7 varov­ných zna­kov ktoré zna­čia, že váš star­tup čoskoro zlyhá

Andrej Kras / 11. novembra 2014 / Tools a produktivita

Andrew Con­du­ra­che je zakla­da­te­ľom Clo­sed Club, star­tupu, ktorý sa venuje archi­vo­va­niu pro­duk­tov skra­cho­va­ných star­tu­pov, a tiež ucho­vá­va­niu kľú­čo­vých lek­cii, ktoré sa počas svojho pod­ni­ka­nia títo star­tu­pisti naučili.

Na star­tup sa dá poze­rať ako na sériu poku­sov a omy­lov – nie­ktoré veci fun­gujú, iné nie, ale aj tak stále pokra­ču­jete ďalej. Nie­kedy si mys­líte, že ste na správ­nej ceste a všetko ide hladko … a z ničoho nič sa vám zrazu rovno pred očami zjaví neoča­ká­vaná pre­kážka. Čo spra­víte?

Tu je nie­koľko varov­ných sig­ná­lov, ktoré naz­na­čujú, že môžete mať prob­lémy.

1. Vaše pre­dajné cykly, alebo čas na zís­ka­nie zákaz­ní­kov sa začína pre­dl­žo­vať

Možno ste vypus­tili do sveta úžasný pro­dukt, spô­so­bili kopec roz­ru­chu, a na váš mai­ling list sa pri­hlá­silo veľa ľudí. Avšak zazna­me­nali ste, že váš kon­verzný pomer sa zmen­šuje, alebo trvá dlh­šie ako pred tým, než si zákaz­níci váš pro­dukt kúpia.

2. Nepoz­náte svojho kon­co­vého zákaz­níka sku­točne dobre

Vytvo­rili ste niečo, o čom ste pred­po­kla­dali, že to ľudia chcú. Ľudia vám vra­veli, že to chcú pred tým, než ste sa do toho pus­tili, uro­bili ste to, a potom ľudia prišli a pove­dali „Super, možno to jed­ného dňa pou­ži­jem, želám veľa šťas­tia!“

Stále sa sna­žíte zis­tiť, prečo sa k vám tá armáda zákaz­ní­kov nena­hr­nula s tvo­re­nou náru­čou.

3. Váš trh sa postupne zmen­šuje

Byť na trhu, na kto­rom sa dopyt neus­tále zni­žuje nie je dobrý nápad, ak chcete zís­kať dlho­dobý udr­ža­teľný rast. Ak ste si všimli, že dopyt klesá, a nemá to nič spo­ločné s vašim pro­duk­tom, kon­ku­ren­cie­schop­nos­ťou alebo ceno­vou poli­ti­kou, je čas sa zamys­lieť nad odvet­vím, v kto­rom sa nachá­dzate.

Kle­sa­júci dopyt je jed­ným s prvých varov­ných zna­mení, ktoré naz­na­čujú, že by ste mali zvá­žiť diver­zi­fi­ká­ciu na nové trhy, alebo sa pre­su­núť preč od pro­duktu či služby, ktorú práve ponú­kate.

4. Nemáte čas zame­rať sa na svoj základný pro­dukt

Roz­umiete, že pro­dukt je naj­dô­le­ži­tejší, keď ide o váš úspech; avšak, vysko­čili nejaké neoča­ká­vané veci, a to zna­mená, že vaše zdroje a čas sa pre­sú­vajú nie­kam inam.

Keď sa odklo­níte od zlep­šo­va­nia vašej základ­nej ponuky – teda vášho hlav­ného pro­duktu či služby – môžete sa neskôr ocit­núť v prob­lé­moch. Vaša kon­ku­ren­cia môže prísť „z ničoho nič“ s lep­ším pro­duk­tom, zatiaľ čo vy ste sa zame­ria­vali na tie „dôle­ži­tej­šie veci“.

5. Nemáte reálny plán, ako váš pro­dukt mone­ti­zo­vať

Je v poriadku, ak nech­cete mone­ti­zo­vať (pre­me­niť na peniaze) váš pro­dukt hneď, alebo v blíz­kej budúc­nosti – avšak čo naj­skor­šie expe­ri­men­to­va­nie s poten­ci­onál­nymi mož­nos­ťami, ako mone­ti­zo­vať váš pro­dukt vám môže dať náhľad na rôzne sce­náre toho, ako by ste mohli v budúc­nosti pro­fi­to­vať.

Oča­ká­va­nie, že stačí len pre­pnúť vypí­nač „keď príde ten správny čas“ , je tro­chu naivné. Môžete sa vďaka tomu ocit­núť pred neoča­ká­va­nými pre­káž­kami. Expe­ri­men­to­va­nie zlep­šuje vašu krivku uče­nia, a dáva vám oveľa väčší náhľad na vec v momente, keď sa roz­hod­nete mone­ti­zo­vať — ak ste tak už neuro­bili.

6. Sme­ru­jete do ceno­vej vojny

Ak cítite, že vám vaši kon­ku­renti uje­dajú aj z tej posled­nej kvapky zisku, ktorá vám ešte ostala, zrejme sa nachá­dzate v ceno­vej vojne. Táto nastáva z mno­hých dôvo­dov, jeden môže byť naprí­klad to, že sa pohy­bu­jete na komo­dit­nom trhu, trhu hna­nom čisto ceno­vými roz­dielmi.

Toto nemusí byť prob­lé­mom, ak ste pri­pra­vení vrá­tiť úder ceno­vou poli­ti­kou neko­neč­ného zlac­ňo­va­nia. Ak sa v takejto pozí­cii nena­chá­dzate, možno máte prob­lém.

7. Už vás to všetko nudí

Ak ctite, že to vzru­še­nie z ria­de­nia vlast­nej firmy opa­dáva, a napä­tie z vytvá­ra­nia neja­kej dlho­do­bej hod­noty u vás osla­buje, tak máte s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou prob­lém. Toto je veľmi skorý uka­zo­va­teľ mož­ného zániku vašej firmy.

Ak už pre vás firma nie je viac váš­ňou, ukáže sa to na vašich pro­duk­toch a na spô­sobe, akým ria­dite svoj biz­nis.

Sle­do­vať ako váš star­tup upadá nie je jed­no­du­ché, ale ako vám povie veľa pod­ni­ka­te­ľov, neús­pech vás učí ako uspieť. Nebuďte zne­chu­tení, ak zis­títe, že ste v tejto pozí­cii – možno zaží­vate len malú šťastnú náhodu, a všetko nako­niec vypáli ešte lep­šie ako by malo.

Zdroj: by Andrew Con­du­ra­che — the­next­web

Pridať komentár (0)