7 štý­lo­vých vete­rá­nov, kto­ré momen­tál­ne zože­nieš na Slo­ven­sku

Linda Cebrová / 15. apríla 2017 / Auto

zdroj: unsplash.com/youtube.com

Mno­ho z nás nedá dopus­tiť na sta­ré dob­ré kla­sic­ké autá,. Keď ich člo­vek uvi­dí na ces­te, vedia mu vyča­riť úsmev a záro­veň vyvo­lať obdiv ku tva­rom , kto­ré sú aj po toľ­kých rokoch v kur­ze. Dnes sme pre teba vybra­li 7 vete­rá­nov, kto­ré zože­nieš na Slo­ven­sku a s urči­tou dáv­kou ener­gie, času a peňa­zí, ich môžeš pre­me­niť na kús­ky, za kto­rý­mi sa obzrie kaž­dý.

Chev­ro­let Cor­vet­te l82 1977 

Kon­cept Chev­ro­le­tu Cor­vet­te bol po prvý­krát pred­sta­ve­ný na New Yor­skej Moto­ra­me roku 1953. Ten mal skve­lý dizajn karo­sé­rie, kto­rá bola pre kon­ku­renč­ný Jagu­ar naozaj­st­nou výzvou. Vte­dy dis­po­no­val moder­nú­ou bie­lou úpra­vou karo­sé­rie s čer­ve­ným inte­ri­é­rom. Chev­ro­let však ten­to model pred­sta­vil len ako kon­cept, keď­že si nebol istý úspe­chom a jeho výro­bou.

foto:pinterest.com

Reak­cie verej­nos­ti však pre­ko­na­li všet­ky oča­ká­va­nia, a tak už nič neb­rá­ni­lo zro­de­niu legen­dy. Model 1977 zna­me­nal ďal­šiu moder­ni­zá­ciu auta. Vyme­ni­li sa ovlá­da­če kúre­nia, už od roku 1976 pri­bu­dol popol­ník so zapa­ľo­va­čom, zlep­ši­la sa kli­ma­ti­zá­cia a sťa­ho­va­nie okien. V roku 1977 osla­vo­val Cor­vett 500 000 vyro­be­ných kusov a na osla­vu sa pre­su­nu­li kože­né sedad­lá do zákla­du.

Cadil­lac Eldo­ra­do 1985

foto:pinterest.com

Cadil­lac Eldo­ra­do ôsmej gene­rá­cie aj v dneš­ných časoch svo­jím zja­vom roz­hod­ne zapô­so­bí a to, že nesto­jí­te na mies­te, doka­zu­je len strie­da­nie sce­né­rií za oknom. Volant sa ovlá­da malíč­kom a zákru­ty zvlá­da s veľ­kou rezer­vou. Eldo­ra­do je skrát­ka typic­kým pred­sta­vi­te­ľom tren­du, kto­rý ani nemu­sí­me pre­kla­dať: The Ame­ri­can Way of Luxu­ry. Nech to vez­me­me z kto­rej­koľ­vek stra­ny, so svo­ji­mi ostrý­mi hra­na­mi je Cadil­lac Eldo­ra­do ôsmej gene­rá­cie roz­hod­ne kla­si­ka a ešte dlho bude pat­riť medzi vyhľa­dá­va­né kús­ky.

Pon­tiac Fire­bird Trans Am 1997

Pon­tiac Fire­bird je musc­le car, kto­rý v rokoch 1967 až 2002 vyrá­ba­la ame­ric­ká auto­mo­bil­ka Pon­tiac, kto­rá bola diví­zi­ou GM. Fire­bir­dy boli vyrá­ba­né s via­ce­rý­mi ver­zia­mi moto­rov od GM. Gene­ral Motors však v roku 1982 zasta­vil výro­bu moto­rov, pre­to­že nebo­li prí­liš úspeš­né.

foto:veterany.sk

Trans Am bola špe­ciál­na výba­va pre model Fire­bird, obvyk­le obsa­ho­va­la upra­ve­né ria­de­nie, pru­že­nie a zvý­še­ný výkon. Pou­ži­tím náz­vu Trans Am, regis­tro­va­nej ochran­nej znám­ky, diví­zia GM sa dohod­la na poplat­ku 5 dolá­rov za kaž­dé pre­da­né auto pre SCCA. Šty­ri roz­diel­ne gene­rá­cie boli vyrá­ba­né medzi rok­mi 1969 a 2002. Tie­to auto­mo­bi­ly boli sta­va­né na plat­for­me F-body, kto­rú takis­to zdie­ľal s mode­lom Chev­ro­let Cama­ro.

