7 plu­gi­nov pre Chrome, ktoré ti zme­nia tvoj (inter­ne­tový) život

Jakub Jablonický / 21. júla 2016 / Tools a produktivita

Kva­litné roz­ší­re­nia pre Chrome sú ako malé zázraky – jedno malé tla­čidlo dokáže nesmierne vylep­šiť tvoj inter­ne­tový záži­tok. Či už máš prob­lémy s gra­ma­ti­kou, nevieš pre­stať hro­ma­diť taby alebo iba hľa­dáš výho­vorku pre ešte viac náhod­ných GIFov v tvo­jom živote, v tomto zozname si určite niečo náj­deš.

  1. One­Tab

onetab

Ak si ako 99,9% ľudí, ktorí pra­vi­delne pou­ží­vajú inter­net, tipu­jem, že máš prob­lém s hro­ma­de­ním tabov. Už si ich mal nie­kedy otvo­re­ných toľko, že tvoj počí­tač spo­ma­lil alebo úplne zamr­zol? One­Tab tieši presne tento prob­lém.

Toto roz­ší­re­nie ti jed­ným kli­kom pomôže ušet­riť až 95% pamäte, zre­du­kuje záťaž pro­ce­sora a kom­pletne eli­mi­nuje nepo­ria­dok v taboch. Všetky ich totiž skon­ver­tuje do jed­ného zoznamu lin­kov na jed­nom tabe. Úžasný nápad.

  1. Mar­ker 2.0

marker 2

Mar­ker 2.0 je roz­ší­re­nie, ktoré využi­ješ, ak často posie­laš scre­ens­hoty svojmu tímu cez Slack, Git­hub, Trello a podobné apli­ká­cie. Jed­ným kli­kom dosta­neš mož­nosť odfo­tiť scre­ens­hot celej stránky alebo jej časti. Následne doňho môžeš pri­dať text, šípky, tvary a smaj­líky. Nako­niec už len vybe­rieš, cez čo chceš scre­ens­hot zdie­ľať.

  1. Smart Tab Mute

smartmutetab

Smart Tab Mute rieši kla­sický prob­lém, keď netu­šíš, ktorý zo stovky otvo­re­ných tabov vydáva ten otravný zvuk. Toto roz­ší­re­nie vypne zvuk všet­kým tabom okrem toho, ktorý máš práve otvo­rený. Je to roz­ší­re­nie, bez kto­rej si nebu­deš vedieť pred­sta­viť život.

  1. Giphy Tab

giphytab

Nie­ktoré roz­ší­re­nia majú funkčný účel. Iné sú vytvo­rené vyslo­vene pre tvoju zábavu. Giphy Tab patrí do dru­hej kate­gó­rie. Vždy, keď otvo­ríš nový tab, zobrazí sa ti úplne náhodný GIF. Je to naozaj sranda, no odpo­rú­čame ho pou­ží­vať iba na tvo­jom osob­nom počí­tači. Nikdy totiž nevieš, aké veci môžu vysko­čiť práve keď sa pozerá tvoj šéf.

  1. Gram­marly for Chrome

grammarly

Gram­marly je svo­jimi tvor­cami ozna­čo­vané, ako „najp­res­nejší nástroj na kon­trolu gra­ma­tiky na svete“. A keď ho začneš pou­ží­vať, tak im uve­ríš. Gram­marly kon­tro­luje viac ako 250 pra­vi­diel gra­ma­tiky, pre­klepy a dokonca aj pla­gia­riz­mus. Toto roz­ší­re­nie je bohu­žiaľ dostupná iba v anglič­tine, no aj tak si určite nájde svoje využi­tie aj medzi slo­vákmi.

  1. Mar­mo­set

marmoset

Mar­mo­set je veľmi cool roz­ší­re­nie pre kóde­rov. S týmto nástro­jom doká­žeš za pár sekúnd vytvá­rať krásne snímky svojho kódu. Môžeš v ňom upra­vo­vať aj farbu a štýl urči­tého úseku kódu. Jedi­nou nevý­ho­dou tohto nástroja je, že hra­ním so svo­jimi sním­kami môžeš zabiť tro­chu času. Nevrav, že sme ťa neva­ro­vali.

  1. Panic­But­ton

panicbutton

Panic­But­ton využi­ješ vždy, keď sa ťa príde kolega niečo spý­tať, a ty práve naku­pu­ješ alebo poze­ráš videá s mač­kami. Namiesto panic­kého kli­ka­nia a snahy o zatvo­re­nie všet­kých nevhod­ných strá­nok stla­číš jedno tla­čidlo. Jed­no­du­cho stlač F4 a všetky tvoje otvo­rené taby sa zavrú a ulo­žia ako záložky do oso­bit­nej zložky. Klikni na Panic­But­ton ešte raz a všetky taby sa obno­via.

Zdroj: medium/Product Hunt, zdroj titul­nej foto­gra­fie: medium/Product Hunt, zdroj foto­gra­fií: medium/Product Hunt

Pridať komentár (0)