7 dôvo­dov prečo milu­jem Regi­oJet a prečo by ste ho mali milo­vať aj vy!

Jaroslav Dodok / 23. novembra 2015 / Tools a produktivita

Dnes vám pre­zra­dím, čím si ma zís­kali žlté vlaky a auto­busy…

Nejde len o to, že Regi­oJet je lac­nejší než kon­ku­ren­cia alebo o to, že ide o akúsi “novinku”, i keď verní zákaz­níci poznajú značku Žltý už nejakú tú dobu. Ide o to ako Radim Jan­čura, zakla­da­teľ Regi­oJetu vníma svo­jich zákaz­ní­kov a rea­li­zuje odvážne myš­lienky.

1. Jed­notka na trhu

Radim Jan­čura je pre mňa nie­len sym­pa­tický člo­vek, ale pre­dov­šet­kým inšpi­ra­tívny pod­ni­ka­teľ. Ako 21 ročný sa roz­ho­dol ponúk­nuť stov­kám a tisíc­kam mla­dých prí­le­ži­tosť vyces­to­vať do zahra­ni­čia na tzv. au pair prog­ramy. Okrem au pair poby­tov, sa pus­til aj do auto­bu­so­vej dopravy a pre­daja lete­niek. Vo všet­kých týchto obo­roch sa stal jed­not­kou na čes­kom trhu…

2. Káva zdarma

Tam, kde vám väč­šina šofé­rov aku­rát tak napľuje do tváre, zamest­nanci Regi­oJetu vám po nástupe “na palubu” ponúknu kávu, čaj alebo čoko­ládu. Zdarma. Per­fektný nápad ako sprí­jem­niť nám ces­tu­jú­cim dlhú cestu. A tak­tiež aj výborný mar­ke­tin­gový ťah – dajte ľuďom kávu, za ktorú bežne pla­tia 2€ a oni si so všet­kým nad­še­ním kúpia lís­tok za 3, 50€.

3. Jedlo skoro ako zdarma

Keď som si prvý­krát objed­ná­val che­es­cake na trase Ružom­be­rok – Košice vo večer­ných hodi­nách, mys­lel som si, že dosta­nem “fučku” koláča, ktorá sa nebude dať jesť. Však čo by ste za 40 cen­tov oča­ká­vali? Výsle­dok ma však prek­va­pil. Krásny che­e­se­cake, ktorý prí­jemne voňal a chu­til úplne per­fektne. Plnený cro­isant je tiež záži­tok pre vaše chu­ťové bunky. Neho­vo­riac o tom, že mine­rálka v Regi­oJete stojí menej, než na auto­bu­so­vých či vla­ko­vých sta­ni­ciach.

4. Firemný časo­pis

Časo­pis Žltý, ktorý si pre­čí­tam vždy, keď si sad­nem do Regi­oJetu. Prí­jemné repor­táže z celého sveta, roz­ho­vory so zamest­nan­cami, ktoré konečne nie­kto dokáže napí­sať pútavo, zau­jí­mavé súťaže a pekný gra­fický dizajn.

5. Boj proti korup­cii

S prí­cho­dom Regi­oJetu na slo­ven­ské koľaj­nice sa začali hýbať veci. Kon­ku­ren­cia bola pre štát­neho pre­pravcu ohro­ze­ním, preto začala nie cel­kom fér hra. Lís­tky pre dôchod­cov a štu­den­tov zdarma. Prob­lém pre­dá­vať lís­tky Regi­oJetu na želez­nič­ných sta­ni­ciach. A pokiaľ hovo­ríme o auto­bu­so­vej doprave – nechuť pod­pí­sať pre Jan­čuru aké­koľ­vek potvr­de­nie. Aj preto ste si v Regi­oJete mohli pre­čí­tať tele­fónne číslo na pri­má­tora Nitry alebo zhliad­nuť bil­bo­ardy, ktoré upo­zor­ňo­vali na korup­ciu kon­krét­nych kra­joch.

6. Ste­vardky na palube

Milé pote­še­nie nie­len pre pán­ske pub­li­kum. Zamest­nanci Regi­oJetu sa sprá­vajú k ces­tu­jú­cim ústre­tovo, s úsme­vom na tvári a pro­zá­kaz­níc­kym ser­vi­som. Veď si len spo­meňte na to, kedy vás šofér auto­busu SAD Zvo­len alebo Arriva express pozdra­vil a opý­tal sa vás, s čím vám môže pomôcť. Samoz­rejme česť výnim­kám, no mne sa to stalo možno tak 15 krát za celý život. Kdežto na cestu Regi­oJe­tom sa teším už dva dni pred tým.

Keď pri­chá­dzam k auto­busu, už v diaľke vidím úsmev, pri­ví­ta­nie a sta­rost­li­vosť, ktorá sa mi mimo­riadne ľúbi. Neho­vo­riac o prí­jem­nom zážitku, keď ste­vardka na ceste do auto­busu poze­rala ces­tovné poriadky kon­ku­ren­cie pre 80 ročnú babičku, len aby stihla pre­stup, ktorý ju čakal. Čereš­nič­kou na torte je infor­mo­va­nie ste­var­dov o prí­pad­nom meš­kaní auto­busu, tak aby ste si vedeli posu­núť stret­nu­tie či objed­nať na čas taxi.

dodok jaroslav

7. Zákaz­ník je viac

V spo­loč­nosti Regi­oJet má každý zákaz­ník právo nie­len pochvá­liť ale aj skri­ti­zo­vať to, čo sa mu v auto­bu­soch či vo vla­koch nepáči. Preto Radim Jan­čura zve­rej­nil svoj mobilný tele­fón na web­stránke regiojet.sk, aby mu mohol zavo­lať úplne každý, kto mu chce niečo pove­dať… 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Z tohto by si mohli brať prí­klad aj iní top mana­žéri či maji­te­lia firiem. Ja som sa úplne uspo­ko­jil s tým, že som mohol napí­sať na zákaz­nícke odde­le­nie pochvalu za výbornú jazdu a ten naj­lepší per­so­nál. Netrvalo ani 12 hodín a už som mal v mai­lo­vom prie­činku odpo­veď s milým poďa­ko­va­ním od vede­nia firmy.

Pridať komentár (0)