Chcel by si ísť v lete na dovo­lenku, ale nemáš na to? Zisti ako môžeš ces­to­vať aj za málo peňazí

Lubica Mervová / 17. januára 2017 / Tools a produktivita

Pri­ná­šame ti pár rád a tipov ako ušet­riť pri ces­to­vaní a nebude to o vla­koch zadarmo po Slo­ven­sku na ISIC. Pokiaľ chceš ušet­riť na dovo­lenke, nemu­síš ísť zase do Bul­har­ska hro­mad­ným zájaz­dom Karo­sou a jesť kon­zervy v stane v kempe.

Môžeš jesť kon­zervy aj kde­koľ­vek inde v stane. Pokiaľ chceš naozaj níz­ko­roz­poč­tovú dovo­lenku a máš tro­chu dob­ro­družnú povahu, ešte stále je naj­lac­nej­šia dovo­lenka taká, kde sa odve­zieš sto­pom a pre­spíš v stane kde sa dá. Takto sa dá ces­to­vať cel­kom dlho a cel­kom ďaleko, záleží už len, či vieš svoje nároky zní­žiť na mini­mum na úkor spoz­ná­va­nia nových miest a takisto budeš potre­bo­vať nejaké peniaze aspoň na stravu. Nebude to ľahké ani čo sa týka hygieny, ale zas v kaž­dom men­šom meste náj­deš snáď aspoň verejné toalety. Je fajn zis­tiť si nejaké fakty a aspoň pri­bližnú trasu svo­jej dovo­lenky vopred. Naprí­klad si nemô­žeš hocikde roz­lo­žiť stan a v kaž­dej kra­jine pla­tia iné pra­vidlá. A pokuty ti navy­šujú bud­get, a to predsa nech­ceš. Dnes už však vie byť cel­kom kom­fortný aj tento typ ces­to­va­nia a exis­tujú rôzne komu­nity back­pac­ke­rov, kde sa dozvieš uži­točné info.

hitch-hiker-wearing-hood-on-road-in-forest

foto: favm.com

Pokiaľ nepre­fe­ru­ješ spá­nok pod holým nebom a máš paniku, že ti do stanu vle­zie v noci pavúk a umrieš, možno couch­sur­fing je pre teba lep­šou voľ­bou. Aj keď tiež so sebou nesie isté riziká. Jedná sa o sociálnu sieť, kde si ľudia po celom svete navzá­jom posky­tujú noc­ľah. Pokiaľ si na sociál­nej sieti nový, je možné, že sa ti bude hľa­dať ťaž­šie a bude to dlh­šie trvať. Ak však vieš pozi­tívne zapô­so­biť, určite sa niečo nájde. Dôle­žité tu je aj poze­rať refe­ren­cie, inak sa môže stať, že po dlhej ceste prí­deš na neexis­tu­júcu adresu alebo ti uby­to­va­nie na poslednú chvíľu zru­šia. Výho­dou tejto formy uby­to­va­nia je, ak nara­zíš na fajn hos­ti­teľa a ten ti pomôže spoz­nať mesto aj mimo turis­tic­kých atrak­cií, ukáže ti naj­lep­šie miesta či ti navarí nejaké tra­dičné jedlo.

boy-couple-girl-map-together-travel-Favim.com-64816

foto: favim.com

Airbnb je často sklo­ňo­va­ným poj­mom na startitup.sk. Pokiaľ články s touto témou obchá­dzaš a nevieš o čo sa jedná, radi ti to pri­blí­žime. Jedná sa o uby­to­va­nie v súkrom­ných bytoch a domoch, kedy je vyhra­dená časť bytu, alebo aj celý byt práve na účel pre­na­jí­ma­nia turis­tom. Oproti hote­lom však toto uby­to­va­nie vychá­dza oveľa lac­nej­šie. Regis­tro­vať sa tu dá cez stránku airbnb.com, kde máš tak­tiež refe­ren­cie a vieš si teda vybrať takéto uby­to­va­nie s níz­kym rizi­kom. Oproti couch­sur­fingu je tu pre teba vyhra­dený pries­tor, kam ti nikto liezť nebude a môžeš väč­ši­nou rátať aj s lep­ším kom­for­tom.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt travel favim

foto: favim.com

Ak chceš ísť do zahra­ni­čia na dlh­šie, skús hou­se­sit­ting. Pri tomto type býva­nia máš pre seba celý cudzí byt alebo dom, o ktorý sa v neprí­tom­nosti maji­te­ľov sta­ráš. Využí­vajú ho hlavne ľudia, čo potre­bujú odces­to­vať na dlh­šie, často sa však musíš sta­rať aj o nejaké domáce zvie­ratká. Samoz­rejme sa od teba vyža­duje aj udr­žia­va­nie čis­toty a prí­padne polie­va­nie kve­tov. Pri hou­se­sit­tingu fun­guje via­cero strá­nok, kde môžeš nájsť uby­to­va­nie vo vysní­va­nej des­ti­ná­cii, naprí­klad trustedhousesitters.com. Na týchto strán­kach sa však platí člen­ské, mesačné alebo ročné, aby sa regis­tro­vali iba uží­va­te­lia, ktorí majú vážny záu­jem.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt travel favim

foto: favim.com

V prí­pade, že si už dora­zil do cieľa a všetko zly­halo a zrazu zis­tíš, že nemáš kde pre­spať, môže ti pomôcť apli­ká­cia Expe­dia. Tá podľa času a miesta kde sa nachá­dzaš, nájde všetky dostupné hotely v okolí. Takto zís­kaš rýchly pre­hľad a môžeš si vybrať ten cenovo dostup­nejší.

Letenky si mnohí rezer­vujú už rok vopred, keďže vtedy bývajú lac­nej­šie. Aero­linky však robie­vajú akcie často 3 – 4 mesiace pred odle­tom a veľa­krát niečo za skvelú cenu zože­nieš aj na poslednú chvíľu. Dobré stránky na hľa­da­nie lac­ných lete­niek sú https://kiwi.com/en/ alebo http://www.momondo.cz/. Kom­bi­no­vané letenky sa oplatí rezer­vo­vať cez www.azair.eu. Ak ti je jedno kam budeš ces­to­vať, hlavne nech je to lacné, skús http://www.skyscanner.net/.

Ak máš ešte nejaké rady a skú­se­nosti, ako ušet­riť na ces­to­vaní, daj nám vedieť v komen­tá­roch.

backpacker-sitting-on-wall-and-looking-down-on-town

foto: allthefreestock.com

zdroj titul­nej foto: favim.com

Pridať komentár (0)