7 mýtov o WordP­ress, s kto­rými sa zaru­čene stret­neš

Martina Horváthová / 11. apríla 2016 / Tools a produktivita

Na WordP­ress fun­guje 26% web­strá­nok. Vďaka tejto šta­tis­tike vzniká množ­stvo mýtov a neprávd, najmä od ľudí ktorí o ňom vedia málo. A všetci to poznáme, jedna babka pove­dala…

Na WordP­ress fun­guje 26% web­strá­nok. Vďaka tejto šta­tis­tike vzniká množ­stvo mýtov a neprávd, najmä od ľudí ktorí o ňom vedia málo. A všetci to poznáme, jedna babka pove­dala…

  • WordP­ress je len pre blog­ge­rov

Toto počul už asi každý z nás. WordP­ress je CMS sys­tém, vďaka kto­rému si môžeš vytvo­riť vlastnú web stránku bez akých­koľ­vek skú­se­ností s kódo­va­ním. Ponúka ti pred­kó­do­vané šab­lóny, moduly, témy a omnoho viac. Jediné čo potre­bu­ješ sú aspoň malé zruč­nosti s pou­ží­va­ním inter­netu a počí­tača a nejaký čas aby si sa do toho dostal. Takže nie, WordP­ress nie je len pre blog­ge­rov, vieš si vytvo­riť naprí­klad e-shop či online maga­zín.

wpp

foto: stationproject.com

  • WordP­ress nie je bez­pečný

Keby nebol bez­pečný asi by nebol taký popu­lárny, však? WordP­ress je open source sys­tém, teda jeho kód je k dis­po­zí­cií online. Malware či DDOS útoky sú pri weboch úplne bežné a nestá­vajú sa len pri WordP­ress-ových strán­kach. Stačí ak si svoju stránku zabez­pe­číš a budeš ju pra­vi­delne aktu­ali­zo­vať na nov­šiu ver­ziu.

  • WordP­ress je pre začia­toč­ní­kov

Áno, nemu­síš ovlá­dať CSS, HTML alebo prog­ra­mo­va­nie. WordP­ress je jed­no­du­chý na ovlá­da­nie a využí­vajú ho aj väč­šie spo­loč­nosti ale ak chceš niečo na mieru, kódo­va­nie potre­bu­ješ.

IMG_3933

foto: autor

  • Nepod­po­ruje e-com­merce

WordP­ress spo­lu­pra­cuje s kre­dit­nými kar­tami, pla­tob­nými brá­nami a ponúka množ­stvo modu­lov, vďaka kto­rým si môžeš svoj e-shop vytvo­riť a pre­vádz­ko­vať.

  • Limi­to­vaná pod­pora

Je fakt, že WordP­ress je open source, ale pod­poru od neho môžeš oča­ká­vať. Pra­cujú na nej dob­ro­voľ­níci, ktorí pomá­hajú s novými ver­ziami, modulmi, venujú sa fóram. Môžeš sa aj nakon­tak­to­vať na firmy, ktoré s ním pra­cujú, určite ti radi pomôžu.

  • Nízka kva­lita

WordP­ress vyvíja komu­nita po celom svete, ktorá sa skladá z jed­not­liv­cov, malých, ale aj väč­ších firiem. Stále napre­duje pred ostat­nými open source sys­té­mami. Oslo­vil spo­loč­nosti ako Adobe, CNN, The New York Times a ďal­šie.

  • Podob­nosť WordP­ress strá­nok

Omyl, WordP­ress plat­forma ti ponúka tisíce mož­ností, ktoré sú zadarmo. To nemusí zna­me­nať, že budú vyze­rať rov­nako, ale ak máš stále ten pocit, ponúka ti mož­nosť zakú­piť si za sym­bo­lické ceny pre­mium témy. Môžeš si zme­niť farbu poza­dia, pri­dať logo alebo využiť iné pris­pô­so­be­nia.

blogher-2

foto: en-blog.com

Zdroj: wp.sk, zdroj titul­nej fotografie:fernandoplaza.com>

Pridať komentár (0)