Nástro­je, kto­ré by mal poznať kaž­dý star­tup

Kristína Šuvadová / 4. apríla 2016 / Lifehacking

Keď si zanep­ráz­dne­ný uvá­dza­ním svoj­ho star­tu­pu do jeho vlast­né­ho biz­nis živo­ta, nemáš vždy čas sle­do­vať všet­ko, čo ľudia hovo­ria o tvo­jej fir­me. Našťas­tie však exis­tu­je celá kopa skve­lých pro­duk­tov a apli­ká­cií na to, aby sle­do­va­nie tvoj­ho nové­ho star­tu­pu bolo jed­no­duch­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým.

Tu je hneď nie­koľ­ko zau­jí­ma­vých nástro­jov, kto­ré urči­te sto­ja za spo­me­nu­tie:

  1. Index

Index bol vytvo­re­ný tímom The Next Web. Využí­va verej­ný obsah na webe, vďa­ka kto­ré­mu zhro­maž­ďu­je rôz­ne infor­má­cie o všet­kých tech spo­loč­nos­tiach po celom sve­te.

Ten­to nástroj využi­ješ na vše­li­čo. Naprí­klad vďa­ka nemu môžeš sle­do­vať kon­ku­ren­ciu, ale­bo vyhľa­dať poten­ci­onál­nych inves­to­rov.

Tak­tiež dob­re slú­ži na vytvo­re­nie vlast­né­ho zozna­mu inves­tí­cií, prí­pad­ne iných vecí, na kto­rých ti zále­ží. Vďa­ka Inde­xu tak budeš mať všet­ko pre­hľad­ne uspo­ria­da­né a vo všet­kom budeš mať ten správ­ny pre­hľad.

1

  1. Noti­fy

Noti­fy ti zašle upo­zor­ne­nia o všet­kom, čo len chceš. Môžeš si tam naprí­klad nasta­viť to, aby ťa táto apli­ká­cia upo­zor­ni­la zakž­dým, keď bude tvo­ja fir­ma spo­me­nu­tá onli­ne. Prí­pad­ne si to nasta­víš aj na tvo­jích kon­ku­ren­tov, aby si mal pre­hľad aj o tom, čo hovo­ria zákaz­ní­ci na nich.

Noti­fy slú­ži tak­tiež aj ako malý diár, kto­rý ti dá včas vedieť o kaž­dom even­te, kto­rý by ťa mohol zau­jí­mať. Sám si tak­tiež zvo­líš aj to, odkiaľ by mala apli­ká­cia tie­to všet­ky infor­má­cie čer­pať. Či už je to Face­bo­ok, Twit­ter, Red­dit, Pro­duct Hunt ale­bo Medium.

2
  1. App Review Moni­tor

Ten­to nástroj ťa upo­zor­ní zakaž­dým, keď tvo­ja apli­ká­cia dosta­ne neja­kú novú recen­ziu v App Sto­re.

Ak je recen­zia pozi­tív­na, môžeš si nasta­viť auto­ma­tic­ké zdie­ľa­nie naprí­klad na Twit­te­ri.

Samoz­rej­me, nie vždy dosta­neš pozi­tív­ne hod­no­te­nia, no naj­dô­le­ži­tej­šia je komu­ni­ká­cia so zákaz­ník­mi. Pre­to môžeš pomo­cou toh­to nástro­ja zlú kri­ti­ku pre­brať so svo­jím tímom a spo­loč­ne vymys­lieť čo najv­hod­nej­šiu odpo­veď.

39

  1. Mat­ter­mark for iOS

Mat­ter­mark je jeden z naj­lep­ších star­tu­po­vých nástro­jov, aké tu kedy boli. A to naj­lep­šie, je úpl­ne zadar­mo.

Pou­ží­va­ním tej­to mobil­nej apli­ká­cie sa môžeš dozve­dieť všet­ko o fir­mách, naprí­klad aj to, aký je ich podiel na zis­ku. Tak­tiež ťa infor­mu­je o všet­kých dôle­ži­tých novin­kách v tvo­jej spo­loč­nos­ti.

4

  1. Star­tup trac­ker 2.0

Ďal­ší nástroj, kto­rý ti pomô­že v zís­ka­va­ní infor­má­cii. Pre­to­že zbie­rať infor­má­cie je to naj­dô­le­ži­tej­šie.

Star­tup trac­ker ti počas číta­nia neja­ké­ho člán­ku auto­ma­tic­ky zhro­maž­dí všet­ky infor­má­cie o fir­me, o kto­rej prá­ve čítaš. A to všet­ko bez toho, aby si vôbec v pre­hlia­da­či otvo­ril nové okno.

5

  1. Moni­tor Back­links

Ak by si na svo­jej strán­ke rád vylep­šil SEO, ten­to pro­dukt ti to uľah­čí. Po rých­lom nasta­ve­ní sa ti zobra­zí panel, kde budeš môcť ľah­ko kori­go­vať a vylep­šo­vať vyhľa­dá­va­nie na tvo­jej strán­ke. Tak­tiež sa ti zobra­zia naj­čas­tej­šie vyhľa­dá­va­né slo­vá a kľú­čo­vé výra­zy.

Aj keď je podob­ných nástro­jov omno­ho viac, tie­to sú tie naj­viac pou­ží­va­né a tak­tiež naj­viac pochva­ľo­va­né. Zostať infor­mo­va­ný a vždy mať pre­hľad, je asi to naj­dô­le­ži­tej­šíe, čo pre svoj star­tup môžeš spra­viť, a pre­to by si mal poroz­mýš­ľať aspoň o jed­nom z tých­to úžas­ných nástro­jov.

6

Zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fezr.tumblr.com

Pridať komentár (0)