Ford Mus­tang 1973

foto:americkeauta.sk

Všet­ko sa to zača­lo ešte pred rokom 1964, keď vo FORD-ových, vývo­jo­vých diel­ňach, Lee Iacoc­ca a Hala Sper­lich, zača­li vyví­jať malý špor­to­vý auto­mo­bil urče­ný naj­mä pre mla­dých ľudí. Nazva­li ho pod­ľa bojo­vé­ho lie­tad­la P 51 MUS­TANG. Neskôr zís­kal ľudo­vú pre­zýv­ku “Pony Car”. Mus­tang mánia pre­puk­la v aprí­li 1964, keď na výsta­ve auto­mo­bi­lov v New Yor­ku, pred­sta­vi­li FORD Mus­tang Con­ver­tib­le. Ford v roku 1964 zare­gis­tro­val 22 tisíc pre­da­ných Mus­tang-ov za prvý deň pre­da­ja! Neču­do, keď stál 2368 dolá­rov. Dnes je to stá­le kul­tov­ka, na kto­rú nedá veľa ľudí dopus­tiť.

Mer­ce­des-Benz SL450

Mer­ce­des-Benz SL450 je vyso­ko­vý­kon­ná ver­zia luxus­né­ho auto­mo­bi­lu trie­dy S, kto­rá sa vyrá­ba­la v rokoch 1975 až 1981. Vyrá­ba­la sa vo výrob­nej lin­ke Daim­ler-Benz v Stutt­gar­te v Nemec­ku na zákla­de ver­zie trie­dy S (W116) s pre­dĺže­ným ráz­vo­rom z roku 1972.

foto:pinterest.com

Táto ver­zia bola prvý­krát pred­ve­de­ná moto­ris­tic­kým novi­ná­rom na Ženev­skom auto­sa­ló­ne v roku 1974 a vyrá­ba­la sa od roku 1975 do roku 1981, a to v extrém­ne obme­dze­ných počtoch. Model bol verej­nos­ťou pri­ja­tý ako vlaj­ko­vá loď auto­mo­bi­lov Mer­ce­des-Benz a ako nástup­ca pôvod­né­ho vyso­ko­vý­kon­né­ho seda­nu 300SEL 6.3.

Chev­ro­let AC 1929

foto:wikimedia.org

Chev­ro­let série AC je ame­ric­ký auto­mo­bil, kto­rý zača­la fir­ma Chev­ro­let vyrá­bať v roku 1939, kedy nahra­di­la sériu AB Nati­onal z roku 1928. Doko­py bolo vyro­be­ných 847 053 mode­lov z AC série, pri­čom exis­to­va­lo hneď 10 typov karo­sé­rií. Rad AC bol úpl­ne prvý, v kto­rom sa od roku 1915 obja­vil šesť­va­lec. Výrob­ca ho pro­mo­val ako šes­t­ku spa­da­jú­cu do ceno­vej kate­gó­rie štvor­val­ca. Jeho cena bola len o 10 dolá­rov vyš­šia ako poma­ly vyslu­hu­jú­ci 4V z radu AB.

Chev­ro­let Cama­ro 54 V8 

Zatiaľ, čo Mus­tang bol odvo­de­ný od For­dov­ho kom­pak­tu Fal­con, vozid­lá Cama­ro vychá­dza­li z kom­pak­tu Chev­ro­let Nova. Že nešlo o sku­toč­ne špor­to­vé vozid­lo v európ­skom štý­le, doka­zu­je nie len využi­tie pod­la­ho­vej plo­ši­ny „nor­mál­ne­ho“ ces­tov­né­ho vozid­la, ale aj sku­toč­nosť, že Cama­ro pou­ží­va­lo výhrad­ne moto­ry s roz­vo­dom OHV. Chev­ro­let Cama­ro prvej gene­rá­cie (1967 – 1970) sa pred­sta­vi­lo sve­tu v roku 1966 a do mode­lo­vé­ho roku 1967 vykro­či­lo vo ver­zii kupé a kab­ri­olet. Pod­ľa ofi­ciál­nej ver­zie pochá­dza meno „Cama­ro“ z fran­cúz­ske­ho výra­zu pre kama­rá­ta.

Pridať komentár (0)