7 kníh, ktoré z teba uro­bia múd­rej­šieho a spo­koj­nej­šieho člo­veka

Alexandra Dulaková, / 24. marca 2016 / Tools a produktivita

Knihy sú papie­rové poklady plné múd­rostí a dob­rých rád, aku­rát nie je vždy jed­no­du­ché natra­fiť na tú správnu. Pre kre­a­tívne mys­lia­cich ľudí, ktorí sa nikdy nemie­nia pre­stať učiť a zdo­ko­na­lo­vať, sme vybrali 7 diel, ktoré dokážu byť skve­lou pomôc­kou pri učení, kri­tic­kom mys­lení, či kaž­do­den­nom živote a práci. 

1. The Orga­ni­zed Mind (Daniel J. Levi­tin)

Pri­zná­vame, toto nie je kniha, ktorú pre­čí­taš pri jed­nom pose­dení. Má vyše 500 strán, a preto je skôr pre bež­cov na dlh­šie trate, ktorí sú odhod­laní pre­lús­kať sa púta­vým písa­ním o ľud­skom spra­co­vá­vaní infor­má­cii a fas­ci­nu­jú­cich fun­kciách nášho mozgu pri via­ce­rých pose­de­niach.

V dneš­nej dobe máme totiž prí­stup k obrov­skému množ­stvu infor­má­cii a záro­veň menej času na ich spra­co­va­nie, keďže sa od náš oča­káva, že triezve a roz­umné roz­hod­nu­tia budeme len tak sypať z rukáva. Ak ťa takýto stav nie­kedy frus­truje, siahni po tejto knihe. Naučí ťa, ako správne zora­diť infor­má­cie, povin­nosti, myš­lienky a v koneč­nom dôsledku aj tvoj dra­ho­cenný čas.

2. The First 20 Hours: How to Learn Anyt­hing fast (Josh Kauf­man)

Autor pri­chá­dza so zau­jí­ma­vou myš­lien­kou, a síce že pri učení a ovlá­daní novej akti­vity alebo schop­nosti o všet­kom roz­ho­duje prvých 20 hodín. Práve počas nich máme mož­nosť zo zdĺha­vého prie­behu uro­biť rých­lejší pro­ces, a aj keď nás kniha nezas­vätí do toho, ako sa všetko naučiť len za 20 hodín, dokáže s uče­ním zásadne pomôcť.

Či už ide o nový jazyk, prog­ra­mo­va­nie, alebo kre­a­tívne a špor­tové koníčky, všetky kom­plexné zásady a vzorce uče­nia ti kniha pred­staví v oveľa jed­no­duch­šej pod­state a pri­blíži ti, ako sa efek­tívne a rých­lej­šie stať exper­tom v tvo­jom vysní­va­nom odbore.

3. The One Thing (Gary Kel­ler a Jay Papa­san)

Ako naz­na­čuje názov, tento New York Times no. 1 best­sel­ler sľu­buje, že ti pri­blíži, ako sa poriadne sústre­diť len na jednu jedinú vec. Či už je to taká bana­lita ako odpo­ve­da­nie na e-maily, alebo dôle­žitá príp­rava na pre­zen­tá­ciu či mee­ting, dotiah­neš to vraj ďalej, pokiaľ sa budeš v danej chvíli sústre­diť len na danú úlohu, zatiaľ čo všetky ostatné pre teba pre­stanú exis­to­vať. Autor zrejme nie je veľ­kým zás­tan­com mul­ti­tas­kingu, ale netreba sa nad tým poza­sta­vo­vať, keďže mul­ti­tas­king často vedie z zrad­nému prok­ras­ti­no­va­niu.

Pomôc­kou ti bude vlastná hlava, ktorú sa kniha One Thing pokúsi nasta­viť tak, aby doká­zala aj neví­dané.

4. Nudge (Richard H. Tha­ler a Cass R. Suns­tein)

Autori knihy s pomo­cou prak­tic­kých prí­kla­dov upo­zor­ňujú na bežné triky mar­ke­tingu a pre­daj­cov, ktoré nás stoja čas, peniaze, a v koneč­nom dôsledku aj zdra­vie. Neza­oberá sa len prvo­plá­no­vými stra­té­giami pre­daja, ale aj psy­cho­lo­gic­kými trikmi, kto­rými na nás pre­daj­co­via úto­čia detailmi v reklame, dĺž­kou rady, v kto­rej nás nutia čakať, a podob­nými malič­kos­ťami, nad kto­rými sa len zriedka poza­sta­vu­jeme.

