Chcel by si ísť v lete na dovo­len­ku, ale nemáš na to? Zis­ti ako môžeš ces­to­vať aj za málo peňa­zí

Lubica Mervová / 17. januára 2017 / Lifehacking

Pri­ná­ša­me ti pár rád a tipov ako ušet­riť pri ces­to­va­ní a nebu­de to o vla­koch zadar­mo po Slo­ven­sku na ISIC. Pokiaľ chceš ušet­riť na dovo­len­ke, nemu­síš ísť zase do Bul­har­ska hro­mad­ným zájaz­dom Karo­sou a jesť kon­zer­vy v sta­ne v kem­pe.

Môžeš jesť kon­zer­vy aj kde­koľ­vek inde v sta­ne. Pokiaľ chceš naozaj níz­ko­roz­poč­to­vú dovo­len­ku a máš tro­chu dob­ro­druž­nú pova­hu, ešte stá­le je naj­lac­nej­šia dovo­len­ka taká, kde sa odve­zieš sto­pom a pre­spíš v sta­ne kde sa dá. Tak­to sa dá ces­to­vať cel­kom dlho a cel­kom ďale­ko, zále­ží už len, či vieš svo­je náro­ky zní­žiť na mini­mum na úkor spoz­ná­va­nia nových miest a takis­to budeš potre­bo­vať neja­ké penia­ze aspoň na stra­vu. Nebu­de to ľah­ké ani čo sa týka hygie­ny, ale zas v kaž­dom men­šom mes­te náj­deš snáď aspoň verej­né toale­ty. Je fajn zis­tiť si neja­ké fak­ty a aspoň pri­bliž­nú tra­su svo­jej dovo­len­ky vopred. Naprí­klad si nemô­žeš hocik­de roz­lo­žiť stan a v kaž­dej kra­ji­ne pla­tia iné pra­vid­lá. A poku­ty ti navy­šu­jú bud­get, a to pred­sa nech­ceš. Dnes už však vie byť cel­kom kom­fort­ný aj ten­to typ ces­to­va­nia a exis­tu­jú rôz­ne komu­ni­ty back­pac­ke­rov, kde sa dozvieš uži­toč­né info.

hitch-hiker-wearing-hood-on-road-in-forest

foto: favm.com

Pokiaľ nepre­fe­ru­ješ spá­nok pod holým nebom a máš pani­ku, že ti do sta­nu vle­zie v noci pavúk a umrieš, mož­no couch­sur­fing je pre teba lep­šou voľ­bou. Aj keď tiež so sebou nesie isté rizi­ká. Jed­ná sa o sociál­nu sieť, kde si ľudia po celom sve­te navzá­jom posky­tu­jú noc­ľah. Pokiaľ si na sociál­nej sie­ti nový, je mož­né, že sa ti bude hľa­dať ťaž­šie a bude to dlh­šie trvať. Ak však vieš pozi­tív­ne zapô­so­biť, urči­te sa nie­čo náj­de. Dôle­ži­té tu je aj poze­rať refe­ren­cie, inak sa môže stať, že po dlhej ces­te prí­deš na neexis­tu­jú­cu adre­su ale­bo ti uby­to­va­nie na posled­nú chví­ľu zru­šia. Výho­dou tej­to for­my uby­to­va­nia je, ak nara­zíš na fajn hos­ti­te­ľa a ten ti pomô­že spoz­nať mes­to aj mimo turis­tic­kých atrak­cií, uká­že ti naj­lep­šie mies­ta či ti nava­rí neja­ké tra­dič­né jed­lo.

boy-couple-girl-map-together-travel-Favim.com-64816

foto: favim.com

Airb­nb je čas­to sklo­ňo­va­ným poj­mom na startitup.sk. Pokiaľ člán­ky s tou­to témou obchá­dzaš a nevieš o čo sa jed­ná, radi ti to pri­blí­ži­me. Jed­ná sa o uby­to­va­nie v súkrom­ných bytoch a domoch, kedy je vyhra­de­ná časť bytu, ale­bo aj celý byt prá­ve na účel pre­na­jí­ma­nia turis­tom. Opro­ti hote­lom však toto uby­to­va­nie vychá­dza ove­ľa lac­nej­šie. Regis­tro­vať sa tu dá cez strán­ku airbnb.com, kde máš tak­tiež refe­ren­cie a vieš si teda vybrať také­to uby­to­va­nie s níz­kym rizi­kom. Opro­ti couch­sur­fin­gu je tu pre teba vyhra­de­ný pries­tor, kam ti nikto liezť nebu­de a môžeš väč­ši­nou rátať aj s lep­ším kom­for­tom.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt travel favim

foto: favim.com

Ak chceš ísť do zahra­ni­čia na dlh­šie, skús hou­se­sit­ting. Pri tom­to type býva­nia máš pre seba celý cudzí byt ale­bo dom, o kto­rý sa v neprí­tom­nos­ti maji­te­ľov sta­ráš. Využí­va­jú ho hlav­ne ľudia, čo potre­bu­jú odces­to­vať na dlh­šie, čas­to sa však musíš sta­rať aj o neja­ké domá­ce zvie­rat­ká. Samoz­rej­me sa od teba vyža­du­je aj udr­žia­va­nie čis­to­ty a prí­pad­ne polie­va­nie kve­tov. Pri hou­se­sit­tin­gu fun­gu­je via­ce­ro strá­nok, kde môžeš nájsť uby­to­va­nie vo vysní­va­nej des­ti­ná­cii, naprí­klad trustedhousesitters.com. Na tých­to strán­kach sa však pla­tí člen­ské, mesač­né ale­bo roč­né, aby sa regis­tro­va­li iba uží­va­te­lia, kto­rí majú váž­ny záu­jem.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt travel favim

foto: favim.com

V prí­pa­de, že si už dora­zil do cie­ľa a všet­ko zly­ha­lo a zra­zu zis­tíš, že nemáš kde pre­spať, môže ti pomôcť apli­ká­cia Expe­dia. Tá pod­ľa času a mies­ta kde sa nachá­dzaš, náj­de všet­ky dostup­né hote­ly v oko­lí. Tak­to zís­kaš rých­ly pre­hľad a môžeš si vybrať ten ceno­vo dostup­nej­ší.

Leten­ky si mno­hí rezer­vu­jú už rok vopred, keď­že vte­dy býva­jú lac­nej­šie. Aero­lin­ky však robie­va­jú akcie čas­to 3 – 4 mesia­ce pred odle­tom a veľa­krát nie­čo za skve­lú cenu zože­nieš aj na posled­nú chví­ľu. Dob­ré strán­ky na hľa­da­nie lac­ných lete­niek sú https://kiwi.com/en/ ale­bo http://www.momondo.cz/. Kom­bi­no­va­né leten­ky sa opla­tí rezer­vo­vať cez www.azair.eu. Ak ti je jed­no kam budeš ces­to­vať, hlav­ne nech je to lac­né, skús http://www.skyscanner.net/.

Ak máš ešte neja­ké rady a skú­se­nos­ti, ako ušet­riť na ces­to­va­ní, daj nám vedieť v komen­tá­roch.

backpacker-sitting-on-wall-and-looking-down-on-town

foto: allthefreestock.com

zdroj titul­nej foto: favim.com

Pridať komentár (0)