8 vecí, kto­ré zatiaľ vie­me o Sam­sun­gu Gala­xy S8

Peter Puhovich / 15. októbra 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung Gala­xy S8 je od pred­sta­ve­nia ešte naozaj veľ­mi ďale­ko, no špe­ku­lá­cie zača­li v plnom prú­de už teraz. Dokon­ca ich už je dosta­toč­ne veľa na to, aby sme si ich všet­ky zhr­nu­li v nasle­dov­nom člán­ku.

Dva mode­ly s roz­lič­ný­mi veľ­kos­ťa­mi disp­le­jov

samsung-galaxy-note-7-vs-galaxy-s7-edge-quick-look-aa-3-1000x563

Sam­sung Gala­xy S8 bude pod­ľa zdro­jov vyrá­ba­ný v dvoch ver­ziách a na svo­ju veľ­kosť disp­le­ja si prí­du fanú­ši­ko­via väč­ších aj kom­pakt­nej­ších disp­le­jov. K dis­po­zí­cii má byť teda ver­zia s uhlop­rieč­kou 5.5 pal­cov a 5.1 pal­cov. Je tiež mož­né, že nie­kto­rý z mode­lov ponúk­ne aj extrém­ne vyso­ké 4K roz­lí­še­nie pre čo naj­lep­ší záži­tok z vir­tu­ál­nej rea­li­ty.

Zahnu­tý disp­lej samoz­rej­mos­ťou

Samsung-Galaxy-S7-Edge-photos-20-840x560

Také­to roz­hod­nu­tie pad­lo aj pri „výbuš­nom“ Gala­xy Note 7, kto­rý tiež dis­po­no­val len zahnu­tým disp­le­jom. Je dosť mož­né, že aj Gala­xy S8 prí­de už len vo ver­zii so zahnu­tým disp­le­jom a ver­ziu s kla­sic­kým disp­le­jom mož­no už neuvi­dí­me.

Duál­ny foto­apa­rát

iphone-7-oficialne-1

Hovo­rí sa aj o tom, že Sam­sung pod­ľah­ne tren­du duál­nych foto­apa­rá­tov a vyba­ví ním aj Gala­xy S8. To, akú fun­kci­ona­li­tu bude v tom­to prí­pa­de spĺňať, zatiaľ nevie­me. To však nepla­tí o roz­lí­še­ní, pri­čom jeden z nich má mať 16 MPx a dru­hý 8 MPx. Oča­ká­vať môže­me podob­nú fun­kci­ona­li­tu ako naprí­klad na iPho­ne 7 Plus, teda lep­ší „bokeh“ efekt a optic­ký zoom, kto­rý je mno­ho­krát lep­ší ako digi­tál­ny.

Bez­rá­mi­ko­vý disp­lej

Koncept bezrámikového displeja Galaxy S8

Kom­plet­ne bez­rá­mi­ko­vý disp­lej (aj na hor­nej a dol­nej čas­ti) sa zatiaľ zdá byť nere­ál­ny, no Sam­sung Gala­xy S8 je adep­tom na jeho prí­nos. Disp­lej sa môže rozp­res­tie­rať po celej pred­nej plo­che a domov­ské tla­čid­lo, res­pek­tí­ve sní­mač odtlač­kov prs­tov by v tom­to prí­pa­de mal byť integ­ro­va­ný v disp­le­ji.

Mier­ne odliš­né domov­ské tla­čid­lo ale­bo žiad­ne

xiaomi-mi5s-a-mi5s-plus-unboxing-36

V prí­pa­de, že by disp­lej nako­niec nebol úpl­ne bez­rá­mi­ko­vý ako sme spo­mí­na­li vyš­šie, zme­ny by sa moh­lo doč­kať aspoň domov­ské tla­čid­lo. Nará­ža­me naj­mä na rie­še­nie pou­ži­té v Xia­omi Mi5S.

Naj­nov­šie a naj­vý­kon­nej­šie pro­ce­so­ry

snapdragon-828-830

Smart­fó­ny vlaj­ko­vej rady „S“ výko­no­vo nikdy neza­os­tá­va­jú a výnim­kou nebu­de ani S8. Už teraz je viac­me­nej isté, že ame­ric­kú ver­ziu smart­fó­nu bude pohá­ňať Snapd­ra­gon 830 a o nekom­pro­mis­ný výkon medzi­ná­rod­nej ver­zie sa posta­rá Exy­nos 8895.

Všet­ký­mi vlast­nos­ťa­mi, vďa­ka kto­rým sa stal S7 naj­lep­ším smart­fó­nom roka, by mal dis­po­no­vať aj S8

samsung-galaxy-s7-vodeodolnost

Ak o tom nevie­te, Sam­sung Gala­xy S7 bol vyhlá­se­ný za naj­lep­ší smart­fón roku 2016. Môže za to via­ce­ro skve­lých vlast­nos­tí, kto­ré by pocho­pi­teľ­ne mali ostať zacho­va­né aj pri S8. Ide teda hlav­ne o vode odol­nosť, per­fekt­ný foto­apa­rát, nád­her­ný dizajn a pod­po­ru pamä­ťo­vých kariet.

Pred­sta­ve­nie vo feb­ru­ári, spus­te­nie pre­da­ja v mar­ci

samsung-galaxy-s8-teaser-mwc-2017

Pod­ľa nedáv­no unik­nu­té­ho tea­se­ru bude Gala­xy S8 pred­sta­ve­ný na MWC 2017 v Bar­ce­lo­ne. Kon­krét­ne to bude 26. feb­ru­ára. Spus­te­nie pre­da­ja by teda moh­lo byť zahá­je­né už v mar­ci.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)