8 apli­ká­cií, kto­ré ti zaru­če­ne nahra­dia tele­ví­zor

Lýdia Repová / 8. júna 2016 / Tech a inovácie

Neba­ví ťa už sle­do­vať tele­ví­ziu, v kto­rej okrem fil­mov a seriá­lov, čo už si videl, ale­bo nemáš záu­jem vidieť, nič nej­de? Pozri sa na náš zoznam strá­nok, kde si zaru­če­ne vybe­rieš film na večer.

Ak prá­ve nie si fanú­ši­kom slo­ven­ských tele­víz­nych sta­níc a ich ponu­ka sa ti zdá zasta­ra­ná, tak potom mrk­ni na náš zoznam strá­nok, kto­ré ti ponú­ka­jú onli­ne fil­my. Okrem zába­vy tu náj­deš aj strán­ky, kto­ré ťa zane­sú do minu­los­ti ale­bo ponúk­nu vedec­ké poznat­ky či zau­jí­ma­vos­ti z his­tó­rie. Už sta­čí len nájsť si to pra­vé.

Netf­lix

netflix

foto: indiewire.com

Túto strán­ku ti snáď nemu­sí­me pred­sta­vo­vať. Netf­lix ponú­ka veľ­ké množ­stvo seriá­lov a fil­mov, kto­ré si môžeš pozrieť onli­ne legál­ne. Od 6. janu­ára sa Netli­fx dostal aj na Slo­ven­sko, čo je skve­lá sprá­va pre všet­kých nad­šen­cov fil­mov.

Netf­lix však nie je zadar­mo, cena zaň sa pohy­bu­je od 8€ až po 12€ mesač­ne, zále­ží od balíč­ka, kto­rý si vybe­rieš. Avšak ponú­ka kaž­dé­mu nové­mu uží­va­te­ľo­vi mesiac zdar­ma. Zatiaľ neob­sa­hu­je slo­ven­ské fil­my ani nepo­nú­ka slo­ven­ský dabing, tak­že sa tre­ba uspo­ko­jiť s titul­ka­mi.

HBO GO

hbo-go-desktop

foto: utcabletoday.com

HBO je kaž­dé­mu zná­ma sta­ni­ca, na kto­rej bež­ne náj­deš aktu­ál­ne fil­my a seriá­ly. Ponú­ka však tak­tiež služ­bu HBO GO, kto­rá ti umož­ňu­je poze­rať HBO aj na tab­le­te či smar­fó­ne, čo je veľ­mi výhod­né hlav­ne na dlh­ších ces­tách.

Jedi­né, čo potre­bu­ješ na to, aby si mohol využí­vať túto strán­ku, je pred­pla­te­né HBO u nie­kto­ré­ho z par­tner­ských ope­rá­to­rov, no za HBO GO by sa nema­lo doplá­cať. Potreb­né je však tak­tiež pri­hlá­se­nie na HBO GO strán­ke. Ponú­ka ti fil­my aj s titul­ka­mi ale­bo v čes­kom jazy­ku.

Doku­men­tad­dict

documentary-addict_335023_full

foto: alternativeto.net

Už samot­ný názov hovo­rí sám za seba. Strán­ka obsa­hu­je širo­ký výber — ponú­ka viac ako 5 000 doku­men­tár­nych fil­mov z rôz­nych kate­gó­rií úpl­ne zadar­mo.

Tak­že fanú­šik his­to­ric­kých doku­men­tov, bio­gra­fií či kon­špi­rač­ných teórií si prí­de urči­te na svo­je. K vide­ám ponú­ka aj krát­ky popis a hod­no­te­nie. Strán­ka je jed­no­du­chá a pre­hľad­ná, pre­to nie je prob­lém s orien­tá­ci­ou. Už len si nájsť čas a vzde­lá­vať sa.

My 90’s TV

screen shot 2015-03-06 at 9.14.46 am

foto: businessinsider.com

Ak si fanú­šik sta­rých prog­ra­mov a všet­ké­ho, čo je retro, tak túto strán­ku budeš milo­vať. My 90’s TV ťa zane­sie do 90 rokov minu­lé­ho sto­ro­čia, kedy fiča­li šuš­ťá­ko­vé súp­ra­vy a bláz­ni­vé dis­co. Spi­ce Girls sa ešte neroz­pad­li a do výsl­nia sa dostá­va­la nová hviez­dič­ka Brit­ney Spe­ars.

