16-roč­né­mu Bri­to­vi ponú­kol inves­tor 5 mili­ó­nov dolá­rov za jeho pro­jekt. On odmie­tol

Ľubica Račeková / 19. apríla 2017 / Business

zdroj: dailymail.co.uk

V tom­to veku väč­ši­na ľudí roz­mýš­ľa pre­važ­ne nad zába­vou. Ten­to chla­pec však nie.

Brit­ský ško­lák si to pred­sta­vo­vať nemu­sí, on to totiž uro­bil. Inves­tor mu ponú­kol 5 mili­ó­nov dolá­rov za strán­ku zame­ra­nú na šet­re­nie finan­cií. Moham­med Ali má len 16 rokov, no zjav­ne veľ­mi sľub­nú budúc­nosť. Svo­ju prvú veľ­kú výpla­tu dostal už v dva­nás­tich, keď vytvo­ril video­h­ru a app­ku pre finanč­ný trh. Vte­dy si zaro­bil 40 000 dolá­rov.

dailymail.co.uk

Hlav­ným dôvo­dom, pre­čo som odmie­tol ponu­ku bolo to, že už len kon­cep­cie tech­no­ló­gií sto­ja mili­ó­ny, pre­mýš­ľaj­te, koľ­ko môžu stáť, keď sa naozaj začnú pou­ží­vať,” pove­dal Moham­med.

Ten­to štu­dent, kto­rý žije so svo­ji­mi rodič­mi pove­dal, že sa začal zau­jí­mať o počí­ta­če už veľ­mi dáv­no. Všet­ko, čo vie sa vraj sa naučil vďa­ka vide­ám na You­Tu­be: “Moja mat­ka nezná­ša­la, že som bol stá­le za počí­ta­čom, no mys­lím si, že teraz je už a mňa hrdá. Naučil som sa všet­ko sám,” pove­dal Moham­med, kto­rý si mys­lí, že vzde­lá­va­cí sys­tém v tom­to ohľa­de neprip­ra­vu­je ľudí do reál­ne­ho sve­ta.

dailymail.co.uk

Tak­to vyze­rá strán­ka zame­ra­ná na úspo­ru peňa­zí.

dailymail.co.uk

Chcem ostat­ných ľudí inšpi­ro­vať, a to naj­mä mla­dých ľudí, aby si vytvo­ri­li pra­cov­nú eti­ku. Zne­chu­cu­je ma, keď ich vidím v pia­tok večer, ako sa opí­ja­jú.” Ďalej múd­ro dodal, “keď vidím neja­ké oble­če­nie rád by som si ho kúpil, ale väč­ši­nu mojich peňa­zí si odkla­dám. Poze­rám sa na veci, kto­ré som dosia­hol ako na inves­tí­cie a chcem ich stá­le zlep­šo­vať. Ľudia si mys­lia, že musí­te robiť masív­ne inves­tí­cie, no to nie je prav­da. Môže­te začať v malom a sta­vať na tom.”

Zdroj: dailymail.co.uk

Pridať komentár (0)