Klenoty Aurum: Len v jednom zo základných 11 vizuálov kampane sme použili slovo ko*ot

Veronika Bartošová / 3. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Slo­ven­ským in­ter­ne­tom sa ešte pred pár dňami ší­rila vi­rálna kam­paň, ktorá ľudí zau­jala na bil­bor­doch
  • Stojí za ňou značka Kle­noty Au­rum, ktorá za­čala ko­mu­ni­ko­vať pro­stred­níc­tvom od­váž­nych vi­zu­álov, na kto­rých vy­hviez­dič­ko­vala jednu zo slo­ven­ských na­dá­vok
  • De­taily kam­pane pre Sket­cher pre­zra­dila mar­ke­tin­gová ma­na­žérka značky Kle­noty Au­rum Lí­via Fran­ková
zdroj: Facebook používateľa Veronika Martinkovičová
  • Slo­ven­ským in­ter­ne­tom sa ešte pred pár dňami ší­rila vi­rálna kam­paň, ktorá ľudí zau­jala na bil­bor­doch
  • Stojí za ňou značka Kle­noty Au­rum, ktorá za­čala ko­mu­ni­ko­vať pro­stred­níc­tvom od­váž­nych vi­zu­álov, na kto­rých vy­hviez­dič­ko­vala jednu zo slo­ven­ských na­dá­vok
  • De­taily kam­pane pre Sket­cher pre­zra­dila mar­ke­tin­gová ma­na­žérka značky Kle­noty Au­rum Lí­via Fran­ková

Čo je alebo bolo cie­ľom va­šej naj­nov­šej kam­pane?

Cie­ľom kam­pane je upo­zor­niť na novú a zá­ro­veň ce­novo do­stupnú po­nuku bri­lian­to­vých šper­kov, ktoré po­núka slo­ven­ské kle­not­níc­tvo Kle­noty Au­rum.

V kam­pani po­u­ží­vate vy­hviez­dič­ko­vané vul­ga­rizmy, prečo ste sa roz­hodli íst práve touto ces­tou?

Len v jed­nom zo zá­klad­ných 11 vi­zu­álov kam­pane sme po­u­žili slovo ko*ot, ktoré sa po­kojne môže čí­tať aj ako vul­ga­riz­mus, alebo aj ako úplne iné slovo. Ak v ňom nie­kto vidí vul­ga­riz­mus, tak asi ne­môže proti tomu vi­zu­álu pro­tes­to­vať, lebo tým po­tvr­dzuje, že je prav­divý a sku­točne pri­po­mína re­álnu mož­nosť kon­ver­zá­cie. A ak v ňom či­ta­teľ vul­ga­riz­mus ne­vidí, tak je to tiež dobre, lebo zjavne by po­dobné slovo v ži­vote ne­pou­žil a na­šťas­tie ho po­tom ni­jak nemá ako urá­žať.

Prečo ste sa roz­hodli ko­mu­ni­ko­vať ta­kýmto spô­so­bom?

Zis­tili sme, že svet šper­kov je často vní­maný najmä zo žen­ského po­hľadu opti­kou nob­lesy, vzne­še­nosti a nad­ne­se­nosti a za­búda sa na to, že šperk je často aj pros­tried­kom na po­ďa­ko­va­nie sa, či „vy­žeh­le­nie si“ ne­ja­kého pre­hrešku. Roz­hodli sme sa, že de­mas­ku­jeme re­a­litu a ne­bu­deme tvr­diť, že šperky vy­hľa­dá­vajú iba vy­špor­to­vaní páni v dra­hých ob­le­koch, ktorí dr­žia ružu me­dzi zu­bami. Naši kli­enti sú rôzni a vieme, že mnohí sa ne­han­bia, že šperk vlastne ku­pujú aj zo zišt­ných dô­vo­dov. Zvo­lili sme formu, ktorá pra­cuje s nad­sáz­kou a je sa­moz­rejme ko­mu­ni­kač­nou ka­ri­ka­tú­rou a v nej sa na­ozaj nedá pra­co­vať s po­li­tic­kou ko­rekt­nos­ťou. Lebo bude ne­úp­rimná a nudná.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Kle­noty Au­rum

Je jasné, že kam­paň vy­tŕča z radu, rov­nako ako vy­tŕčala kam­paň so spo­ro­ode­tými, ale vkusne na­fo­te­nými mo­del­kami. V čom má ta­káto ko­mu­ni­ká­cia spo­ji­tosť s va­šou znač­kou a pro­duk­tami?

