8 zna­kov zlého lídra

Dominika Kassová / 29. septembra 2015 / Tools a produktivita

Ak zastá­vaš vedúcu pozí­ciu vo firme, tvo­jou úlo­hou je ostat­ných viesť. A nie­len to. Zo svojho tímu sám vybe­ráš vodcu, ktorý bude šéfo­vať a pre­zen­to­vať pro­jektu. Lenže podľa akých kri­té­rií zis­tíš, či na to nie­kto nemá? Nasle­du­júce riadky ti ukážu, koho si roz­hodne za lídra nevy­be­rať.

1. Nedos­ta­tok empa­tie…

…je kľú­čo­vým zna­kom zlého vodcu. Ak sa tento člo­vek nevie vcí­tiť do kože nie­koho iného, nebude z neho nikdy pravý vodca. Nebude ľudí vedieť chá­pať, moti­vo­vať, odme­ňo­vať…

2. Strach zo zmeny

Zmeny sú pre kaž­dého odstra­šu­júce, obzvlášť, keď sú v tom peniaze alebo práca nie­koho iného. Lenže lídri, ktorí neve­dia uči­niť zmenu sú pre­dur­čení k zabud­nu­tiu. 

3. Prí­liš ochotný robiť kom­pro­misy

Schop­nosť vedieť vyhrá­vať v situ­áciách je darom pre kaž­dého dob­rého vodcu. No ak za výhrou stojí len rýchly kom­pro­mis, ktorý navyše pochá­dza z cudzej hlavy, z také­hoto lídra pre firmu výnos nebude. 

4. Prí­liš pano­vačný

Bežne si mys­líme, že pano­vační ľudia robia dobré roz­hod­nu­tia, že tá ich tvrdá odhod­la­nosť za sebou skrýva per­fektne naplá­no­vané kroky a istotu. V sku­toč­nosti je však opak prav­dou. Nie­kto, kto jed­no­du­cho iba roz­ka­zuje všet­kým naokolo, si nezíska nikoho loajál­nosť. Sku­toční vod­co­via majú násle­dov­ní­kov, ktorí k nim vzhlia­dajú, pre­tože chcú byť ako oni. 

5. Slabý 

Líder musia vedieť uči­niť roz­hod­nu­tia. Ak ale stále nevie roz­hod­núť vo veľ­kých alebo malých otáz­kach, ako naprí­klad to, kto bude mať na sta­rosti urči­tého kli­enta, alebo dokonca kam sa pôjde na obed, to bude mať zaru­čene ťažké aj na pozí­cii lídra. Líder­stvo si nie­kedy jedo­du­cho vyža­duje rýchle a roz­umné roz­hod­nu­tia. 

6. Chabý úsu­dok cha­rak­teru

Keď je reč o pria­te­ľoch a kole­goch, tento člo­vek si dá klapky na oči a pre­stáva vidieť sku­točnú povahu člo­veka. Namiesto toho, aby sa obklo­pil ľuďmi, ktorí mu pomôžu k pokroku, drží s ostat­nými zamest­nan­cami a ospra­vedl­ňuje ich pred šéfom. 

7. Vyve­dený z miery

Nie­kto, kto pri­chá­dza do práce ako prvý a odchá­dza ako posledný, síce môže vyze­rať ako vhodný kan­di­dát, no opý­taj sa seba, či si tento člo­vek vie udr­žať balans už len vo svo­jom živote. Nedos­ta­tok rov­no­váhy totiž môže viesť k vyho­re­niu a tiež môže sig­na­li­zo­vať, že tento člo­vek má pre­hnané nároky aj na zvy­šok tímu.

8. Nedos­ta­tok pokory

Člo­vek, ktorý sa tvári, že vie robiť všetko a ako jediný to robí správne, nebude nikdy veľký vodca, lebo je neus­tále zanep­ráz­dnený prá­cou nie­koho iného. Okrem toho ani nevie pri­jať kri­tiku a — ako všetci vieme — nie je až taký skvelý, ako si o sebe myslí. 

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)