7 kre­sieb, ktoré ti zaru­čene zlep­šia pia­tok

Rišo Néveri / 11. decembra 2015 / Zaujímavosti

Pou­ží­va­teľ Ins­ta­chaaz (Chaz Hut­ton) uve­rej­ňuje na svo­jom Ins­ta­grame vtipné kresby z kaž­do­den­ného života. Jed­no­du­ché kresby a grafy, v kto­rých sa väč­šina z nás nájde ti určite zdvihnú náladu.

1-_fZDI3-gyBKLUoS6EUxYHQ1-Z46HU3wc9yLy81HTbq2FjQ1-mp28yg81gBLJXBtNf9Vemw
1-HdcCFBFxdlE5KeJrDApOgg1-EZjEEsr1rdzSHz8M9QL9Jw1-EZjEEsr1rdzSHz8M9QL9Jw (1)1-0AAlKbHcHkbdyMWCwnvOFQ

Ak sa ti kresby Chaza páčili, neza­budni nav­ští­viť jeho pro­fil na Ins­ta­grame, kde ich náj­deš viac.

Pridať komentár (0)