V tejto ko­mu­ni­ká­cii ho­vo­ríme o do­stup­nosti šper­kov v kle­not­níc­tve Kle­noty Au­rum. Pre rôzne prí­le­ži­tosti po­nú­kame priamo na vi­zu­áloch kam­pane kon­krétny šperk, ktorý sa v da­ných si­tu­áciách môže vy­užiť. Ak po­ten­ciálny zá­kaz­ník ani jednu z nich ne­vníma ako re­álnu zo ži­vota (a je to úplne vpo­riadku) po­kojne si môže v na­šich pre­daj­niach vy­brať z naj­šir­šej a naj­do­stup­nej­šej po­nuky, ktorú máme.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Kle­noty Au­rum

Čo v prí­pade, keď sa vaša kam­paň do­stane na Radu pre re­klamu? Ako ju plá­nu­jete ob­há­jiť?

Ve­ríme, že hy­per­bola, ktorá bola po­u­žitá, ni­koho v sku­toč­nosti ne­uráža, hy­per­bola bola po­u­žitá je­dine za úče­lom dekla­ro­vať. Aj so­ci­oló­go­via sa zho­dujú v jed­nej veci, a to, že v dneš­nej dobe je skôr „módne“ byť pre­hnane sen­zi­tívny na čo­koľ­vek.

V tomto prí­pade sa uká­zalo, že stačí nie­koľko bil­bor­dov a kam­paň tohto typu sa za­čne ší­riť vi­rálne. Ne­trpí tým však z dl­ho­do­bého hľa­diska značka, keďže veľa po­u­ží­va­te­ľov na in­ter­nete kam­paň ozna­čilo za ne­etickú?

Je to sku­točne vý­borná správa. On­line pries­tor je už značne na­du­ží­vaný, najmä vo forme pla­te­nej on­line re­klamy, ktorú si čo­raz viac po­u­ží­va­te­ľov in­ter­netu ve­dome vy­pína. Preto nie je nad or­ga­nické ší­re­nie.

Mô­žeme si po­lo­žiť fi­lo­zo­fickú otázku, čo je ne­etické a strá­vime ďal­šie štyri dni jej ex­pli­ká­ciou. My však pevne ve­ríme, že sme ni­koho ne­ura­zili, skôr ex­trémne vy­ru­šili, ale viac ľudí po­ba­vili. Pre všet­kých, ktorí sa cí­tili dot­knutí ak­tu­ál­nou ko­mu­ni­ká­ciou, sa­moz­rejme, v bu­dúc­nosti pri­pra­víme aj tra­dičnú ľú­bivú kon­zer­va­tívnu kam­paň. Tá zas ale asi bude nu­diť tých, kto­rých po­ba­vila táto. Naši zá­kaz­níci sú to­tiž rôzni. A tak je to správne.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Kle­noty Au­rum
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Kle­noty Au­rum

Aká agen­túra na kam­pani pra­co­vala? Kto je cie­ľo­vou sku­pi­nou kam­pane?

Kre­a­tívny kon­cept nám na­vrhlo kre­a­tívne duo slo­ven­ských fre­e­lan­ce­rov, ktorí pô­so­bia v Lon­dýne a pred­sta­vujú sa ako Y&Y. Po­ten­ciálni zá­kaz­níci Kle­noty Au­rum Slo­ven­sko.

Pridať komentár (0)