9 tipov od inves­to­rov na úspešné pit­cho­va­nie

Michal Sorkovský / 6. marca 2015 / Tools a produktivita

Dnes, keď je tipov na správny pitch plný inter­net, si môžete pre­čí­tať pár priamo od inves­to­rov a foun­de­rov . Tu je 9 rád z dis­ku­sie pod záš­ti­tou JFDI (The Joy­ful Frog Digi­tal Incu­ba­tor), na kto­rej sa rozo­be­ralo, čo treba pre úspešné pit­cho­va­nie.

Dis­ku­sie sa zúčast­nili Amit Anand, ktorý je foun­ding par­tne­rom Jun­gle Ven­tu­res, foun­der pro­jektu 99.co Darius Che­ung, Jeff­rey Tiong, ktorý je foun­de­rom PatS­nap-u, známy kouč pre­zen­tač­ných skills Peter Bro­wne a foun­der Fetch Plus-u Car­men Beni­tez. Niž­šie si môžete pre­čí­tať 9 tipov na správne pit­cho­va­nie, ktoré sú vybraté zo spo­mí­na­nej dis­ku­sie.

1. Ak neus­pe­jete s prvým pit­chom, druhú šancu dosta­nete, keď zlep­šíte svoju trak­ciu

Inves­to­rom rizi­ko­vého kapi­tálu sú ročne pred­sta­vené stovky, ak nie tisíce pit­chov. Preto nemáte šancu, že si ten váš vypo­čujú viac krát ako raz. Ak teda poka­zíte svoj prvý pitch, budete potre­bo­vať eso v rukáve, aby si vás vypo­čuli aj druhý krát. Dob­rým dôvo­dom môže byť zvý­še­nie trak­cie od posled­ného stret­nu­tia. Predsa len trak­cia pre­bije všetko ostatné.

2. Nechajte sa pred­sta­viť inves­to­rovi. Nech o vás vie ešte pred­tým, ako bude počuť váš pitch 

Ak exis­tuje mož­nosť, že by o vás inves­tor už dopredu mohol vedieť, využite ju. Ak máte na inves­tora kon­takt či spo­loč­ného pria­teľa, uis­tite sa, že o vás bude infor­mo­vaný. Ani to vám ale samoz­rejme nepo­môže, ak nápad nestojí za nič. Ide­álna kom­bi­ná­cia sa skladá z výbor­ného nápadu a spo­loč­ného pria­teľa, ktorý vás pred­staví.

3. Musíte vedieť kedy byť stručný a kedy zájsť do detai­lov

Upravte obsah, pred­nes a zro­zu­mi­teľ­nosť svojho pit­chu. Vy ste tým, ktorý naj­lep­šie pozná nápad, ktorý pre­zen­tu­jete. Musíte teda vedieť ako ho pred­sta­viť jed­no­du­cho a efek­tívne. Nevy­ťa­hujte zby­točne detaily, ak nie sú potrebné, ale ani nerobte veci zby­točne prí­liš jed­no­du­chými. 

4. Buďte pri­pra­vený pit­cho­vať kedy­koľ­vek a kde­koľ­vek

Nezá­leží či práve šofé­ru­jete a musíte kvôli tomu zasta­viť, sedíte na WC či idete aku­rát veče­rať v reštau­rá­cií. Vždy buďte pri­pra­vený pit­cho­vať, nech ste kde­koľ­vek.

5. Musíte mu naozaj roz­umieť, aby ste vedeli pred­sta­viť svoj pitch aj jed­no­du­cho 

Foun­der, ktorý stále roz­práva a roz­práva bez schop­nosti komu­ni­ko­vať pod­statu a súvis­losti svojho nápadu nemá šancu. Každé slovo sa počíta, takže sa nevy­platí „obke­cá­vať“. Ak tému nedo­ká­žete v jed­no­du­chosti pred­sta­viť a dosta­točne jej nero­zu­miete, žiadne zby­točné reči navyše vás neza­chrá­nia. 

6. Nemí­ňajte zby­točne svoju ener­giu

Poznajte inves­tora, aby ste vedeli, či roz­umie vášmu odboru ešte pred­tým, ako mu odpre­zen­tu­jete svoj pitch. Nemá zmy­sel hovo­riť o extrémne tech­nicky kom­pli­ko­va­nom pro­dukte inves­to­rovi, ktorý nemá o tech­nike šajnu. Nie­kedy si proste s inves­to­rom nebu­dete roz­umieť. A to doslova. Vybe­rajte si teda vhod­ných inves­to­rov a ušet­rite tak ener­giu a čas.

7. Neho­vorte o veciach, ktoré nemáte pod­lo­žené

Nikto nechce počuť, že pri vašom pro­jekte bude Ame­ri­can Express vyze­rať nemo­derne, teda samoz­rejme, ak to neviete pod­lo­žiť neja­kými fak­tami. Exis­tuje nie­kto z AmEx, kto by mohol dosved­čiť, že ich váš pro­jekt naozaj schová do vačku? Ak nie, zdr­žte sa podobne zby­toč­ných rečí. Určite vám nepo­môžu.

8. Ak rai­su­jete mimo domá­ceho trhu musíte vedieť pove­dať prečo

Inves­tori budú podoz­rie­vaví, keď budete pit­cho­vať mimo svojho domá­ceho trhu. Ak ste slo­ven­ský star­tup a pit­chu­jete v USA, ich prvá otázka bude: „Je tento pro­jekt zlý, keď nedo­ká­zal nájsť inves­tora na domá­com trhu?“ Musíte im vedieť zro­zu­mi­teľne vysvet­liť, prečo ste sa roz­hodli opus­tiť domov a rai­so­vať v zahra­ničí. A samoz­rejme aj to, prečo ste sa obrá­tili práve na nich.

9. Aro­gan­cia nie je prob­lém

Nie­ktorí ľudia sa kvôli svo­jej seba­dô­vere môžu zdať aro­gant­nými, keď pit­chujú. Možno to nie je naj­lep­šia vlast­nosť, ale určite to nie je prob­lém, teda samoz­rejme ak je to opod­stat­nené. 

zdroj: geektime.com

Pridať komentár (0)