Strán­ka ti ponú­ka nie­len prog­ra­my z danej doby, ale aj celé pre­ve­de­nie. Od kla­sic­kej tele­ví­zie, v kto­rej si pre­pí­naš prog­ra­my až po zná­me zrne­nie obra­zu. Môžeš si vybrať z kate­gó­rií ako sú roz­práv­ky, zábav­né prog­ra­my či sprá­vy. Jedi­nou nevý­ho­dou je, že sa tam nachá­dza­jú len zahra­nič­né prog­ra­my. No na zahna­nie nudy, počas dlhých veče­rov, je to to správ­ne.

Voyo

voyo-player-prostredi-voyo-cz-7

foto: voyo.sk

Táto inter­ne­to­vá služ­ba ti ponú­ka sle­do­va­nie fil­mov či seriá­lov zo zahra­nič­nej, ale aj z domá­cej scé­ny, rov­na­ko ako aj živé pre­no­sy. Zahra­nič­né fil­my tu náj­deš buď s titul­ka­mi ale­bo v čes­kom jazy­ku. Za služ­bu sa pla­tí — buď mesač­ne, popla­tok sa pohy­bu­je oko­lo 6€, ale­bo pri pré­mi­ových fil­moch si môžeš zapla­tiť jed­no­ra­zo­vé sle­do­va­nie plat­né 48 hodín. Potreb­ná je regis­trá­cia.

You­tu­be

youtube

foto: theitechblog.com

Okrem toho, že tam sle­du­ješ svo­jich obľú­be­ných you­tu­be­rov, púš­ťaš si najob­ľú­be­nej­šie pes­nič­ky a zabá­vaš sa na vide­ách ostat­ných, môžeš na You­tu­be sle­do­vať aj fil­my. Nie­kto­ré sú zadar­mo, väč­ši­nou sa jed­ná o star­šie fil­my, kto­ré tam pop­ri­dá­va­li uží­va­te­lia, iné si môžeš zakú­piť. Kaž­dé video sa pla­tí zvlášť kar­tou. Väč­ši­na nových fil­mov, kto­ré tam náj­deš, sa však ponú­ka len v anglic­kom jazy­ku.

iTu­nes

lebanese-itunes-store-movies

foto: wordpress.com

Pre fanú­ši­kov App­le je tu aj iTu­nes, kde si tak­tiež môžeš pozrieť svo­je obľú­be­né fil­my kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Služ­ba je dostup­ná na všet­kých zaria­de­niach spo­loč­nos­ti App­le. Zo služ­bou iTu­nes Extra sa ti ponú­ka aj roz­ší­re­ný obsah k fil­mov, ako sú naprí­klad vystri­hnu­té scé­ny.

Ponú­ka fil­my aj v čes­kom jazy­ku za prí­pla­tok aj v HD kva­li­te. Ceny sa delia na jed­no­ra­zo­vé pred­pla­te­nie fil­mu (oko­lo 3€) ale­bo neob­me­dze­ná licen­cia na film (za 12€).

Goog­le play

Google-play-movie-rental-banner

foto: androidheadlines.com

Neza­há­ľal ani Goog­le. Pre Andro­id, okrem služ­by zakú­pe­nia onli­ne kni­hy, pri­šiel aj s ponu­kou fil­mov. Na výber máš tie naj­nov­šie fil­my ale­bo si môžeš vybrať zo žán­ru, kto­rý máš rád. V prí­pa­de že si nevieš vybrať ti služ­ba ponú­ka aj reb­rí­ček aktu­ál­nych naj­lep­ších fil­mov. Kaž­dý film sa pla­tí jed­not­li­vo a tak­tiež pri­chá­dza s mož­nos­ťou zakú­pe­nia ale­bo poži­ča­nia. Nie­kto­ré fil­my, hlav­ne tie naj­nov­šie, však nenáj­deš ani v slo­ven­skom ani v čes­kom jazy­ku a tak­tiež nemu­sia byť dostup­né ani titul­ky, čo je veľ­ká ško­da.

Samoz­rej­me, že všet­ky strán­ky sú legál­ne, to zna­me­ná, že za ich obsah budeš musieť zapla­tiť no ceny sa nepo­hy­bu­jú až tak vyso­ko, aby si si nemo­hol dovo­liť pozrieť si film aj na tých­to strán­kach.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto: digitaltrends.com

Pridať komentár (0)