7 vecí, ktoré potre­bu­ješ vedieť o Face­book Ins­tant Artic­les

Ľudovít Nastišin / 23. novembra 2015 / Tech a inovácie

Face­book nedávno sprí­stup­nil Ins­tant Artic­les pre pou­ží­va­te­ľov iPhone appky (ver­zia 30 a vyš­šie) so súčas­ným beta tes­tin­gom na Andro­ide.

Ins­tant Artic­les umož­ňujú pub­lis­he­rom ako Buzz­Feed, The New York Times a podob­ným webom dis­tri­bu­ovať obsah priamo do Face­book news feedu(noviniek) cez RSS kanál. A teraz môžeš aj upra­viť con­tent, aby bol viac inte­rak­tívny ako kedy­koľ­vek pred­tým. 

Tu je 7 vecí, ktoré by si o Fac­book IA vedieť.

Ins­tant Artic­les podá­vajú obsah rých­los­ťou svetla

IA rie­šia prob­lém, ktorý malo mnoho pub­lis­he­rov s poma­lým načí­ta­ním web­stránky (čo je superf­rus­tru­júce pre mobil­ných pou­ží­va­te­ľov). Obsah sa pro­stred­níc­tvom IA načíta do jed­nej sekundy. 

Ikona blesku na tvo­jom news feede ti dá vedieť, že obsah je dostupný cez IA a láka tak Click-throughs, ktoré pub­lis­heri vyhľa­dá­vajú. 

Nie­ktorí sa obá­vajú, že im to ukradne traf­fic web­stránky

Áno, toto je sku­točná obava mno­hých. No je to vyvá­žené zvý­še­ným zdie­ľa­ním obsahu, čo je v pod­state to hlavné, čo pub­lis­heri hľa­dajú pro­stred­níc­tvom IA (vo vzťahu k manu­ál­nemu posto­va­niu na FB page). 

A keďže je IA obsah posu­dzo­vaný rov­nako, ako aký­koľ­vek iný obsah na Face­bo­oku, viac zdie­ľaní hraje v ich pros­pech. Face­book sa tak­tiež spo­jil s comS­core, takže pub­lis­heri si môžu spo­čí­tať zhliad­nu­tia ich IA cez Face­book appku a zapo­čí­tať si ich ako regu­lar traf­fic

Len vybraní pub­lis­heri majú povo­le­nie na Ins­tant Artic­les, no plány na sprí­stup­ne­nie už sú na stole

Momen­tálne Face­book pra­cuje len s nie­koľ­kými pub­lis­hermi na dis­tri­bú­cii con­tentu cez Ins­tant Artic­les no tvrdí, že sa teší na to ako bude prog­ram v budúc­nosti uvoľ­nený pre všet­kých pub­lis­he­rov či bolg­ge­rov. Toto je niečo veľké!

Je sku­točne jed­no­du­ché dis­tri­bu­ovať obsah

Auto­ma­ted pub­lis­hing obsahu na tvo­jom webe na Face­book je jed­no­du­ché pro­stred­níc­tvom RSS feedu, ktorý obsa­huje kom­pletný obsah kaž­dého článku (navyše máš prí­stup k manu­ál­nemu edi­to­va­niu obsahu podľa potreby). 

Môžeš vytvá­rať tak ohro­mu­júci obsah ako nikdy pred tým

Keď si už raz súčas­ťou prog­ramu, Face­book ti ponúka nie­koľko úžas­ných fun­kcií, vďaka kto­rým bude tvoj obsah vytvá­rať pre čita­te­ľov sku­točný záži­tok. Ins­tant Artic­les pou­ží­vajú HTML5 a umož­ňujú ti vytvo­riť články, ktoré obsa­hujú auto­p­lay videá, audio stopy, inte­rak­tívne mapy a mnoho iného. 

Zís­kaš mnoho zau­jí­ma­vých infor­má­cií o svo­jom pub­liku

Ins­tant Artic­les ti dávajú prí­stup k ana­ly­tike ako reach, enga­ge­ment, čas strá­vený na článku, hĺbka scrol­lo­va­nia a inte­rak­cia. Face­book sa chce uis­tiť, že pub­lis­heri majú rov­naké dáta na aké boli zvyk­nutí mať na mobil­ných weboch, a to je dobré. 

Pub­lis­her môže mone­ti­zo­vať svoj obsah cez Ads

Dobrá správa! Face­book Ins­tant Artic­les vyzýva pub­lis­he­rov na hos­to­va­nie a mone­ti­zo­va­nie ich obsahu tým, že pre­dajú ban­ne­rové reklamy v ich člán­koch a nechajú si časť zisku alebo využijú Face­book Audience Network. (…ak nemáš reklamu na Face­bo­oku, asi by si to mal zvá­žiť.)

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)