9 vychy­tá­vok na Face­bo­oku, o kto­rých si (ne)vedel

Dárius Polák / 2. mája 2016 / Tech a inovácie

Z Face­bo­oku sa stáva mekka inter­netu. Čo všetko už o ňom vieš a čo nového sa teraz dozvieš?

#1 Face­book Inbox

Skús klik­núť na “Žia­dosti o kon­takt” (pred­tým “Iné”) v prie­činku správy. Tu Face­book umiest­ňuje všetky správy od ľudí, ktorí nie sú tvoji pria­te­lia. Od dis­ko­té­ko­vých kama­rá­tok, ktoré si spoz­nal na párty, no po zhliad­nutí pro­filu si si rozmys­lel poslať žia­dosť o pria­teľ­stvo, po spam­me­rov, ktorí ti ponú­kajú svoje pyra­mí­dové hry. Kto vie :) V roku 2012 Face­book expe­ri­men­to­val s mož­nos­ťou kon­tak­to­vať cudzích ľudí, a sumy sa pohy­bo­vali od $1 dolára od bež­ných pou­ží­va­te­ľov, po $100 dolá­rov za správu pre samot­ného Marka.

1

#2 Kto sa pri­hla­so­val na tvoj účet

Chceš vedieť, či náho­dou nie­kto cudzí nestojí za tými podiv­nými sta­tusmi vo večer­ných hodi­nách cez víkend? Pozri si “Nasta­ve­nia” => “Bez­peč­nosť” => “Kde ste sa prihlásili/-á”.

2

#3 Buď si istý tým, že ťa nikto nehackne

Pokiaľ máš pochyb­nosti o bez­peč­nosti na Face­bo­oku, môžeš pou­žiť “Sch­va­ľo­va­nie pri­hlá­se­nia”, v záložke “Bez­peč­nosť”. Bez­peč­nostný sys­tém bude vyža­do­vať heslo vždy, ak pre­behne pri­hlá­se­nie na účet z nezná­meho zaria­de­nia. V prí­pade, že sa pri­hlá­siš zo zaria­de­nia, ktoré si pred­tým nepou­žil, pou­ži­ješ heslo, ktoré dosta­neš na mobil.

3

#4 Pre­nes zod­po­ved­nosť za svoj účet

Pria­teľ, kto­rého si zvo­líš, nebude môcť pub­li­ko­vať alebo cha­to­vať v tvo­jom mene, ale v jeho kom­pe­ten­cii bude meniť obrázky a odpo­ve­dať na žia­dosti o pria­teľ­stvo. Zvo­liť si ho môžeš v “Dôve­ry­hodné kon­takty”, v záložke “Bez­peč­nosť”.

4

#5 Tro­chu nos­tal­gie

Ak si chceš zaspo­mí­nať na star­šie fotky a kon­ver­zá­cie so svo­jim kama­rá­tom, stačí ti ísť na pro­fil dotyč­ného, klik­núť na tri bodky vedľa správy a zvo­liť si “Zobra­ziť Pria­teľ­stvo”.

5

#6 Vlastná akti­vita

Chceš vedieť čo všetko si like-ol, komen­to­val, alebo zdie­ľal? Klikni na “Zobra­ziť záznam o čin­nosti” na svo­jom pro­file.

6

#7 Pohľad na pro­fil z iného uhľa pohľadu

Ako vlastne vidia tvoj pro­fil ostatní? Klikni na tri bodky na svo­jom pro­file, a ďalej na “Zobra­ziť ako…”.

7

#8 Nič ti nemusí unik­núť

News feed je kom­pli­ko­vaná vec. Face­book ti zobra­zuje abso­lútne mini­mum obsahu od strá­nok, na kto­rých máš svoj like. Preto, ak nech­ceš o nič prísť, choď na danú stránku, prejdi myšou na “Páčilo sa mi to” a zaškrtni “Zobra­ziť ako prvé”, pop­rí­pade zapni všetky upo­zor­ne­nia.

8

#9 Ulo­žiť na neskôr

Skvelý post, no ty naňho teraz nemáš vôbec čas? Ulož si ho kľudne na neskôr. Klikni na šípku sme­ru­júcu dolu pri prís­pevku a “Ulo­žiť odkaz”. Neskôr si ho pozri v časti “Ulo­žené”, na ľavej strane.

10

Zdroj: brightinside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: peoplescapehr.com, zdroj ostat­ných fotiek: autor

Pridať komentár (0)