7 vecí, ktoré naj­pro­duk­tív­nejší ľudia uro­bia po prí­chode do práce

Michaela Líšková / 5. apríla 2016 / Tools a produktivita

Čaká ťa ďalší deň v práci. Bude dobrý a pro­duk­tívny? Teraz môže byť. Sú veci, ktoré pro­duk­tívni ľudia robia inak ako ostatní, aby z pra­cov­ného dňa vyťa­žili čo naj­viac. Čítaj ďalej, ak chceš medzi nich pat­riť aj ty.

Pro­duk­tívni ľudia vedia, že prvých 10 minút v práci je roz­ho­du­jú­cich pre úro­veň ich pro­duk­ti­vity po zvy­šok dňa. Títo ľudia vyko­najú týchto pár vecí ešte pred­tým, ako sa pus­tia do práce. Ak ťa zau­jíma, ako nakop­núť svoju pro­duk­ti­vitu, snaž sa týchto 7 vecí vyko­nať hneď, ako prí­deš do práce. Stačí ti na to iba 10 minút, 10 minút, ktoré môžu mať dopad na celý deň.

  • Napíš si 3 veci, za ktoré si vďačný

Štú­dia vyko­naná na Uni­ver­sity of Miami zis­tila, že ľudia, ktorí si píšu den­ník vecí, za ktoré sú vďační, sú omnoho šťast­nejší a tiež pro­duk­tív­nejší.
She­ryl Towers vo svo­jej knihe Seeds of Suc­cess píše: „Výsledky štú­dií uká­zali, že denné spi­so­va­nie si vecí, za ktoré je člo­vek vďačný, zvy­šuje úro­veň sústre­de­nia, entu­ziazmu, odhod­la­nia, opti­mizmu a ener­gie. Navyše, sku­pinka ľudí, ktorí si svoju vďaku zapi­so­vali, pre­uka­zo­vala menej stresu a dep­re­sie, ľudia viac ink­li­no­val k pomoci dru­hým, viac cvi­čili a pra­vi­delne sa pri­bli­žo­vali k svo­jim osob­ným cie­ľom. Ľudia, ktorí sú vďační, sa tiež cítia viac milo­vaní.“

  • Uprac si stôl

Nič nie je pre tvoju pro­duk­ti­vitu hor­šie ako nepo­ria­dok na stole. Ak to vyzerá, ako by si sa púš­ťal do pát­ra­nia po poklade zakaž­dým, keď potre­bu­ješ pero, zoší­vačku, zošit alebo dôle­žitý doku­ment, je to stra­tený čas, ktorý už nikdy nezís­kaš späť. Venuj pár minút ráno tomu, aby si všetko na tvo­jom stole našlo svoje miesto, tam, kde to ľahko a rýchlo náj­deš.

Finished

foto: lifehack.org

  • Socia­li­zuj sa

Začni deň pria­teľ­ským „ahoj“ sme­rom ku kole­gom. Značná časť tvo­jej pro­duk­ti­vity závisí od toho, či budeš vedieť, kedy môžeš klásť otázky a najmä komu. Sna­žiť sa na všetko prísť sám ti môže nie­kedy skom­pli­ko­vať dosia­hnu­tie sta­no­ve­ného cieľa. Preto sa posnaž vytvá­rať pozi­tívne pra­covné vzťahy. Pro­duk­tívni ľudia sú si tohto faktu vedomí a preto trá­via čas pria­ním dob­rého rána či malým poke­com so svo­jimi spo­lu­pra­cov­níkmi.

  • Spíš si 3 pri­oritné ciele na daný deň

Pro­duk­tívni ľudia si vždy nájdu čas a spíšu si tri hlavné veci, ktoré musia v daný deň uro­biť alebo dokon­čiť, aby bol ich pra­covný deň úspešný. Tento zoznam ti pri­po­mína, na čo sa musíš sústre­diť, keď ťa bude chcieť pohl­tiť rušný kan­ce­lár­sky život.

  • Prejdi si zoznam vecí, ktoré musíš uro­biť a uisti sa, že sú potrebné

Keď máš spí­sané pri­ority na daný deň, je nevy­hnutné, aby si si našiel čas a uis­til sa, že úlohy, ktoré si si pred­sav­zal, sú v súlade s tvo­jimi cieľmi a pri­ori­tami. Mať dôkladne zosta­vený zoznam úloh ti pomôže zor­ga­ni­zo­vať deň a pocho­piť špe­ci­fické úlohy, ktoré si si naplá­no­val.

Why_Not_Get_A_Degree

foto: careers.workpolis.com

  • Píš si denné afir­má­cie

Pro­duk­tívni ľudia sú pozi­tívni a plní opti­mizmu. Netrá­via čas nega­tív­nymi myš­lien­kami – trá­via ho akciou.
Matt­hew D.Della Porta, autor knihy The How of Hap­pi­ness hovorí: „Jed­no­du­cho pove­dané, denné afir­má­cie tré­nujú tvoj mozog, aby mys­lel pozi­tívne; sú to pov­zná­ša­júce pravdy, kto­rým chceš veriť a pote­šu­júce pre­sved­če­nia o sebe a o svete ako celku. Sú jed­ným z najú­čin­nej­ších spô­so­bov, ako pro­ak­tívne a natrvalo zme­niť spô­sob tvojho mys­le­nia.“

  • Pre­čí­taj si moti­vačný citát

Naštar­tuj svoj deň múd­ros­ťami úspeš­ných a pro­duk­tív­nych ľudí. Pred­tým, ako sa pus­tíš do práce, skús nájsť inšpi­rá­ciu v podobe pre­čí­ta­nia si pek­ného moti­vač­ného citátu.

Prvých desať minút v práci môže sku­točne posu­núť pro­duk­ti­vitu na vyš­šiu úro­veň počas celého dňa. Vyskú­šaj týchto 7 tipov a uvi­díš, že sa budeš cítiť lep­šie a zvlád­neš aj úlohy, ktoré ťa čakajú.

zdroj: lifehack.org , zdroj titul­nej foto­gra­fie: health.usnews.com

Pridať komentár (0)