7 zmien v mys­le­ní, kto­ré ti umož­nia zaro­biť

Tatiana Rumanovská / 1. januára 2016 / Business

Tuc­ker Hug­hes má 22 rokov, vo veľ­kom pod­ni­ká, nebo­jí sa ani raz tak sta­rej kon­ku­ren­cie a obra­cia vo svo­jich rukách mili­ó­ny. Už ako 20 roč­ný po 4-roč­nom zrých­le­nom štú­diu úspeš­ne vyštu­do­val pre­stíž­nu uni­ver­zi­tu, pre­ces­to­val viac ako 50 kra­jín a zúčast­nil sa 13 triat­lo­nov. Ako sám tvr­dí: „žijem si mimo­riad­ne šťast­ný a pod­net­ný život.“

Budúc­nosť však nebo­la vždy taká opti­mis­tic­ká a jas­ná. „Napriek tomu, že som bol vždy štu­dent s dob­rý­mi výsled­ka­mi, viac­krát som sa v dôle­ži­tých momen­toch poza­sta­vil a pre­mýš­ľal , ako v reál­nom sve­te neja­kým spô­so­bom naozaj vynik­núť.“ Po čase nabe­ra­nia stá­le nových skú­se­nos­tí pri­šiel na to, že úspech vo sve­te biz­ni­su je zalo­že­ný na kom­bi­ná­cii rôz­nych fak­to­rov, kto­ré sám do svoj­ho živo­ta zavie­dol. Tu je naj­dô­le­ži­tej­ších 7 z nich.

Vek je len čís­lo

Dovoľ si z celé­ho srd­ca pri­jať svo­ju mla­dosť! “  

Ak budeš so svo­jim vekom nakla­dať ako s výho­dou a pozi­tí­vom, ver, že táto „odliš­nosť“ môže mať ďale­ko­siah­le pros­peš­né násled­ky. Mla­dosť pred­sa nič neme­ní na tvo­jej šikov­nos­ti, či kva­li­te schop­nos­tí. Čím skôr začneš, tým viac môžeš dosiah­nuť. Dôle­ži­té je veriť vo svo­je sily. Ak sa roz­hod­neš nie­čo doká­zať, doká­žeš to. Ak sa ale začneš sám pred sebou vyho­vá­rať na neús­pech, pove­die to k isté­mu pádu. 

Tucker-and-Jason-featured-image-765x420

Tuc­ker Hug­hes a Jason Hug­hes

Inves­tuj do seba zno­va a zno­va

Inves­tí­cia do seba samé­ho je tá najis­tej­šia inves­tí­cia, aká vôbec exis­tu­je a pri tom nesto­jí vôbec nič. Čas kto­rý dáš sebe nikdy nebu­de már­ny. Čítaj aspoň 30 minút kaž­dý deň a počú­vaj svo­ju obľú­be­nú hud­bu, kto­rá ťa vždy dosta­ne do nála­dy. Je nesmier­ne dôle­ži­té nájsť medzi všet­kým rov­no­vá­hu. Wor­ko­ho­liz­mus ani násled­né vyho­re­nie z teba neuro­bia pro­duk­tív­nej­šie­ho biz­nis­me­na. Daruj si masáž ale­bo naprí­klad rela­xač­ný pobyt vo well­ness. Budú to spo­mien­ky, na kto­ré neza­bud­neš. Venuj sa sebe, svoj­mu telu aj svo­jej duši.

Nemu­síš byť vo všet­kom pro­fe­si­onál. Zau­jí­maj sa o vše­stran­ný pre­hľad, pri­jí­maj čo naj­viac nových infor­má­cii a uče­nie samot­né vyz­dvih­ni nad všet­ky iné akti­vi­ty. Veď čo sa za mla­dí naučíš, v sta­ro­be ako by si našiel.

Young-entrepreneurs-Ross-Bailey-Appear-Here

Vyhý­baj sa úna­ve z roz­ho­do­va­nia

Prá­ve pozor­nosť je jed­na z roz­ho­du­jú­cich kaž­do­den­ných kva­lít, kto­rá urču­je našu výkon­nosť. A keď­že nie sme doko­na­lí, vždy prí­du aj nároč­nej­šie dni, kedy to s roz­ho­do­va­ním nej­de pod­ľa našich pred­stáv. Je pre­to dôle­ži­té neza­obe­rať sa zby­toč­ne mali­cher­nos­ťa­mi. Nemr­haj svo­ju men­tál­nu ener­giu na otáz­ky typu „čo si oble­čiem do prá­ce“ ale­bo „čo si dám na obed“. Nauč sa robiť jed­no­du­ché a záro­veň zvrat­né roz­hod­nu­tia tak rých­lo ako to len pôj­de. Zvyš­nú ener­giu rad­šej venuj sebe a svoj­mu osob­nost­né­mu roz­vo­ju.

