9 vychy­tá­vok na Face­bo­oku, o kto­rých si (ne)vedel

Dárius Polák / 2. mája 2016 / Tech a inovácie

Z Face­bo­oku sa stá­va mek­ka inter­ne­tu. Čo všet­ko už o ňom vieš a čo nové­ho sa teraz dozvieš?

#1 Face­bo­ok Inbox

Skús klik­núť na “Žia­dos­ti o kon­takt” (pred­tým “Iné”) v prie­čin­ku sprá­vy. Tu Face­bo­ok umiest­ňu­je všet­ky sprá­vy od ľudí, kto­rí nie sú tvo­ji pria­te­lia. Od dis­ko­té­ko­vých kama­rá­tok, kto­ré si spoz­nal na pár­ty, no po zhliad­nu­tí pro­fi­lu si si rozmys­lel poslať žia­dosť o pria­teľ­stvo, po spam­me­rov, kto­rí ti ponú­ka­jú svo­je pyra­mí­do­vé hry. Kto vie :) V roku 2012 Face­bo­ok expe­ri­men­to­val s mož­nos­ťou kon­tak­to­vať cudzích ľudí, a sumy sa pohy­bo­va­li od $1 dolá­ra od bež­ných pou­ží­va­te­ľov, po $100 dolá­rov za sprá­vu pre samot­né­ho Mar­ka.

1

#2 Kto sa pri­hla­so­val na tvoj účet

Chceš vedieť, či náho­dou nie­kto cudzí nesto­jí za tými podiv­ný­mi sta­tus­mi vo večer­ných hodi­nách cez víkend? Pozri si “Nasta­ve­nia” => “Bez­peč­nosť” => “Kde ste sa prihlásili/-á”.

2

#3 Buď si istý tým, že ťa nikto nehack­ne

Pokiaľ máš pochyb­nos­ti o bez­peč­nos­ti na Face­bo­oku, môžeš pou­žiť “Sch­va­ľo­va­nie pri­hlá­se­nia”, v zálož­ke “Bez­peč­nosť”. Bez­peč­nost­ný sys­tém bude vyža­do­vať hes­lo vždy, ak pre­beh­ne pri­hlá­se­nie na účet z nezná­me­ho zaria­de­nia. V prí­pa­de, že sa pri­hlá­siš zo zaria­de­nia, kto­ré si pred­tým nepou­žil, pou­ži­ješ hes­lo, kto­ré dosta­neš na mobil.

3

#4 Pre­nes zod­po­ved­nosť za svoj účet

Pria­teľ, kto­ré­ho si zvo­líš, nebu­de môcť pub­li­ko­vať ale­bo cha­to­vať v tvo­jom mene, ale v jeho kom­pe­ten­cii bude meniť obráz­ky a odpo­ve­dať na žia­dos­ti o pria­teľ­stvo. Zvo­liť si ho môžeš v “Dôve­ry­hod­né kon­tak­ty”, v zálož­ke “Bez­peč­nosť”.

4

#5 Tro­chu nos­tal­gie

Ak si chceš zaspo­mí­nať na star­šie fot­ky a kon­ver­zá­cie so svo­jim kama­rá­tom, sta­čí ti ísť na pro­fil dotyč­né­ho, klik­núť na tri bod­ky ved­ľa sprá­vy a zvo­liť si “Zobra­ziť Pria­teľ­stvo”.

5

#6 Vlast­ná akti­vi­ta

Chceš vedieť čo všet­ko si like-ol, komen­to­val, ale­bo zdie­ľal? Klik­ni na “Zobra­ziť záznam o čin­nos­ti” na svo­jom pro­fi­le.

6

#7 Pohľad na pro­fil z iné­ho uhľa pohľa­du

Ako vlast­ne vidia tvoj pro­fil ostat­ní? Klik­ni na tri bod­ky na svo­jom pro­fi­le, a ďalej na “Zobra­ziť ako…”.

7

#8 Nič ti nemu­sí unik­núť

News feed je kom­pli­ko­va­ná vec. Face­bo­ok ti zobra­zu­je abso­lút­ne mini­mum obsa­hu od strá­nok, na kto­rých máš svoj like. Pre­to, ak nech­ceš o nič prí­sť, choď na danú strán­ku, prej­di myšou na “Páči­lo sa mi to” a zaškrt­ni “Zobra­ziť ako prvé”, pop­rí­pa­de zapni všet­ky upo­zor­ne­nia.

8

#9 Ulo­žiť na neskôr

Skve­lý post, no ty naň­ho teraz nemáš vôbec čas? Ulož si ho kľud­ne na neskôr. Klik­ni na šíp­ku sme­ru­jú­cu dolu pri prís­pev­ku a “Ulo­žiť odkaz”. Neskôr si ho pozri v čas­ti “Ulo­že­né”, na ľavej stra­ne.

10

Zdroj: brightinside.me, zdroj titul­nej foto­gra­fie: peoplescapehr.com, zdroj ostat­ných fotiek: autor

Pridať komentár (0)