8 apli­ká­cií, ktoré ti zaru­čene nahra­dia tele­ví­zor

Lýdia Repová / 8. júna 2016 / Tech a inovácie

Nebaví ťa už sle­do­vať tele­ví­ziu, v kto­rej okrem fil­mov a seriá­lov, čo už si videl, alebo nemáš záu­jem vidieť, nič nejde? Pozri sa na náš zoznam strá­nok, kde si zaru­čene vybe­rieš film na večer.

Ak práve nie si fanú­ši­kom slo­ven­ských tele­víz­nych sta­níc a ich ponuka sa ti zdá zasta­raná, tak potom mrkni na náš zoznam strá­nok, ktoré ti ponú­kajú online filmy. Okrem zábavy tu náj­deš aj stránky, ktoré ťa zanesú do minu­losti alebo ponúknu vedecké poznatky či zau­jí­ma­vosti z his­tó­rie. Už stačí len nájsť si to pravé.

Netf­lix

netflix

foto: indiewire.com

Túto stránku ti snáď nemu­síme pred­sta­vo­vať. Netf­lix ponúka veľké množ­stvo seriá­lov a fil­mov, ktoré si môžeš pozrieť online legálne. Od 6. janu­ára sa Netlifx dostal aj na Slo­ven­sko, čo je skvelá správa pre všet­kých nad­šen­cov fil­mov.

Netf­lix však nie je zadarmo, cena zaň sa pohy­buje od 8€ až po 12€ mesačne, záleží od balíčka, ktorý si vybe­rieš. Avšak ponúka kaž­dému novému uží­va­te­ľovi mesiac zdarma. Zatiaľ neob­sa­huje slo­ven­ské filmy ani nepo­núka slo­ven­ský dabing, takže sa treba uspo­ko­jiť s titul­kami.

HBO GO

hbo-go-desktop

foto: utcabletoday.com

HBO je kaž­dému známa sta­nica, na kto­rej bežne náj­deš aktu­álne filmy a seriály. Ponúka však tak­tiež službu HBO GO, ktorá ti umož­ňuje poze­rať HBO aj na tab­lete či smar­fóne, čo je veľmi výhodné hlavne na dlh­ších ces­tách.

Jediné, čo potre­bu­ješ na to, aby si mohol využí­vať túto stránku, je pred­pla­tené HBO u nie­kto­rého z par­tner­ských ope­rá­to­rov, no za HBO GO by sa nemalo doplá­cať. Potrebné je však tak­tiež pri­hlá­se­nie na HBO GO stránke. Ponúka ti filmy aj s titul­kami alebo v čes­kom jazyku.

Doku­men­tad­dict

documentary-addict_335023_full

foto: alternativeto.net

Už samotný názov hovorí sám za seba. Stránka obsa­huje široký výber — ponúka viac ako 5 000 doku­men­tár­nych fil­mov z rôz­nych kate­gó­rií úplne zadarmo.

Takže fanú­šik his­to­ric­kých doku­men­tov, bio­gra­fií či kon­špi­rač­ných teórií si príde určite na svoje. K videám ponúka aj krátky popis a hod­no­te­nie. Stránka je jed­no­du­chá a pre­hľadná, preto nie je prob­lém s orien­tá­ciou. Už len si nájsť čas a vzde­lá­vať sa.

My 90’s TV

screen shot 2015-03-06 at 9.14.46 am

foto: businessinsider.com

Ak si fanú­šik sta­rých prog­ra­mov a všet­kého, čo je retro, tak túto stránku budeš milo­vať. My 90’s TV ťa zane­sie do 90 rokov minu­lého sto­ro­čia, kedy fičali šuš­ťá­kové súp­ravy a bláz­nivé disco. Spice Girls sa ešte neroz­padli a do výsl­nia sa dostá­vala nová hviez­dička Brit­ney Spe­ars.

Stránka ti ponúka nie­len prog­ramy z danej doby, ale aj celé pre­ve­de­nie. Od kla­sic­kej tele­ví­zie, v kto­rej si pre­pí­naš prog­ramy až po známe zrne­nie obrazu. Môžeš si vybrať z kate­gó­rií ako sú roz­právky, zábavné prog­ramy či správy. Jedi­nou nevý­ho­dou je, že sa tam nachá­dzajú len zahra­ničné prog­ramy. No na zahna­nie nudy, počas dlhých veče­rov, je to to správne.

Voyo

voyo-player-prostredi-voyo-cz-7

foto: voyo.sk

Táto inter­ne­tová služba ti ponúka sle­do­va­nie fil­mov či seriá­lov zo zahra­nič­nej, ale aj z domá­cej scény, rov­nako ako aj živé pre­nosy. Zahra­ničné filmy tu náj­deš buď s titul­kami alebo v čes­kom jazyku. Za službu sa platí — buď mesačne, popla­tok sa pohy­buje okolo 6€, alebo pri pré­mi­ových fil­moch si môžeš zapla­tiť jed­no­ra­zové sle­do­va­nie platné 48 hodín. Potrebná je regis­trá­cia.

You­tube

youtube

foto: theitechblog.com

Okrem toho, že tam sle­du­ješ svo­jich obľú­be­ných you­tu­be­rov, púš­ťaš si najob­ľú­be­nej­šie pes­ničky a zabá­vaš sa na vide­ách ostat­ných, môžeš na You­tube sle­do­vať aj filmy. Nie­ktoré sú zadarmo, väč­ši­nou sa jedná o star­šie filmy, ktoré tam pop­ri­dá­vali uží­va­te­lia, iné si môžeš zakú­piť. Každé video sa platí zvlášť kar­tou. Väč­šina nových fil­mov, ktoré tam náj­deš, sa však ponúka len v anglic­kom jazyku.

iTu­nes

lebanese-itunes-store-movies

foto: wordpress.com

Pre fanú­ši­kov Apple je tu aj iTu­nes, kde si tak­tiež môžeš pozrieť svoje obľú­bené filmy kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Služba je dostupná na všet­kých zaria­de­niach spo­loč­nosti Apple. Zo služ­bou iTu­nes Extra sa ti ponúka aj roz­ší­rený obsah k fil­mov, ako sú naprí­klad vystri­hnuté scény.

Ponúka filmy aj v čes­kom jazyku za prí­pla­tok aj v HD kva­lite. Ceny sa delia na jed­no­ra­zové pred­pla­te­nie filmu (okolo 3€) alebo neob­me­dzená licen­cia na film (za 12€).

Google play

Google-play-movie-rental-banner

foto: androidheadlines.com

Neza­há­ľal ani Google. Pre Android, okrem služby zakú­pe­nia online knihy, pri­šiel aj s ponu­kou fil­mov. Na výber máš tie naj­nov­šie filmy alebo si môžeš vybrať zo žánru, ktorý máš rád. V prí­pade že si nevieš vybrať ti služba ponúka aj reb­rí­ček aktu­ál­nych naj­lep­ších fil­mov. Každý film sa platí jed­not­livo a tak­tiež pri­chá­dza s mož­nos­ťou zakú­pe­nia alebo poži­ča­nia. Nie­ktoré filmy, hlavne tie naj­nov­šie, však nenáj­deš ani v slo­ven­skom ani v čes­kom jazyku a tak­tiež nemu­sia byť dostupné ani titulky, čo je veľká škoda.

Samoz­rejme, že všetky stránky sú legálne, to zna­mená, že za ich obsah budeš musieť zapla­tiť no ceny sa nepo­hy­bujú až tak vysoko, aby si si nemo­hol dovo­liť pozrieť si film aj na týchto strán­kach.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)