32 uži­toč­ných nástro­jov, kto­ré nakop­nú tvo­ju pro­duk­ti­vi­tu

Nikola Tokárová / 2. júla 2016 / Lifehacking

Pro­duk­ti­vi­ta je alfou a ome­gou úspe­chu. Ak nech­ceš čas trá­ve­ný pri prá­ci len pre­már­niť ale­bo naopak s prá­cou ani neza­čať a len prok­ras­ti­no­vať, mal by si začať merať svo­ju pro­duk­ti­vi­tu a využí­vať rôz­ne nástro­je, kto­ré ti môžu pomôcť roz­hý­bať sa. Exis­tu­je nespo­čet­né množ­stvo nástro­jov, kto­ré boli vymys­le­né, aby ľuďom pomá­ha­li. Tu je výber 32 roz­de­le­ných do sku­pín: nástro­je pre časo­vý manaž­ment, kalen­dár, zme­ny návy­kov a app­ky na sle­do­va­nie plne­nia cie­ľov.

Pra­cov­né návy­ky a sle­do­va­nie plne­nia cie­ľov

Day­de­ed: Ti pomô­že vybu­do­vať pra­cov­né návy­ky, kto­ré ti osta­nú. Na zákla­de UX dizaj­nu ťa Day­de­ed odme­ňu­je ale­bo tres­tá za tvo­ju den­nú výkon­nosť.

1

Foto: Day­de­ed

Momen­tumMomen­tum pra­cu­je s jed­no­du­chým vzor­com, sna­ží sa ti dopo­môcť k tomu, aby si si zvy­kol robiť nie­kto­ré úko­ny pra­vi­del­ne a nepre­ru­šo­val svo­je kaž­do­den­né pra­cov­né návy­ky.

2

Foto: Momen­tum

Pro­duc­ti­vi­ty: Hro­mad­ne sle­du­je tvo­je cie­le a návy­ky. Fun­gu­je na mera­ní dosia­hnu­tých cie­ľov, čiže koľ­ko naozaj spl­níš z toho, čo si pove­dal, že uro­bíš.

3

Foto: Pro­duc­ti­vi­ty

Proud: Apli­ká­cia, kto­rá ti pomá­ha plniť svo­je cie­le pomo­cou roz­kús­ko­va­nia na men­šie úlo­hy a kro­ky. Využí­va popu­lár­nu Pomo­do­ro tech­ni­ku. Pomo­do­ro spo­čí­va v tom, že pra­cu­ješ 25 minút bez pre­stáv­ky (bez kon­tro­lo­va­nia mai­lov, Face­bo­oku, tele­fo­no­va­nia) a potom máš 5 minút pau­zu. Po kaž­dej štvr­tej 25 minú­tov­ke si môžeš dopriať 15 minút pau­zy.
Pomo­do­ro odpo­rú­čam z vlast­ných skú­se­nos­tí, vďa­ka tej­to tech­ni­ke sa mi poda­ri­lo napí­sať baka­lár­ku aj dip­lo­mov­ku bez váž­nej­ších časo­vých stre­sov.

4

Foto: Proud

Mood­no­tesZachy­tá­va súvis­los­ti medzi tvo­jou nála­dou a pro­duk­ti­vi­tou, čiže pokiaľ máš pocit, že tvo­je výky­vy nálad obme­dzu­jú tvoj prog­res, skús chví­ľu pra­co­vať s tou­to apli­ká­ci­ou.

5

Foto: Mood­no­tes

Habit ListSle­du­je via­ce­ro spúš­ťa­čov zme­ny tvo­jich návy­kov a vyhod­no­cu­je, čo naj­viac ovplyv­ňu­je tvo­ju pro­duk­ti­vi­tu.

6

Foto: Habit­List

Pro­duc­ti­ve: Je urče­ný len pre iOS. Pomá­ha ti s orga­ni­zá­ci­ou kaž­do­den­ných vecí a budu­je tvo­je pra­cov­né návy­ky, to všet­ko pomo­cou UX dizaj­nu.

7

Foto: Pro­duc­ti­ve

To-do zozna­my a nástro­je pre pro­jek­to­vý manaž­ment

Todo­istAk hľa­dáš kla­sic­ký nástroj na vytvá­ra­nie to-do lis­tov s jed­no­du­chým pek­ným dizaj­nom a s mož­nos­ťou zdie­ľa­nia, Todo­ist bude apli­ká­cia pre teba.

