Nástroje, ktoré by mal poznať každý star­tup

Kristína Šuvadová / 4. apríla 2016 / Tools a produktivita

Keď si zanep­ráz­dnený uvá­dza­ním svojho star­tupu do jeho vlast­ného biz­nis života, nemáš vždy čas sle­do­vať všetko, čo ľudia hovo­ria o tvo­jej firme. Našťas­tie však exis­tuje celá kopa skve­lých pro­duk­tov a apli­ká­cií na to, aby sle­do­va­nie tvojho nového star­tupu bolo jed­no­duch­šie ako kedy­koľ­vek pred­tým.

Tu je hneď nie­koľko zau­jí­ma­vých nástro­jov, ktoré určite stoja za spo­me­nu­tie:

  1. Index

Index bol vytvo­rený tímom The Next Web. Využíva verejný obsah na webe, vďaka kto­rému zhro­maž­ďuje rôzne infor­má­cie o všet­kých tech spo­loč­nos­tiach po celom svete.

Tento nástroj využi­ješ na vše­ličo. Naprí­klad vďaka nemu môžeš sle­do­vať kon­ku­ren­ciu, alebo vyhľa­dať poten­ci­onál­nych inves­to­rov.

Tak­tiež dobre slúži na vytvo­re­nie vlast­ného zoznamu inves­tí­cií, prí­padne iných vecí, na kto­rých ti záleží. Vďaka Indexu tak budeš mať všetko pre­hľadne uspo­ria­dané a vo všet­kom budeš mať ten správny pre­hľad.

1

  1. Notify

Notify ti zašle upo­zor­ne­nia o všet­kom, čo len chceš. Môžeš si tam naprí­klad nasta­viť to, aby ťa táto apli­ká­cia upo­zor­nila zakž­dým, keď bude tvoja firma spo­me­nutá online. Prí­padne si to nasta­víš aj na tvo­jích kon­ku­ren­tov, aby si mal pre­hľad aj o tom, čo hovo­ria zákaz­níci na nich.

Notify slúži tak­tiež aj ako malý diár, ktorý ti dá včas vedieť o kaž­dom evente, ktorý by ťa mohol zau­jí­mať. Sám si tak­tiež zvo­líš aj to, odkiaľ by mala apli­ká­cia tieto všetky infor­má­cie čer­pať. Či už je to Face­book, Twit­ter, Red­dit, Pro­duct Hunt alebo Medium.

2
  1. App Review Moni­tor

Tento nástroj ťa upo­zorní zakaž­dým, keď tvoja apli­ká­cia dostane nejakú novú recen­ziu v App Store.

Ak je recen­zia pozi­tívna, môžeš si nasta­viť auto­ma­tické zdie­ľa­nie naprí­klad na Twit­teri.

Samoz­rejme, nie vždy dosta­neš pozi­tívne hod­no­te­nia, no naj­dô­le­ži­tej­šia je komu­ni­ká­cia so zákaz­níkmi. Preto môžeš pomo­cou tohto nástroja zlú kri­tiku pre­brať so svo­jím tímom a spo­ločne vymys­lieť čo najv­hod­nej­šiu odpo­veď.

39

  1. Mat­ter­mark for iOS

Mat­ter­mark je jeden z naj­lep­ších star­tu­po­vých nástro­jov, aké tu kedy boli. A to naj­lep­šie, je úplne zadarmo.

Pou­ží­va­ním tejto mobil­nej apli­ká­cie sa môžeš dozve­dieť všetko o fir­mách, naprí­klad aj to, aký je ich podiel na zisku. Tak­tiež ťa infor­muje o všet­kých dôle­ži­tých novin­kách v tvo­jej spo­loč­nosti.

4

  1. Star­tup trac­ker 2.0

Ďalší nástroj, ktorý ti pomôže v zís­ka­vaní infor­má­cii. Pre­tože zbie­rať infor­má­cie je to naj­dô­le­ži­tej­šie.

Star­tup trac­ker ti počas číta­nia neja­kého článku auto­ma­ticky zhro­maždí všetky infor­má­cie o firme, o kto­rej práve čítaš. A to všetko bez toho, aby si vôbec v pre­hlia­dači otvo­ril nové okno.

5

  1. Moni­tor Back­links

Ak by si na svo­jej stránke rád vylep­šil SEO, tento pro­dukt ti to uľahčí. Po rých­lom nasta­vení sa ti zobrazí panel, kde budeš môcť ľahko kori­go­vať a vylep­šo­vať vyhľa­dá­va­nie na tvo­jej stránke. Tak­tiež sa ti zobra­zia naj­čas­tej­šie vyhľa­dá­vané slová a kľú­čové výrazy.

Aj keď je podob­ných nástro­jov omnoho viac, tieto sú tie naj­viac pou­ží­vané a tak­tiež naj­viac pochva­ľo­vané. Zostať infor­mo­vaný a vždy mať pre­hľad, je asi to naj­dô­le­ži­tej­šíe, čo pre svoj star­tup môžeš spra­viť, a preto by si mal poroz­mýš­ľať aspoň o jed­nom z týchto úžas­ných nástro­jov.

6

Zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fezr.tumblr.com

Pridať komentár (0)