7 kre­sieb, kto­ré ti zaru­če­ne zlep­šia pia­tok

Rišo Néveri / 11. decembra 2015 / Zaujímavosti

Pou­ží­va­teľ Ins­ta­cha­az (Chaz Hut­ton) uve­rej­ňu­je na svo­jom Ins­ta­gra­me vtip­né kres­by z kaž­do­den­né­ho živo­ta. Jed­no­du­ché kres­by a gra­fy, v kto­rých sa väč­ši­na z nás náj­de ti urči­te zdvih­nú nála­du.

1-_fZDI3-gyBKLUoS6EUxYHQ1-Z46HU3wc9yLy81HTbq2FjQ1-mp28yg81gBLJXBtNf9Vemw
1-HdcCFBFxdlE5KeJrDApOgg1-EZjEEsr1rdzSHz8M9QL9Jw1-EZjEEsr1rdzSHz8M9QL9Jw (1)1-0AAlKbHcHkbdyMWCwnvOFQ

Ak sa ti kres­by Cha­za páči­li, neza­bud­ni nav­ští­viť jeho pro­fil na Ins­ta­gra­me, kde ich náj­deš viac.

Pridať komentár (0)