8

Foto: Todo­ist

Asa­na: Dá sa využiť na via­ce­ro úče­lov: sle­do­va­nie kon­ver­zá­cií, úloh, ter­mí­nov, pro­duk­ti­vi­ty. Sle­du­je všet­ko od zlep­šo­va­nia pre­da­ja až po chy­by na strán­ke. Asa­na tak zjed­no­du­šu­je kola­bo­ra­tív­nu prá­cu.

9

Foto: Asa­na

Pomo­to­do: Šikov­ná pre­šmyč­ka náz­vu, kto­rá tiež využí­va pomo­do­ro tech­ni­ku. Ten­to nástroj ti pomô­že zbie­rať nápa­dy, roz­de­ľo­vať prá­cu, dokon­čo­vať úlo­hy a pre­ze­rať si his­tó­riu jed­not­li­vých tas­kov.

10

Foto: Pomo­to­do

Focus­ListNástroj na naplá­no­va­nie dňa, kto­rý ti pomô­že ostať sústre­de­ný a meria tvo­ju pro­duk­ti­vi­tu.

11

Foto: Focus­List

Trel­loFun­gu­je na prin­cí­pe to-do lis­tov, kto­ré môžeš zdie­ľať a roz­de­ľo­vať do rôz­nych kariet, pri­dá­vať k nim pod­ka­te­gó­rie a ozna­čo­vať hoto­vé úlo­hy.

12

Foto: Trel­lo

Whi­te­bo­ard: Sta­rá sa o tvo­je den­né úlo­hy, či už pri spo­lu­prá­ci s kole­ga­mi ale­bo kli­ent­mi a tak­tiež mana­žu­je tvo­je osob­né to-do lis­ty.

13

Foto: Whi­te­bo­ard

TacoZobra­zí všet­ky tvo­je úlo­hy na jed­nej obra­zov­ke a umož­ňu­ej ti vlo­žiť tvo­je to-do zozna­my z iných apli­ká­cií ako je naprí­klad Ever­no­te, Asa­na, Todo­ist, Trel­lo a iné.

14

Foto: Taco

Nástro­je na zber infor­má­cií

Paper 3.0: Ak si sta­rá ško­la a rád si robíš zozna­my na papier, post it papie­ri­ky, chceš do nich dopi­so­vať ďal­šie infor­má­cie, škr­tať, zvý­raz­ňo­vať, tak Paper 3.0 je apli­ká­cia pre teba. Všet­ky vyme­no­va­né veci a omno­ho viac zvlád­neš aj v tej­to apli­ká­cii.

15

Foto: Paper3.0

Plan: Zosynch­ro­ni­zu­je tvo­je úlo­hy, poznám­ky a stret­nu­tia. Vďa­ka tomu máš pres­nú ana­lý­zu toho, ako trá­viš svoj čas a môžeš neus­tá­le zlep­šo­vať svoj časo­vý manaž­ment a pro­duk­ti­vi­tu.

16

Foto: Plan

Ever­no­tePoskyt­ne ti pries­tor, kam si môžeš ulo­žiť všet­ky svo­je poznám­ky, pre­zen­tá­cie a obľú­be­né člán­ky.

17

Foto: Ever­no­te

Nástro­je na sle­do­va­nie času 

Res­cu­e­Ti­me: Ana­ly­zu­je tvo­je den­né návy­ky a pro­duk­ti­vi­tu.

18

Foto: Res­cu­e­Ti­me

Time­ly: V Time­ly môžeš plá­no­vať svo­je úlo­hy a sle­do­vať den­ný roz­vrh tak jed­no­du­cho, ako to len ide. Je uži­toč­ný pre fre­e­lan­ce­rov a pri dizaj­ne pla­tí, že v jed­no­du­chos­ti je krá­sa.

19

Foto: Time­ly

Ins­tant 3.0: Ak hľa­dáš nie­čo, čo môžeš pou­žiť ako Goog­le Ana­ly­tics v apli­ká­cii na svoj život, tak nemu­síš hľa­dať ďalej. Ten­to nástroj sle­du­je koľ­ko času strá­viš ces­to­va­ním, spa­ním, cvi­če­ním a pri iných akti­vi­tách.