Vybu­duj si odol­nú myseľ

Naj­väč­ší roz­diel medzi prie­mer­nos­ťou a úspe­chom je schop­nosť pra­co­vať pro­duk­tív­ne. A to doslo­va celé hodi­ny! Sústre­de­nosť je v tom­to prí­pa­de roz­ho­du­jú­ca. Bez vedo­mé­ho roz­ví­ja­nia psy­chic­kej výdr­že zrej­me nebu­deš schop­ný efek­tív­ne súťa­žiť s kon­ku­ren­ci­ou, kto­rá tiež už urči­te pra­cu­je na svo­jom vytrva­lom výko­ne. Ak chceš v biz­ni­se uspieť, musíš do toho dať všet­ko. Dôklad­ne ana­ly­zuj všet­ky svo­je rezer­vy a hľa­daj prí­le­ži­tos­ti na ich zlep­še­nie.

20150729211514-man-reading-book-hipster

Mys­li vo veľ­kom, buď „veľ­ký“

V tom­to prí­pa­de ide o sta­no­ve­nie si cie­ľov. Ak ten svoj 1, 5, či 10-roč­ný plán pozos­tá­va­jú­ci z malých ale pod­stat­ných kaž­do­den­ných kro­kov stá­le nemáš, je naj­vyš­ší čas začať! Tuc­ker si ten svoj číta kaž­dé ráno. Stá­le sústre­de­nie sa na vytý­če­né cie­le však môže fun­go­vať aj nega­tív­ne, pre­to buď pri ich výbe­re roz­um­ný a sta­rost­li­vo zva­žuj všet­ky mož­nos­ti, aby si si nako­niec zvo­lil tú správ­nu opti­mál­nu ces­tu, kto­rá ťa pri­ve­die k vytú­že­ným výsled­kom.

Buď sys­te­ma­tic­ký

Naplá­nuj si svo­ju prá­cu a potom pod­ľa toho aj pra­cuj.“

Postu­puj logic­ky a sys­te­ma­tic­ky, zva­žuj mož­né alter­na­tív­ny a utrieď si svo­je pri­ori­ty. Bez dob­ré­ho plá­nu sa ďale­ko nedos­ta­neš. Ak budeš mať plán, budeš vedieť, čoho sa pri­dŕ­žať a čomu sa vyhý­bať. Nepo­ľa­vuj a nene­chaj sa odra­diť. Tvo­ja výkon­nosť sa apli­ko­va­ním orga­ni­zo­va­ných (aj keď občas rigid­ných postu­pov) zvý­ši, mini­mál­ne v úlo­hách, kto­ré vyža­du­jú opa­ko­va­nie. Urči­te však tvo­ri­vosť do úza­dia neod­sú­vaj, len sa nauč roz­li­šo­vať, kto­rý postup je pri kto­rej čin­nos­ti vhod­nej­ší.

20150401190918-millennials-hipster-dressed-looks-stairs-sitting-entrepreneur-fashion

Ver si

Ak nebu­deš veriť v samé­ho seba ty, tak kto potom? Tak­mer kaž­dý, kto kedy zly­hal by mal na svoj neús­pech ospra­vedl­ne­nie. Úspeš­ní o nich však neho­vo­ria. Rad­šej ti pove­dia prí­be­hy o výzvach, kto­ré šťast­li­vo s tvo­ri­vým rie­še­ním poko­ri­li.

Moment, kedy si budeš istý, že neexis­tu­je nič, čo by si sa nemo­hol naučiť, vytvo­riť ale­bo vyrie­šiť je moment zaru­če­nej sily a veľ­kos­ti.“  

Ak ale stá­le nevieš ako začať, začni aspoň nala­de­ním svo­jej mys­le. Nastav kaž­dú svo­ju čin­nosť a moment tak, aby si sa neus­tá­le zlep­šo­val a pri­bli­žo­val k dosia­hnu­tiu cie­ľa. Úspech pred­sa nie je samoz­rej­mosť pre kaž­dé­ho. No kaž­dý, kto vyna­lo­ží dosta­toč­né úsi­lie na jeho usku­toč­ne­nie, ho môže dosiah­nuť. 

young_entrepreneurs_inspire

zdroj: http://www.entrepreneur.com

Pridať komentár (0)