8 vecí, ktoré zatiaľ vieme o Sam­sungu Galaxy S8

Peter Puhovich / 15. októbra 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung Galaxy S8 je od pred­sta­ve­nia ešte naozaj veľmi ďaleko, no špe­ku­lá­cie začali v plnom prúde už teraz. Dokonca ich už je dosta­točne veľa na to, aby sme si ich všetky zhr­nuli v nasle­dov­nom článku.

Dva modely s roz­lič­nými veľ­kos­ťami disp­le­jov

samsung-galaxy-note-7-vs-galaxy-s7-edge-quick-look-aa-3-1000x563

Sam­sung Galaxy S8 bude podľa zdro­jov vyrá­baný v dvoch ver­ziách a na svoju veľ­kosť disp­leja si prídu fanú­ši­ko­via väč­ších aj kom­pakt­nej­ších disp­le­jov. K dis­po­zí­cii má byť teda ver­zia s uhlop­rieč­kou 5.5 pal­cov a 5.1 pal­cov. Je tiež možné, že nie­ktorý z mode­lov ponúkne aj extrémne vysoké 4K roz­lí­še­nie pre čo naj­lepší záži­tok z vir­tu­ál­nej rea­lity.

Zahnutý disp­lej samoz­rej­mos­ťou

Samsung-Galaxy-S7-Edge-photos-20-840x560

Takéto roz­hod­nu­tie padlo aj pri „výbuš­nom“ Galaxy Note 7, ktorý tiež dis­po­no­val len zahnu­tým disp­le­jom. Je dosť možné, že aj Galaxy S8 príde už len vo ver­zii so zahnu­tým disp­le­jom a ver­ziu s kla­sic­kým disp­le­jom možno už neuvi­díme.

Duálny foto­apa­rát

iphone-7-oficialne-1

Hovorí sa aj o tom, že Sam­sung pod­ľahne trendu duál­nych foto­apa­rá­tov a vybaví ním aj Galaxy S8. To, akú fun­kci­ona­litu bude v tomto prí­pade spĺňať, zatiaľ nevieme. To však neplatí o roz­lí­šení, pri­čom jeden z nich má mať 16 MPx a druhý 8 MPx. Oča­ká­vať môžeme podobnú fun­kci­ona­litu ako naprí­klad na iPhone 7 Plus, teda lepší „bokeh“ efekt a optický zoom, ktorý je mno­ho­krát lepší ako digi­tálny.

Bez­rá­mi­kový disp­lej

Koncept bezrámikového displeja Galaxy S8

Kom­pletne bez­rá­mi­kový disp­lej (aj na hor­nej a dol­nej časti) sa zatiaľ zdá byť nere­álny, no Sam­sung Galaxy S8 je adep­tom na jeho prí­nos. Disp­lej sa môže rozp­res­tie­rať po celej pred­nej plo­che a domov­ské tla­čidlo, res­pek­tíve sní­mač odtlač­kov prs­tov by v tomto prí­pade mal byť integ­ro­vaný v disp­leji.

Mierne odlišné domov­ské tla­čidlo alebo žiadne

xiaomi-mi5s-a-mi5s-plus-unboxing-36

V prí­pade, že by disp­lej nako­niec nebol úplne bez­rá­mi­kový ako sme spo­mí­nali vyš­šie, zmeny by sa mohlo doč­kať aspoň domov­ské tla­čidlo. Nará­žame najmä na rie­še­nie pou­žité v Xia­omi Mi5S.

Naj­nov­šie a naj­vý­kon­nej­šie pro­ce­sory

snapdragon-828-830

Smart­fóny vlaj­ko­vej rady „S“ výko­novo nikdy neza­os­tá­vajú a výnim­kou nebude ani S8. Už teraz je viac­me­nej isté, že ame­rickú ver­ziu smart­fónu bude pohá­ňať Snapd­ra­gon 830 a o nekom­pro­misný výkon medzi­ná­rod­nej ver­zie sa postará Exy­nos 8895.

Všet­kými vlast­nos­ťami, vďaka kto­rým sa stal S7 naj­lep­ším smart­fó­nom roka, by mal dis­po­no­vať aj S8

samsung-galaxy-s7-vodeodolnost

Ak o tom neviete, Sam­sung Galaxy S7 bol vyhlá­sený za naj­lepší smart­fón roku 2016. Môže za to via­cero skve­lých vlast­ností, ktoré by pocho­pi­teľne mali ostať zacho­vané aj pri S8. Ide teda hlavne o vode odol­nosť, per­fektný foto­apa­rát, nád­herný dizajn a pod­poru pamä­ťo­vých kariet.

Pred­sta­ve­nie vo feb­ru­ári, spus­te­nie pre­daja v marci

samsung-galaxy-s8-teaser-mwc-2017

Podľa nedávno unik­nu­tého tea­seru bude Galaxy S8 pred­sta­vený na MWC 2017 v Bar­ce­lone. Kon­krétne to bude 26. feb­ru­ára. Spus­te­nie pre­daja by teda mohlo byť zahá­jené už v marci.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.sk

Pridať komentár (0)