9 tipov od inves­to­rov na úspeš­né pit­cho­va­nie

Michal Sorkovský / 6. marca 2015 / Lifehacking

Dnes, keď je tipov na správ­ny pitch plný inter­net, si môže­te pre­čí­tať pár pria­mo od inves­to­rov a foun­de­rov . Tu je 9 rád z dis­ku­sie pod záš­ti­tou JFDI (The Joy­ful Frog Digi­tal Incu­ba­tor), na kto­rej sa rozo­be­ra­lo, čo tre­ba pre úspeš­né pit­cho­va­nie.

Dis­ku­sie sa zúčast­ni­li Amit Anand, kto­rý je foun­ding par­tne­rom Jun­gle Ven­tu­res, foun­der pro­jek­tu 99.co Darius Che­ung, Jeff­rey Tiong, kto­rý je foun­de­rom PatS­nap-u, zná­my kouč pre­zen­tač­ných skills Peter Bro­wne a foun­der Fetch Plus-u Car­men Beni­tez. Niž­šie si môže­te pre­čí­tať 9 tipov na správ­ne pit­cho­va­nie, kto­ré sú vybra­té zo spo­mí­na­nej dis­ku­sie.

1. Ak neus­pe­je­te s prvým pit­chom, dru­hú šan­cu dosta­ne­te, keď zlep­ší­te svo­ju trak­ciu

Inves­to­rom rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu sú roč­ne pred­sta­ve­né stov­ky, ak nie tisí­ce pit­chov. Pre­to nemá­te šan­cu, že si ten váš vypo­ču­jú viac krát ako raz. Ak teda poka­zí­te svoj prvý pitch, bude­te potre­bo­vať eso v ruká­ve, aby si vás vypo­ču­li aj dru­hý krát. Dob­rým dôvo­dom môže byť zvý­še­nie trak­cie od posled­né­ho stret­nu­tia. Pred­sa len trak­cia pre­bi­je všet­ko ostat­né.

2. Nechaj­te sa pred­sta­viť inves­to­ro­vi. Nech o vás vie ešte pred­tým, ako bude počuť váš pitch 

Ak exis­tu­je mož­nosť, že by o vás inves­tor už dopre­du mohol vedieť, využi­te ju. Ak máte na inves­to­ra kon­takt či spo­loč­né­ho pria­te­ľa, uis­ti­te sa, že o vás bude infor­mo­va­ný. Ani to vám ale samoz­rej­me nepo­mô­že, ak nápad nesto­jí za nič. Ide­ál­na kom­bi­ná­cia sa skla­dá z výbor­né­ho nápa­du a spo­loč­né­ho pria­te­ľa, kto­rý vás pred­sta­ví.

3. Musí­te vedieť kedy byť struč­ný a kedy zájsť do detai­lov

Uprav­te obsah, pred­nes a zro­zu­mi­teľ­nosť svoj­ho pit­chu. Vy ste tým, kto­rý naj­lep­šie pozná nápad, kto­rý pre­zen­tu­je­te. Musí­te teda vedieť ako ho pred­sta­viť jed­no­du­cho a efek­tív­ne. Nevy­ťa­huj­te zby­toč­ne detai­ly, ak nie sú potreb­né, ale ani nerob­te veci zby­toč­ne prí­liš jed­no­du­chý­mi. 

4. Buď­te pri­pra­ve­ný pit­cho­vať kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek

Nezá­le­ží či prá­ve šofé­ru­je­te a musí­te kvô­li tomu zasta­viť, sedí­te na WC či ide­te aku­rát veče­rať v reštau­rá­cií. Vždy buď­te pri­pra­ve­ný pit­cho­vať, nech ste kde­koľ­vek.

5. Musí­te mu naozaj roz­umieť, aby ste vede­li pred­sta­viť svoj pitch aj jed­no­du­cho 

Foun­der, kto­rý stá­le roz­prá­va a roz­prá­va bez schop­nos­ti komu­ni­ko­vať pod­sta­tu a súvis­los­ti svoj­ho nápa­du nemá šan­cu. Kaž­dé slo­vo sa počí­ta, tak­že sa nevy­pla­tí „obke­cá­vať“. Ak tému nedo­ká­že­te v jed­no­du­chos­ti pred­sta­viť a dosta­toč­ne jej nero­zu­mie­te, žiad­ne zby­toč­né reči navy­še vás neza­chrá­nia. 

6. Nemí­ňaj­te zby­toč­ne svo­ju ener­giu

Poznaj­te inves­to­ra, aby ste vede­li, či roz­umie váš­mu odbo­ru ešte pred­tým, ako mu odpre­zen­tu­je­te svoj pitch. Nemá zmy­sel hovo­riť o extrém­ne tech­nic­ky kom­pli­ko­va­nom pro­duk­te inves­to­ro­vi, kto­rý nemá o tech­ni­ke šaj­nu. Nie­ke­dy si pros­te s inves­to­rom nebu­de­te roz­umieť. A to doslo­va. Vybe­raj­te si teda vhod­ných inves­to­rov a ušet­ri­te tak ener­giu a čas.

7. Neho­vor­te o veciach, kto­ré nemá­te pod­lo­že­né

Nikto nech­ce počuť, že pri vašom pro­jek­te bude Ame­ri­can Express vyze­rať nemo­der­ne, teda samoz­rej­me, ak to nevie­te pod­lo­žiť neja­ký­mi fak­ta­mi. Exis­tu­je nie­kto z AmEx, kto by mohol dosved­čiť, že ich váš pro­jekt naozaj scho­vá do vač­ku? Ak nie, zdr­ž­te sa podob­ne zby­toč­ných rečí. Urči­te vám nepo­mô­žu.

8. Ak rai­su­je­te mimo domá­ce­ho trhu musí­te vedieť pove­dať pre­čo

Inves­to­ri budú podoz­rie­va­ví, keď bude­te pit­cho­vať mimo svoj­ho domá­ce­ho trhu. Ak ste slo­ven­ský star­tup a pit­chu­je­te v USA, ich prvá otáz­ka bude: „Je ten­to pro­jekt zlý, keď nedo­ká­zal nájsť inves­to­ra na domá­com trhu?“ Musí­te im vedieť zro­zu­mi­teľ­ne vysvet­liť, pre­čo ste sa roz­hod­li opus­tiť domov a rai­so­vať v zahra­ni­čí. A samoz­rej­me aj to, pre­čo ste sa obrá­ti­li prá­ve na nich.

9. Aro­gan­cia nie je prob­lém

Nie­kto­rí ľudia sa kvô­li svo­jej seba­dô­ve­re môžu zdať aro­gant­ný­mi, keď pit­chu­jú. Mož­no to nie je naj­lep­šia vlast­nosť, ale urči­te to nie je prob­lém, teda samoz­rej­me ak je to opod­stat­ne­né. 

zdroj: geektime.com

Pridať komentár (0)