20

Foto: Instant3.0

Focus­terPomô­že ti vyme­dziť si čas na úlo­hy tým, že ich zosynch­ro­ni­zu­je s údaj­mi o tom, koľ­ko voľ­né­ho času máš.

21

Foto: Focus­ter

Trackr: Veľ­ká pomôc­ka pre tých, kto­rí neve­dia pre­stať scrol­lo­vať. Trackr sle­du­je, koľ­ko pres­ne času trá­viš na rôz­nych webo­vých strán­kach.

23

Foto: Trackr

Nástro­je na šet­re­nie času

Sun­ri­se MeetNaj­rých­lej­ší spô­sob na plá­no­va­nie stret­nu­tí.

24

Foto: Sun­ri­se­Me­et

ZapierZapier je pomôc­kou pre tých, kto­rí svoj život aktu­ál­ne plá­nu­jú cez iné nástro­je. Spá­ja až 500 rôz­nych iných apli­ká­cií tak, aby ti šet­ril čas. Naprí­klad berie úda­je z Goog­le doku­men­tov a vytvá­ra z nich Trel­lo kar­ty, z Goog­le kalen­dá­ra posie­la even­ty auto­ma­tic­ky do Slac­ku ale­bo zdie­ľa tvo­je Mail­Chimp kam­pa­ne na Lin­ke­din pro­fi­le.

25

Foto: Zapier

Workf­lowAuto­ma­ti­zu­je tvo­je kaž­do­den­né čin­nos­ti na iPa­de a iPho­ne.

26

Foto: WorkF­low

Che­atS­he­etĎal­ší nástroj pre iOS, kto­rý ti umož­ní zobra­ziť klá­ve­so­vé skrat­ky pre Mac v akej­koľ­vek apli­ká­cií, akú máš prá­ve otvo­re­nú.

27

Foto: Che­atS­he­et

Papie­ro­vé nástro­je

Self Jour­nal: Zápis­ník na 13 týž­dňov, kto­rý ti dá pries­tor na plá­no­va­nie kaž­dej hodi­ny. Do plá­nov si môžeš zapí­sať aj veci, za kto­ré si vďač­ný a čo si sa naučil. Fun­gu­je teda nie len ako plá­no­vač ale aj ako zápis­ník.

Na Slo­ven­sku som nie­čo podob­né zohna­la zo Sashe.sk.

WP_20160310_001

Pro­duc­ti­vi­ty Plan­nerNa kaž­dý deň máš urče­né mies­to na 3 až 5 naj­dô­le­ži­tej­ších úloh v pora­dí pod­ľa ich dôle­ži­tos­ti. Po kaž­dom týžd­ni je jed­na stra­na urče­ná na týž­den­ný report, kde si môžeš spí­sať úspeš­nosť pred­chá­dza­jú­ce­ho týžd­ňa a zhod­no­tiť ho.

29

Foto: Pro­duc­ti­vi­tyP­lan­ner

PowerS­he­etsZápis­ník, kto­rý ti pomô­že spí­sať si a spl­niť cie­le v prie­be­hu roka.

30

Foto: PowerS­he­ets

Inšpi­rá­cia na pro­duk­ti­vi­tu

My Mor­ning Rou­ti­neOdha­lí ti, ako trá­via rána úspeš­ní ľudia ako spi­so­va­te­lia, biz­nis­me­ni, ces­to­va­te­lia a iní.

31

Foto: MyMor­nin­gRou­ti­ne

Blin­kistAk nemáš čas na číta­nie kníh, ale zau­jí­ma­jú ťa naj­dô­le­ži­tej­šie idey z nich, Blin­kist obsa­hu­je viac ako 1000 kníh skrá­te­ných do ver­zií na 15 minú­to­vé číta­nie.

32

Foto: Blin­kist

Momen­tum: Roz­ší­re­nie do Chro­mu, kto­ré ti zobra­zí tvoj to-do list za kaž­dým, keď otvo­ríš novú kar­tu. Tak­to vyze­rá dnes moje:

momentum

foto: redak­cia

Zdroj: medium.com, titul­ná foto: telegraph.co.uk

Pridať komentár (0)