7 vecí, kto­ré naj­pro­duk­tív­nej­ší ľudia uro­bia po prí­cho­de do prá­ce

Michaela Líšková / 5. apríla 2016 / Lifehacking

Čaká ťa ďal­ší deň v prá­ci. Bude dob­rý a pro­duk­tív­ny? Teraz môže byť. Sú veci, kto­ré pro­duk­tív­ni ľudia robia inak ako ostat­ní, aby z pra­cov­né­ho dňa vyťa­ži­li čo naj­viac. Čítaj ďalej, ak chceš medzi nich pat­riť aj ty.

Pro­duk­tív­ni ľudia vedia, že prvých 10 minút v prá­ci je roz­ho­du­jú­cich pre úro­veň ich pro­duk­ti­vi­ty po zvy­šok dňa. Títo ľudia vyko­na­jú tých­to pár vecí ešte pred­tým, ako sa pus­tia do prá­ce. Ak ťa zau­jí­ma, ako nakop­núť svo­ju pro­duk­ti­vi­tu, snaž sa tých­to 7 vecí vyko­nať hneď, ako prí­deš do prá­ce. Sta­čí ti na to iba 10 minút, 10 minút, kto­ré môžu mať dopad na celý deň.

  • Napíš si 3 veci, za kto­ré si vďač­ný

Štú­dia vyko­na­ná na Uni­ver­si­ty of Mia­mi zis­ti­la, že ľudia, kto­rí si píšu den­ník vecí, za kto­ré sú vďač­ní, sú omno­ho šťast­nej­ší a tiež pro­duk­tív­nej­ší.
She­ryl Towers vo svo­jej kni­he Seeds of Suc­cess píše: „Výsled­ky štú­dií uká­za­li, že den­né spi­so­va­nie si vecí, za kto­ré je člo­vek vďač­ný, zvy­šu­je úro­veň sústre­de­nia, entu­ziaz­mu, odhod­la­nia, opti­miz­mu a ener­gie. Navy­še, sku­pin­ka ľudí, kto­rí si svo­ju vďa­ku zapi­so­va­li, pre­uka­zo­va­la menej stre­su a dep­re­sie, ľudia viac ink­li­no­val k pomo­ci dru­hým, viac cvi­či­li a pra­vi­del­ne sa pri­bli­žo­va­li k svo­jim osob­ným cie­ľom. Ľudia, kto­rí sú vďač­ní, sa tiež cítia viac milo­va­ní.“

  • Uprac si stôl

Nič nie je pre tvo­ju pro­duk­ti­vi­tu hor­šie ako nepo­ria­dok na sto­le. Ak to vyze­rá, ako by si sa púš­ťal do pát­ra­nia po pokla­de zakaž­dým, keď potre­bu­ješ pero, zoší­vač­ku, zošit ale­bo dôle­ži­tý doku­ment, je to stra­te­ný čas, kto­rý už nikdy nezís­kaš späť. Venuj pár minút ráno tomu, aby si všet­ko na tvo­jom sto­le našlo svo­je mies­to, tam, kde to ľah­ko a rých­lo náj­deš.

Finished

foto: lifehack.org

  • Socia­li­zuj sa

Začni deň pria­teľ­ským „ahoj“ sme­rom ku kole­gom. Znač­ná časť tvo­jej pro­duk­ti­vi­ty závi­sí od toho, či budeš vedieť, kedy môžeš klásť otáz­ky a naj­mä komu. Sna­žiť sa na všet­ko prí­sť sám ti môže nie­ke­dy skom­pli­ko­vať dosia­hnu­tie sta­no­ve­né­ho cie­ľa. Pre­to sa posnaž vytvá­rať pozi­tív­ne pra­cov­né vzťa­hy. Pro­duk­tív­ni ľudia sú si toh­to fak­tu vedo­mí a pre­to trá­via čas pria­ním dob­ré­ho rána či malým poke­com so svo­ji­mi spo­lu­pra­cov­ník­mi.

  • Spíš si 3 pri­orit­né cie­le na daný deň

Pro­duk­tív­ni ľudia si vždy náj­du čas a spí­šu si tri hlav­né veci, kto­ré musia v daný deň uro­biť ale­bo dokon­čiť, aby bol ich pra­cov­ný deň úspeš­ný. Ten­to zoznam ti pri­po­mí­na, na čo sa musíš sústre­diť, keď ťa bude chcieť pohl­tiť ruš­ný kan­ce­lár­sky život.

  • Prej­di si zoznam vecí, kto­ré musíš uro­biť a uis­ti sa, že sú potreb­né

Keď máš spí­sa­né pri­ori­ty na daný deň, je nevy­hnut­né, aby si si našiel čas a uis­til sa, že úlo­hy, kto­ré si si pred­sav­zal, sú v súla­de s tvo­ji­mi cieľ­mi a pri­ori­ta­mi. Mať dôklad­ne zosta­ve­ný zoznam úloh ti pomô­že zor­ga­ni­zo­vať deň a pocho­piť špe­ci­fic­ké úlo­hy, kto­ré si si naplá­no­val.

Why_Not_Get_A_Degree

foto: careers.workpolis.com

  • Píš si den­né afir­má­cie

Pro­duk­tív­ni ľudia sú pozi­tív­ni a plní opti­miz­mu. Netrá­via čas nega­tív­ny­mi myš­lien­ka­mi – trá­via ho akci­ou.
Matt­hew D.Della Por­ta, autor kni­hy The How of Hap­pi­ness hovo­rí: „Jed­no­du­cho pove­da­né, den­né afir­má­cie tré­nu­jú tvoj mozog, aby mys­lel pozi­tív­ne; sú to pov­zná­ša­jú­ce prav­dy, kto­rým chceš veriť a pote­šu­jú­ce pre­sved­če­nia o sebe a o sve­te ako cel­ku. Sú jed­ným z najú­čin­nej­ších spô­so­bov, ako pro­ak­tív­ne a natrva­lo zme­niť spô­sob tvoj­ho mys­le­nia.“

  • Pre­čí­taj si moti­vač­ný citát

Naštar­tuj svoj deň múd­ros­ťa­mi úspeš­ných a pro­duk­tív­nych ľudí. Pred­tým, ako sa pus­tíš do prá­ce, skús nájsť inšpi­rá­ciu v podo­be pre­čí­ta­nia si pek­né­ho moti­vač­né­ho citá­tu.

Prvých desať minút v prá­ci môže sku­toč­ne posu­núť pro­duk­ti­vi­tu na vyš­šiu úro­veň počas celé­ho dňa. Vyskú­šaj tých­to 7 tipov a uvi­díš, že sa budeš cítiť lep­šie a zvlád­neš aj úlo­hy, kto­ré ťa čaka­jú.

zdroj: lifehack.org , zdroj titul­nej foto­gra­fie: health.usnews.com

Pridať komentár (0)