8 šťavnatých reklám, ktoré Slováci považujú za sexistické

Veronika Bartošová / 4. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: Graficky odpad
  • Ako sme už ne­dávno in­for­mo­vali, sú­ťaž Se­xis­tický kix už po tre­tí­krát udelí an­ti­cenu za naj­se­xis­tic­kej­šiu re­klamu na Slo­ven­sku
  • Ak­tu­álne na ofi­cál­nom webe sú­ťaže pre­bieha no­mi­načná fáza, av­šak ví­ťaza sa do­zvieme už 4. de­cem­bra tohto roka

An­ti­cena Se­xis­tický kix pra­nie­ruje ne­etickú re­klamu, ktorá zne­va­žuje ľudí na zá­klade rodu. Ve­rej­nosť môže do hla­so­va­nia po­sie­lať svoje no­mi­ná­cie, a vy­jad­riť tak od­mie­tavý po­stoj voči se­xis­tic­kej re­klame v on­line aj off­line pro­stredí. An­ti­cena sa za­me­riava najmä na ak­tívnu spo­lu­prácu so ši­ro­kou ve­rej­nos­ťou a vy­siela sig­nál re­klam­ným za­dá­va­te­ľom, že na­ozaj­stná kre­a­ti­vita se­xiz­mus ne­pot­re­buje.

Ak­tu­álne je na ofi­ciál­nom webe sú­ťaže Se­xis­tický kix no­mi­no­va­ných nieľko re­klám, pri­čom my v re­dak­cii sme uro­bili sú­hrn tých najš­ťav­na­tej­ších. Jed­nou z nich je aj fo­to­gra­fia z fa­ce­bo­oko­vej stránky Po­lí­cia Slo­ven­skej re­pub­liky, ktorá upo­zor­ňuje na prvý let­ných deň. Fo­to­gra­fia vznikla po­čas ná­boru kan­di­dá­tov na po­li­caj­tov a ob­le­tela celý slo­ven­ský in­ter­net.

#1


#2

Ve­rej­nosť za­ra­dila me­dzi se­xis­tické aj vi­zuál, ktorý pro­pa­go­val zväč­še­nie po­pr­sia s ná­dy­chom Via­noc.

#3

Tento vi­zuál je slab­ším od­va­rom se­xis­tic­kej re­klamy, av­šak ve­rej­nosť upo­zor­ňuje, aby sa ne­chala zviesť.

#4

Takto to vy­zerá, keď sa pred­met pod­ni­ka­nia ani ná­ho­dou nez­ho­duje s tým, čo vi­zuál ko­mu­ni­kuje.

#5

A v tomto prí­pade to bude rov­naká pes­nička.

#6

Kam­paň značky Kle­noty Au­rum v prie­behu po­sled­ných týž­dňov rie­šili snáď všetci. To, čo si o kam­pani myslí sa­motná spo­loč­nosť, si mô­žeš pre­čí­tať TU

#7

Tu je ko­men­tár po­trebný? V Rož­ňave sa to­tiž mon­tážne za­ria­de­nia pre­dá­vajú takto.

#8

Alian­cia za ži­vot pred­sta­vila ta­kúto kam­paň, kde sa ľu­ďom snaží pre­ho­vo­riť do duše. Čo na ňu ho­vo­ríš?

Pridať komentár (0)