9 otá­zok, na ktoré pravý líder odpo­vie áno

Martin Bohunický / 14. februára 2016 / Business

Stovky rokov hľa­dajú ľudia odpo­veď na jednu otázku: Líd­rom sa člo­vek stane, alebo sa ním narodí? Je líder­stvo o správ­nych génoch alebo o správ­nom vzde­lá­vaní? Odpo­veď je “áno”. Inak pove­dané, nie­ktorí ľudia majú líder­stvo v sebe — je to pre nich pri­ro­dzené. No záro­veň sa každý môže naučiť, ako sa líd­rom stať.

Nezá­leží na tom, či so CEO, ria­di­teľ, mana­žér, super­ví­zor, team lea­der alebo rodič. Vždy sa môžeš stať efek­tív­nej­ším vo vedení ľudí. Pozri sa na seba objek­tív­nym pohľa­dom. A teraz sa sám seba spý­taj nasle­du­júce otázky — 9 tes­tov, ktoré by mal každý líder zvlád­nuť.

1. Máš ohľa­dom budúc­nosti jasnú víziu?

Každý dobrý líder vidí svoju budúc­nosť lep­šiu a žia­ri­vej­šiu. A dokáže za ňu bojo­vať. No efek­tívny líder záro­veň nezat­vára oči pred rea­li­tou. Dobre voe, či je jeho vízia stále dosia­hnu­teľná a či je stále na dob­rej ceste.

Warren Buffer

foto: canadianbusiness.com

2. Máš spí­sané svoje ciele?

Lídri roz­umejú a využí­vajú silu prí­ťaž­li­vosti. A idú ešte ďalej. Svoje ciele si vždy napíšu — vedia, že je sto­krát prav­de­po­dob­nej­šie, že takýto cieľ dosiahnu, ako niečo, čo člo­veku ledva príde na myseľ.

3. Si sústre­dený na akciu?

Lídri nene­chá­vajú ležať svoje ciele len tak, odmie­tajú vyho­vá­rať sa a pone­chať cieľ bez akcie. Každý dobrý líder si je záro­veň úplne istý, že akciu uro­bia aj jeho nasle­dov­níci. Aser­tívne sa ich pýta, “Ako to môžeme dokon­čiť?”

4. Túžiš po zmene? Hľa­dáš stále lep­šie veci, alebo sa zase­ká­vaš v sta­tus quo?

Lídri nikdy neak­cep­tujú sta­tus quo. Ak nie­kto povie, že “nikdy pred­tým nič také nero­bil,” nezna­mená to, že sa na všetko vykašle, zna­mená to výzvu.

Lídri tiež veľa čítajú. A je vlastne úplne jedno, čo čítajú. Všetko na čom záleží sú výsledky, ktoré to pri­ne­sie do rea­lity.

Steve Jobs

foto: cityam.com

5. Komu­ni­ku­ješ s ostat­nými? Pra­cu­ješ na svo­jich komu­ni­kač­ných zruč­nos­tiach?

Efek­tívni lídri komu­ni­kujú kon­štan­tne. Pre­mýš­ľajú, než čokoľ­vek pove­dia, aby si boli istí, že ich slová budú mať správny úči­nok.

Naj­lepší lídri sú tiež známi schop­nos­ťou počú­vať a klásť správne otázky.

6. Máš pozi­tívny prí­stup?

Každý dobrý líder vie, že záleží najmä na jeho prí­stupe. Že ak chce moti­vo­vať ostat­ných, musí pre­dov­šet­kým sám zostať pozi­tívny a moti­vo­vaný.

Líder vždy myslí pozi­tívne a nikdy sa nevzdáva.

Larry Page

foto: businessinsider.com

7. Pra­cu­ješ na roz­voji ľudí okolo teba?

Lídri využí­vajú prí­le­ži­tosti, ako roz­vi­núť poten­ciál ostat­ných. Správny líder sa sústredí na roz­voj talen­to­va­ných jedin­cov, než aby sa sta­ral len o seba.

8. Je pre teba každé zly­ha­nie lek­cia?

Chyby sú súčas­ťou života, aj toho pra­cov­ného. Efek­tívni lídri to akcep­tujú, či to bol ich vlastný omyl, alebo omyl jeho nasle­dov­ní­kov.

Pre­tože nezá­leží na tom, čo si uro­bil. Ale čo si si z toho vzal.

9. Odme­ňu­ješ výni­močné výkony?

Dob­rých líd­rov nezau­jí­majú poli­tické názory, vierovyznanie,sexuálna orien­tá­cia.. dobrí líder sa sústredí na tvoje pred­nosti, výkony a poten­ciál. A za kva­litný pra­covný výkon odme­ňujú. Pre­tože neod­me­nená snaha postupne pomi­nie.

Mark Zuckerberg

foto: dailyfinance.com

Zdroj: entrepreneur.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffpost.com

Pridať komentár (0)