7 zmien v mys­lení, ktoré ti umož­nia zaro­biť

Tatiana Rumanovská / 1. januára 2016 / Business

Tuc­ker Hug­hes má 22 rokov, vo veľ­kom pod­niká, nebojí sa ani raz tak sta­rej kon­ku­ren­cie a obra­cia vo svo­jich rukách mili­óny. Už ako 20 ročný po 4-roč­nom zrých­le­nom štú­diu úspešne vyštu­do­val pre­stížnu uni­ver­zitu, pre­ces­to­val viac ako 50 kra­jín a zúčast­nil sa 13 triat­lo­nov. Ako sám tvrdí: „žijem si mimo­riadne šťastný a pod­netný život.“

Budúc­nosť však nebola vždy taká opti­mis­tická a jasná. „Napriek tomu, že som bol vždy štu­dent s dob­rými výsled­kami, viac­krát som sa v dôle­ži­tých momen­toch poza­sta­vil a pre­mýš­ľal , ako v reál­nom svete neja­kým spô­so­bom naozaj vynik­núť.“ Po čase nabe­ra­nia stále nových skú­se­ností pri­šiel na to, že úspech vo svete biz­nisu je zalo­žený na kom­bi­ná­cii rôz­nych fak­to­rov, ktoré sám do svojho života zavie­dol. Tu je naj­dô­le­ži­tej­ších 7 z nich.

Vek je len číslo

Dovoľ si z celého srdca pri­jať svoju mla­dosť! “  

Ak budeš so svo­jim vekom nakla­dať ako s výho­dou a pozi­tí­vom, ver, že táto „odliš­nosť“ môže mať ďale­ko­siahle pros­pešné následky. Mla­dosť predsa nič nemení na tvo­jej šikov­nosti, či kva­lite schop­ností. Čím skôr začneš, tým viac môžeš dosiah­nuť. Dôle­žité je veriť vo svoje sily. Ak sa roz­hod­neš niečo doká­zať, doká­žeš to. Ak sa ale začneš sám pred sebou vyho­vá­rať na neús­pech, pove­die to k istému pádu. 

Tucker-and-Jason-featured-image-765x420

Tuc­ker Hug­hes a Jason Hug­hes

Inves­tuj do seba znova a znova

Inves­tí­cia do seba samého je tá najis­tej­šia inves­tí­cia, aká vôbec exis­tuje a pri tom nestojí vôbec nič. Čas ktorý dáš sebe nikdy nebude márny. Čítaj aspoň 30 minút každý deň a počú­vaj svoju obľú­benú hudbu, ktorá ťa vždy dostane do nálady. Je nesmierne dôle­žité nájsť medzi všet­kým rov­no­váhu. Wor­ko­ho­liz­mus ani následné vyho­re­nie z teba neuro­bia pro­duk­tív­nej­šieho biz­nis­mena. Daruj si masáž alebo naprí­klad rela­xačný pobyt vo well­ness. Budú to spo­mienky, na ktoré neza­bud­neš. Venuj sa sebe, svojmu telu aj svo­jej duši.

Nemu­síš byť vo všet­kom pro­fe­si­onál. Zau­jí­maj sa o vše­stranný pre­hľad, pri­jí­maj čo naj­viac nových infor­má­cii a uče­nie samotné vyz­dvihni nad všetky iné akti­vity. Veď čo sa za mladí naučíš, v sta­robe ako by si našiel.

Young-entrepreneurs-Ross-Bailey-Appear-Here

Vyhý­baj sa únave z roz­ho­do­va­nia

Práve pozor­nosť je jedna z roz­ho­du­jú­cich kaž­do­den­ných kva­lít, ktorá určuje našu výkon­nosť. A keďže nie sme doko­nalí, vždy prídu aj nároč­nej­šie dni, kedy to s roz­ho­do­va­ním nejde podľa našich pred­stáv. Je preto dôle­žité neza­obe­rať sa zby­točne mali­cher­nos­ťami. Nemr­haj svoju men­tálnu ener­giu na otázky typu „čo si oble­čiem do práce“ alebo „čo si dám na obed“. Nauč sa robiť jed­no­du­ché a záro­veň zvratné roz­hod­nu­tia tak rýchlo ako to len pôjde. Zvyšnú ener­giu rad­šej venuj sebe a svojmu osob­nost­nému roz­voju.