Vysvet­ľujú, aké chyby pri bež­ných roz­hod­nu­tiach a náku­poch robíme a radia, ako sa im vyva­ro­vať. Sľu­bujú, že s ich pomo­cou budeme viesť sťast­nejší, zdravší a bohatší život, čo znie ako veľmi sľubná ponuka.

5. Do the Work (Ste­ven Pre­ss­field)

Na roz­diel od prvej knihy je táto dĺž­kou ide­álna na zhl­tnu­tie pri jedi­nom pose­dení. Venuje sa v nej feno­ménu, ktorý je kaž­dému z nás iste známy — prok­ras­ti­ná­cii. Tvrdí, že naša neschop­nosť sústre­diť sa a robiť prácu načas nepra­mení ani tak z nedos­tatku času, ale zo vzdoru, ktorý pre­ja­vu­jeme tým, že sa práci vyhý­bame. Kniha sľu­buje detailný popis pra­cov­ného postupu, s tým, že všetky prob­le­ma­tické časti vypichne a pod­robne opíše tak, aby sme vedeli, ako im nepod­ľa­hnúť.

Je vraj najmä pre ľudí, ktorí sa venujú kre­a­tív­nej práci, ale podľa mňa sa týka kaž­dého. Mini­málne preto, lebo nám pri­po­mína, že naša výkon­nosť závisí len od nás samých a pre­ká­žok, ktoré si pred vysní­vaný cieľ vlast­no­ručne kla­dieme.

6. The Five Ele­ments of Effec­tive Thin­king (Edward B. Bur­ger a Michael Star­bird)

Kniha zame­raná na nacvi­če­nie toho naj­stra­te­gic­kej­šieho spô­sobu mys­le­nia je plná veľmi kon­krét­nych a prak­tic­kých stra­te­gic­kých kro­kov, ktoré nás majú viesť do cieľa. Ak si už sti­hol natra­fiť na orga­ni­začný alebo stra­te­gický prob­lém, ktorý si nijako neve­del obísť, alebo ak si si nedo­ká­zal pomôcť kri­tic­kým mys­le­ním, potom je táto kniha aj pre teba.

Pomôže ti s orga­ni­zá­ciou dní, poradí, ako sa pýtať tie správne otázky, ako dodať sta­rých nápa­dom druhý dych, či ako uži­točne využiť zly­ha­nie na dobrú vec. Kniha sa k čita­te­ľom pri­ho­vára ako k omyl­ným ľuďom, kto­rých slabé miesta a nedos­tatky dôverne pozná, a preto vraj naj­lep­šie vie, ako tie slab­šie stránky pre­me­niť v efek­tívnu a kre­a­tívnu prácu.

7. Flow: The Psy­cho­logy of Opti­mal Expe­rience (Mihaly Csiks­zent­mi­ha­lyi)

Čo autor s krko­lom­ným menom myslí pod výra­zom “flow”? Je to ozna­če­nie pra­cov­ného nasa­de­nia, počas kto­rého nám plne­nie povin­ností ide len tak od ruky, a to až do takej miery, že si nestí­hame vší­mať rýchlo ubie­ha­júci čas. Ako sa k také­muto nasa­de­niu dopra­co­vať vo svete, ktorý vraj nebol stvo­rený na to, aby nás robil šťast­nými, ale skôr na to, aby nás frus­tro­val a pro­stred­níc­tvom chýb a zly­haní učil o svo­jej pod­state? Naprí­klad tým, že rozo­berá prí­činy a pod­mienky ľud­ského šťas­tia, za kto­rými sa ženieme a ktoré sú pre nás odme­nou.

A záro­veň nás učí, že aj napriek nepriaz­ni­vým pod­mien­kam, ktoré si pre nás svet pri­pra­vil, šťas­tie aj tzv. “flow” dosiah­nuť vieme. Chce to len tré­ning.

Zdroj: Medium.com, zdroj foto­gra­fií: amazon.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: unsplash.com

Pridať komentár (0)