin Bohunický / 26. januára 2016 / Business

V decem­bri sme sa pove­no­vali desia­tim mužom, ktorí sú podľa mňa tí praví, pokiaľ hľa­dáš k svojmu star­tupu špič­ko­vého men­tora.

Nemys­lím si však, že muž­ské mys­le­nie dokáže pokryť všetko, čo star­tup vyža­duje. Môže si hovo­riť kto chce, čo chce — muž a žena je jed­no­du­cho roz­diel. A práve to, čo dokáže ponúk­nuť žena, potre­buje k úspe­chu každá jedna firma.

Mys­lím si, že tím zlo­žený čisto z mužov by dopa­dol kata­stro­fálne a každý roz­umný pod­ni­ka­teľ by mal vedieť, že ide­álne zlo­že­nie tímu má od čisto muž­ského poriadne ďaleko. Mimo toho, že máme v tech biz­nise nesmierne šikovné ženy, je tu aj druhý fak­tor — to jemné, cit­livé žen­ské vní­ma­nie, bez kto­rého žiadny pro­dukt jed­no­du­cho nie je dosť sexy.

Práve preto som pre teba pri­pra­vil zoznam šies­tich šar­mant­ných žien, ktoré dokážu tvoj star­tup posu­núť na úplne inú úro­veň.

Simona Bubá­nová

Sku­točné mar­ke­tin­gové eso. Je to už 20 rokov, čo Simona zalo­žila vlastnú mar­ke­tin­govú agen­túru Cre­a­tive Depart­ment, ktorá je pre kaž­dého kli­enta záru­kou kva­lity. Popri svo­jej práci sa venuje maľo­va­niu — zalo­žila Art Direc­tion Club na Slo­ven­sku. Simona sa neraz zúčast­nila Star­tup Wee­kend-ov a je skve­lým men­to­rom pre všetko, čo sa týka mar­ke­tingu, reklamy a vše­obecne digi­tál­nych médií.

12648139_10207109037637045_779497701_n

Petra Kole­sá­rová

Petra pôsobí po boku v inves­tič­nom fonde Credo Ven­tu­res. Veľmi šikovné mladé dievča má špič­kové zna­losti v práv­nic­kých zále­ži­tos­tiach, ktoré si cib­rila aj počas rokov štú­dia v Izra­eli. Ak chceš mať pod kon­tro­lou všetky patenty, ak nech­ceš prísť o svoju duševnú prácu, ak chceš mať všetky zále­ži­tosti s inves­tormi jasne právne vyspo­ria­dané, … potom je práve Petra člo­ve­kom, kto­rého potre­bu­ješ.

12118619_1019713364736734_4534884503627354192_n

Petra (hore) na Star­tup Wee­kende. zdroj: FB/Credo Ven­tu­res

Tina Lič­ková

Tina má pomerne bohatú pra­covnú minu­losť, keď si pre­šla agen­tú­rou Triad, šéfo­vala mar­ke­tingu Web­sup­portu a sta­rala sa o UX v agen­túre 2FRESH. Dnes je CEO a co-owne­rom slo­ven­skej pobočky. Men­tor musí mať bohaté skú­se­nosti a to ona bez pochýb má. Doko­nalý dizajn a pre­ma­kaná user expe­rience? Tina je v tomto jed­no­du­cho doma.

Vero­nika Janeč­ková

Vero­nika sa už v mla­dom veku roz­hodla opus­tiť rodné hniezdo a dlho­dobo fun­guje v Lon­dýne. Svoje miesto si našla v kre­a­tív­nej agen­túre Made by Many, kde pomáha star­tu­pom pri roz­behu. V rámci agen­túry sa venuje aj pro­jektu tEchDU, ktorý má za cieľ vylep­šiť vzde­lá­va­nie pro­stred­níc­tvom tech­no­ló­gií a vo voľ­nom čase sa venuje svojmu pro­jektu odviati.com. Vero­nika je pro­duk­tovo zame­raný člo­vek, kto­rej pomoc môže byť pre teba nena­hra­di­teľná.

sexy

Ivana Mol­ná­rová

Ivana pôsobí už 15 rokov v slo­ven­skej Pro­fe­sii, posled­ných 5 rokov ako výkonný ria­di­teľ. Náhoda to nie je, Ivana Mol­ná­rová má poriadne široký záber a patrí medzi naj­schop­nej­ších ľudí, akých môžeš na našom trhu nájsť. Pre tvoj star­tup sa určite budú hodiť jej skú­se­nosti s HR či sales.

11221956_1227442283948726_3883516818432688921_n

Ivana je sku­točná dáma. Zdroj: FB/ Pro­fe­sia

Micha­ela Jacová

Micha­ela už päť rokov pôsobí v inves­tič­nom fonde Neulogy Ven­tu­res, mimo iného má za sebou štú­dium na Prin­ce­ton Uni­ver­sity a je zakla­da­teľ­kou Star­tup Awards na Slo­ven­sku. Sym­pa­tické dievča môže nakop­núť tvoj star­tup cez men­to­ring v oblasti biz­nis plá­no­va­nia a stra­té­gií.

Pridať komentár (0)