Vybu­duj si odolnú myseľ

Naj­väčší roz­diel medzi prie­mer­nos­ťou a úspe­chom je schop­nosť pra­co­vať pro­duk­tívne. A to doslova celé hodiny! Sústre­de­nosť je v tomto prí­pade roz­ho­du­júca. Bez vedo­mého roz­ví­ja­nia psy­chic­kej výdrže zrejme nebu­deš schopný efek­tívne súťa­žiť s kon­ku­ren­ciou, ktorá tiež už určite pra­cuje na svo­jom vytrva­lom výkone. Ak chceš v biz­nise uspieť, musíš do toho dať všetko. Dôkladne ana­ly­zuj všetky svoje rezervy a hľa­daj prí­le­ži­tosti na ich zlep­še­nie.

20150729211514-man-reading-book-hipster

Mysli vo veľ­kom, buď „veľký“

V tomto prí­pade ide o sta­no­ve­nie si cie­ľov. Ak ten svoj 1, 5, či 10-ročný plán pozos­tá­va­júci z malých ale pod­stat­ných kaž­do­den­ných kro­kov stále nemáš, je naj­vyšší čas začať! Tuc­ker si ten svoj číta každé ráno. Stále sústre­de­nie sa na vytý­čené ciele však môže fun­go­vať aj nega­tívne, preto buď pri ich výbere roz­umný a sta­rost­livo zva­žuj všetky mož­nosti, aby si si nako­niec zvo­lil tú správnu opti­málnu cestu, ktorá ťa pri­ve­die k vytú­že­ným výsled­kom.

Buď sys­te­ma­tický

Naplá­nuj si svoju prácu a potom podľa toho aj pra­cuj.“

Postu­puj logicky a sys­te­ma­ticky, zva­žuj možné alter­na­tívny a utrieď si svoje pri­ority. Bez dob­rého plánu sa ďaleko nedos­ta­neš. Ak budeš mať plán, budeš vedieť, čoho sa pri­dŕ­žať a čomu sa vyhý­bať. Nepo­ľa­vuj a nene­chaj sa odra­diť. Tvoja výkon­nosť sa apli­ko­va­ním orga­ni­zo­va­ných (aj keď občas rigid­ných postu­pov) zvýši, mini­málne v úlo­hách, ktoré vyža­dujú opa­ko­va­nie. Určite však tvo­ri­vosť do úza­dia neod­sú­vaj, len sa nauč roz­li­šo­vať, ktorý postup je pri kto­rej čin­nosti vhod­nejší.

20150401190918-millennials-hipster-dressed-looks-stairs-sitting-entrepreneur-fashion

Ver si

Ak nebu­deš veriť v samého seba ty, tak kto potom? Tak­mer každý, kto kedy zly­hal by mal na svoj neús­pech ospra­vedl­ne­nie. Úspešní o nich však neho­vo­ria. Rad­šej ti pove­dia prí­behy o výzvach, ktoré šťast­livo s tvo­ri­vým rie­še­ním poko­rili.

Moment, kedy si budeš istý, že neexis­tuje nič, čo by si sa nemo­hol naučiť, vytvo­riť alebo vyrie­šiť je moment zaru­če­nej sily a veľ­kosti.“  

Ak ale stále nevieš ako začať, začni aspoň nala­de­ním svo­jej mysle. Nastav každú svoju čin­nosť a moment tak, aby si sa neus­tále zlep­šo­val a pri­bli­žo­val k dosia­hnu­tiu cieľa. Úspech predsa nie je samoz­rej­mosť pre kaž­dého. No každý, kto vyna­loží dosta­točné úsi­lie na jeho usku­toč­ne­nie, ho môže dosiah­nuť. 

young_entrepreneurs_inspire

zdroj: http://www.entrepreneur.com

Pridať komentár (0)