6 najnávykovejších látok na Zemi. Ocitla sa medzi nimi aj tá, ktorá je obľúbená u každého z nás

Interez.sk / 16. apríla 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Interez.sk
  • Na nie­kto­rých sa stá­vaš zá­vis­lým už po pr­vom po­u­žití.
  • Na iných si zá­vis­losť vy­pes­tu­ješ skôr, než by si ča­kal.
  • Dnes tu pre teba máme druhý diel nášho no­vého vi­deo-se­riálu V KOCKE.

Po­zreli sme sa na naj­ná­vy­ko­vej­šie látky, na kto­rých sú, bo­hu­žiaľ, mnohí z nás zá­vislí. Tak­tiež sa po­zrieme na pár zau­jí­ma­vostí, dnes ale zo sveta vedy a tech­niky. Pra­jeme prí­jemné sle­do­va­nie.

Zdroj: in­te­rez.sk

Pridať komentár (0)