7 návy­kov, ktoré ti pomôžu lep­šie si zor­ga­ni­zo­vať veci

Michal Sorkovský / 8. apríla 2015 / Tools a produktivita

Nikto, kto má neu­spo­ria­daný život, ho nedo­káže len tak z ničoho nič zme­niť a začať žiť orga­ni­zo­vane. Chce to čas a odhod­la­nie, aby člo­vek dostal všetko pod svoju abso­lútnu kon­trolu. Tu je zopár návy­kov, ktoré ti k tomu môžu dopo­môcť.

Každý z nás zrejme pozná nie­koho, kto má vždy všetko zor­ga­ni­zo­vané. Hovo­ríme o člo­veku, ktorý je vždy všade na čas, svoju prácu vždy ukončí v pred­stihu a vždy vie, kde nájde to, čo potre­buje. Dobre, teraz si zrejme povieš, ako ti takí ľudia lezú na nervy. Ale prečo sa namiesto zby­toč­nej nená­visti voči takýmto ľuďom nepo­kú­siť odha­liť, čo robia preto, aby mali vždy všetko super zor­ga­ni­zo­vané? Veď aj tebe by sa určite páčilo, keby si veci nemu­sel robiť na poslednú chvíľu, stí­hal všetky stret­nu­tia na čas a mal všetky tieto dôle­žité veci pod kon­tro­lou. Tu je sedem tých základ­ných, ktoré aj tebe môžu pomôcť.

1. Hľa­daj nové pros­triedky a spô­soby

Či už sú to kuchyn­ské minútky alebo smart­fón, vždy sa oplatí hľa­dať nové pros­triedky a nástroje, ktoré ti pomôžu dostať maxi­mum z kaž­dého dňa, týždňa či roku. Ľudia, ktorí majú svoj čas dobre zor­ga­ni­zo­vaný často pou­ží­vajú rôzne základné mobilné appky, ako naprí­klad „Pri­po­mienky“. Pou­ží­vajú tiež časo­vač, ktorý im pomáha pra­co­vať rýchlo a nepre­már­nia tak ani sekundu. Veľké prob­lémy si dokážu roz­lo­žiť na men­šie kúsky a počas práce na svo­jich pro­jek­toch majú krátke pre­stávky na oddych, čo zvy­šuje výslednú pro­duk­ti­vitu.

2. Urči si pri­ority

Poznáš to, máš pred sebou nesku­točne veľkú kopu vecí, ktoré treba spra­viť, či prob­lé­mov, ktoré treba vyrie­šiť a netu­šíš s čím skôr začať. Ľudia, ktorí majú veci dobre zor­ga­ni­zo­vané vždy vedia čo je dôle­žité. Ako? Cel­kom jed­no­du­cho, vedia aké sú ich ciele a vedia čo musia spra­viť pre to, aby ich dosiahli. Každý deň preto začí­najú rie­šiť veci, ktoré sú pre ich úspech naj­dô­le­ži­tej­šie ako prvé.

3. Snaž sa, aby ti toho na práci zostalo čo naj­me­nej

A to tak, že už budeš mať väč­šinu spra­venú. Základné pra­vidlo akej­koľ­vek orga­ni­zá­cie je mať čo naj­me­nej vecí, ktoré treba orga­ni­zo­vať. Je dôle­žité nájsť jadro prob­lému a odstrá­niť všetko ostatné. Stále budeš mať čo robiť, no výrazne si to uľah­číš a celý prob­lém bude jed­no­duch­šie zvlád­nuť.

4. Zvoľ si jed­no­du­ché a uži­točné rie­še­nie

Využi jed­no­du­ché ale uži­točné pros­triedky, ktoré pre teba spra­via veci ľah­šími. Naprí­klad si sprav špe­ciálnu zložku pre neza­pla­tené účty, papiere, ktoré treba vypl­niť či knihy, ktoré chceš pre­čí­tať. Háčik na dve­rách, na ktorý si vždy zave­síš kabát ťa zas zbaví zby­toč­ného hľa­da­nia ráno, keď sa budeš nie­kam ponáh­ľať. Cel­kom jed­no­du­ché pomôcky ti dokážu veľmi pomôcť.

5. Tré­nuj svoju výdrž 

Aby si udr­žal svoj prog­ram dobre orga­ni­zo­vaný, musíš vydr­žať a nepres­tať s ním po prvom úspe­chu, ktorý ti pri­ne­sie. Lisa Zaslow zo spo­loč­nosti Got­ham Orga­ni­zers ponúka jasný a doko­nale výstižný prí­klad: „Nezís­kal si člen­stvo v posil­ňovni predsa preto, aby si ho potom, ako sa dosta­neš do formy zru­šil.“ 

6. Zbav sa vecí, ktoré nepot­re­bu­ješ 

Veci sa časom menia s dobou a tie, ktoré už nepot­re­bu­ješ sa stá­vajú nad­by­toč­nými. Namiesto toho, aby si ich nie­kam odlo­žil, nech na ne padá prach, kľudne sa ich zbav. Snaž sa pra­vi­delne zba­vo­vať vecí, ktoré už nebu­deš potre­bo­vať, vyprázdni zásuvky, prie­činky a uvoľni miesto pre to, čo potre­bo­vať budeš.

7. Mysli na budúc­nosť 

Lorie Mar­rero z Clut­ter Diet (online prog­ram zame­raný na dobrú orga­ni­zá­ciu) hovorí o spô­sobe „two-per­son mind“. Ten je zalo­žený na tom, že budeš okrem prí­tom­nosti mys­lieť aj na seba v budúc­nosti. Jed­no­du­cho teda budeš robiť dnes veci, ktoré ti pomôžu zaj­tra. Pomáha tiež plá­no­va­nie akti­vít dopredu. Keď sa pozrieš do svojho kalen­dára a náj­deš v ňom voľné miesto, skús ho využiť naprí­klad na roz­ví­ja­nie svo­jich schop­ností.

Zdroj: fastcompany.com 

Pridať komentár (0)