7 varov­ných zna­kov kto­ré zna­čia, že váš star­tup čosko­ro zly­há

Andrej Kras / 11. novembra 2014 / Lifehacking

Andrew Con­du­ra­che je zakla­da­te­ľom Clo­sed Club, star­tu­pu, kto­rý sa venu­je archi­vo­va­niu pro­duk­tov skra­cho­va­ných star­tu­pov, a tiež ucho­vá­va­niu kľú­čo­vých lek­cii, kto­ré sa počas svoj­ho pod­ni­ka­nia títo star­tu­pis­ti nauči­li.

Na star­tup sa dá poze­rať ako na sériu poku­sov a omy­lov – nie­kto­ré veci fun­gu­jú, iné nie, ale aj tak stá­le pokra­ču­je­te ďalej. Nie­ke­dy si mys­lí­te, že ste na správ­nej ces­te a všet­ko ide hlad­ko … a z ničo­ho nič sa vám zra­zu rov­no pred oča­mi zja­ví neoča­ká­va­ná pre­káž­ka. Čo spra­ví­te?

Tu je nie­koľ­ko varov­ných sig­ná­lov, kto­ré naz­na­ču­jú, že môže­te mať prob­lé­my.

1. Vaše pre­daj­né cyk­ly, ale­bo čas na zís­ka­nie zákaz­ní­kov sa začí­na pre­dl­žo­vať

Mož­no ste vypus­ti­li do sve­ta úžas­ný pro­dukt, spô­so­bi­li kopec roz­ru­chu, a na váš mai­ling list sa pri­hlá­si­lo veľa ľudí. Avšak zazna­me­na­li ste, že váš kon­verz­ný pomer sa zmen­šu­je, ale­bo trvá dlh­šie ako pred tým, než si zákaz­ní­ci váš pro­dukt kúpia.

2. Nepoz­ná­te svoj­ho kon­co­vé­ho zákaz­ní­ka sku­toč­ne dob­re

Vytvo­ri­li ste nie­čo, o čom ste pred­po­kla­da­li, že to ľudia chcú. Ľudia vám vra­ve­li, že to chcú pred tým, než ste sa do toho pus­ti­li, uro­bi­li ste to, a potom ľudia priš­li a pove­da­li „Super, mož­no to jed­né­ho dňa pou­ži­jem, želám veľa šťas­tia!“

Stá­le sa sna­ží­te zis­tiť, pre­čo sa k vám tá armá­da zákaz­ní­kov nena­hr­nu­la s tvo­re­nou náru­čou.

3. Váš trh sa postup­ne zmen­šu­je

Byť na trhu, na kto­rom sa dopyt neus­tá­le zni­žu­je nie je dob­rý nápad, ak chce­te zís­kať dlho­do­bý udr­ža­teľ­ný rast. Ak ste si všim­li, že dopyt kle­sá, a nemá to nič spo­loč­né s vašim pro­duk­tom, kon­ku­ren­cie­schop­nos­ťou ale­bo ceno­vou poli­ti­kou, je čas sa zamys­lieť nad odvet­vím, v kto­rom sa nachá­dza­te.

Kle­sa­jú­ci dopyt je jed­ným s prvých varov­ných zna­me­ní, kto­ré naz­na­ču­jú, že by ste mali zvá­žiť diver­zi­fi­ká­ciu na nové trhy, ale­bo sa pre­su­núť preč od pro­duk­tu či služ­by, kto­rú prá­ve ponú­ka­te.

4. Nemá­te čas zame­rať sa na svoj základ­ný pro­dukt

Roz­umie­te, že pro­dukt je naj­dô­le­ži­tej­ší, keď ide o váš úspech; avšak, vysko­či­li neja­ké neoča­ká­va­né veci, a to zna­me­ná, že vaše zdro­je a čas sa pre­sú­va­jú nie­kam inam.

Keď sa odklo­ní­te od zlep­šo­va­nia vašej základ­nej ponu­ky – teda váš­ho hlav­né­ho pro­duk­tu či služ­by – môže­te sa neskôr ocit­núť v prob­lé­moch. Vaša kon­ku­ren­cia môže prí­sť „z ničo­ho nič“ s lep­ším pro­duk­tom, zatiaľ čo vy ste sa zame­ria­va­li na tie „dôle­ži­tej­šie veci“.

5. Nemá­te reál­ny plán, ako váš pro­dukt mone­ti­zo­vať

Je v poriad­ku, ak nech­ce­te mone­ti­zo­vať (pre­me­niť na penia­ze) váš pro­dukt hneď, ale­bo v blíz­kej budúc­nos­ti – avšak čo naj­skor­šie expe­ri­men­to­va­nie s poten­ci­onál­ny­mi mož­nos­ťa­mi, ako mone­ti­zo­vať váš pro­dukt vám môže dať náhľad na rôz­ne sce­ná­re toho, ako by ste moh­li v budúc­nos­ti pro­fi­to­vať.

Oča­ká­va­nie, že sta­čí len pre­pnúť vypí­nač „keď prí­de ten správ­ny čas“ , je tro­chu naiv­né. Môže­te sa vďa­ka tomu ocit­núť pred neoča­ká­va­ný­mi pre­káž­ka­mi. Expe­ri­men­to­va­nie zlep­šu­je vašu kriv­ku uče­nia, a dáva vám ove­ľa väč­ší náhľad na vec v momen­te, keď sa roz­hod­ne­te mone­ti­zo­vať — ak ste tak už neuro­bi­li.

6. Sme­ru­je­te do ceno­vej voj­ny

Ak cíti­te, že vám vaši kon­ku­ren­ti uje­da­jú aj z tej posled­nej kvap­ky zis­ku, kto­rá vám ešte osta­la, zrej­me sa nachá­dza­te v ceno­vej voj­ne. Táto nastá­va z mno­hých dôvo­dov, jeden môže byť naprí­klad to, že sa pohy­bu­je­te na komo­dit­nom trhu, trhu hna­nom čis­to ceno­vý­mi roz­diel­mi.

Toto nemu­sí byť prob­lé­mom, ak ste pri­pra­ve­ní vrá­tiť úder ceno­vou poli­ti­kou neko­neč­né­ho zlac­ňo­va­nia. Ak sa v takej­to pozí­cii nena­chá­dza­te, mož­no máte prob­lém.

7. Už vás to všet­ko nudí

Ak cti­te, že to vzru­še­nie z ria­de­nia vlast­nej fir­my opa­dá­va, a napä­tie z vytvá­ra­nia neja­kej dlho­do­bej hod­no­ty u vás osla­bu­je, tak máte s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou prob­lém. Toto je veľ­mi sko­rý uka­zo­va­teľ mož­né­ho záni­ku vašej fir­my.

Ak už pre vás fir­ma nie je viac váš­ňou, uká­že sa to na vašich pro­duk­toch a na spô­so­be, akým ria­di­te svoj biz­nis.

Sle­do­vať ako váš star­tup upa­dá nie je jed­no­du­ché, ale ako vám povie veľa pod­ni­ka­te­ľov, neús­pech vás učí ako uspieť. Nebuď­te zne­chu­te­ní, ak zis­tí­te, že ste v tej­to pozí­cii – mož­no zaží­va­te len malú šťast­nú náho­du, a všet­ko nako­niec vypá­li ešte lep­šie ako by malo.

Zdroj: by Andrew Con­du­ra­che — the­next­web

Pridať komentár (0)