Jozef Piroš­ko: Už pri zakla­da­ní Sta­ré­ho Otca sme vede­li, že exis­tu­je sku­pi­na ľudí, kto­rým zále­ží na tom, čo jedia

Zuzana Kaššáková / 12. februára 2017 / Rozhovory

zdroj: facebook.com

Na začiat­ku stá­la myš­lien­ka ponú­kať ľuďom v Bra­ti­sla­ve kva­lit­né tra­dič­né slo­ven­ské potra­vi­ny. Také, aké si pamä­ta­jú naši sta­rí rodi­čia. Dnes je Sta­rý Otec už sieť pre­daj­ní, kde zákaz­ní­ci môžu nájsť oko­lo 450 pro­duk­tov — všet­ko od malých a stred­ných výrob­cov.

Sta­rý Otec je kon­cept čis­to slo­ven­ských potra­vín. Pôso­bí­te v Bra­ti­sla­ve, kde máte v súčas­nos­ti 12 pre­daj­ní. Pre­zraď nám, ako ten­to kon­cept vzni­kal? Pre­čo ste sa pus­ti­li do pod­ni­ka­nia v oblas­ti potra­vi­nár­stva?

Samot­ná myš­lien­ka nám napad­la zhru­ba 5 rokov doza­du. Bolo to obdo­bie, kedy nad­ná­rod­né reťaz­ce lik­vi­do­va­li pro­stred­níc­tvom dove­ze­ných potra­vín čas­to níz­kej kva­li­ty domá­cich výrob­cov a malo­ob­chod­ní­kov. Ale vede­li sme, že exis­tu­je aj sku­pi­na ľudí, kto­rým zále­ží na tom, čo jedia a pri­ví­ta­li by kva­lit­né potra­vi­ny. A pre­to sme spra­vi­li malý pokus – zohna­li sme sedem kla­sic­kých pro­duk­tov, ako sa robi­li kedy­si – kla­sic­kú šun­ku (steh­no v soli), klo­bás­ky, jater­nič­ky, krvav­nič­ky, sla­ni­nu, tla­čen­ku – vytla­či­li sme 20-tisíc letá­kov a pred Veľ­kou nocou sme ich roz­dis­tri­bu­ova­li po Bra­ti­sla­ve. Letá­ky sme vytla­či­li pod znač­kou Sta­rý Otec – jed­nak sme chce­li jas­ne zade­fi­no­vať prí­klon k tra­dí­cii a jed­nak sta­rí otco­via boli kedy­si „pro­du­cent­mi“ tých­to dob­rôt. Pre­da­li sme asi 700 kíl pro­duk­tov, čo nás utvr­di­lo v tom, že o „kla­si­ku“ je stá­le záu­jem. A tak vlast­ne Sta­rý Otec vzni­kol — zača­li sme oslo­vo­vať malých a stred­ných, výluč­ne slo­ven­ských, výrob­cov, pre­to­že nám bolo od začiat­ku jas­né, že bude­me pre­dá­vať len slo­ven­ské pro­duk­ty. A v máji 2012 sme otvo­ri­li v nákup­nej galé­rii Cubi­con v Mlyn­skej doli­ne prvú pre­daj­ňu.

bryndza

zdroj foto­gra­fií: archív Jozef Piroš­ko

V nedáv­nej minu­los­ti sa Slo­ven­sko sta­lo obe­ťou mno­hých potra­vi­no­vých škan­dá­lov, kto­ré ako­by otvo­ri­li tému kva­li­ty potra­vín u nás. Cítiš neja­ký posun v naku­po­va­ní potra­vín u slo­ven­ských zákaz­ní­kov? Ako hod­no­tíš kva­li­tu potra­vín v super­mar­ke­toch?

Urči­te, za tie šty­ri roky, čo sme na trhu, sa situ­ácia zme­ni­la – prá­ve aj vďa­ka tým škan­dá­lom si čoraz viac ľudí dáva pozor na to, čo jedia – bohu­žiaľ aj v tom­to prí­pa­de hrá svo­ju úlo­hu eko­no­mic­ká situ­ácia. Mys­lím si, že ove­ľa viac ľudí by sa stra­vo­va­lo kva­lit­nej­šie, ak by si to moh­li dovo­liť. Navy­še, vysvet­liť roz­diel medzi kva­lit­ný­mi a „naoko“ kva­lit­ný­mi potra­vi­na­mi nie je jed­no­du­ché. Na to, aby ste vide­li tak­po­ve­diac dovnút­ra, musí­te sa tou­to prob­le­ma­ti­kou zaobe­rať – a na to ľudia nema­jú čas. A prá­ve na to je dob­rý Sta­rý Otec – my nepre­dá­va­me ľuďom dru­ho­tried­ne pro­duk­ty. Kaž­dý pro­dukt, kto­rý u nás kúpi­te, je vyso­kej kva­li­ty. A ľah­ko sa to dá ove­riť.

Na trhu už pôso­bí­te zopár rokov. Ako by si zhod­no­til Vaše dote­raj­šie pôso­be­nie?

Tre­ba úprim­ne pove­dať, že s takým rých­lym nábe­hom sme nerá­ta­li – dva­násť pre­daj­ní za šty­ri roky, vlast­ná mäso­vý­ro­ba a peká­reň. Vytvo­ri­li sme kon­cept, kto­rý sa uka­zu­je živo­ta­schop­ným, čo nás teší, pre­to­že pre­dá­vať kva­lit­né potra­vi­ny je sku­toč­ne mimo­riad­ne prí­jem­ná služ­ba ľuďom. Sna­ží­me sa pre­vádz­ko­vať typ obcho­du bez chy­tá­kov na zákaz­ní­kov, obchod, kde kva­li­ta má pred­nosť pred níz­kou cenou, obchod, kde nemu­sí­te štu­do­vať zlo­že­nie malým pís­mom, obchod, kde nakú­pi­te pro­duk­ty, kto­ré môže­te bez obáv kon­zu­mo­vať vy ale­bo vaše deti, kde kaž­dý pro­dukt má svoj­ho kon­krét­ne výrob­cu a neskrý­va sa za ano­nym nie­kde z EÚ. Počet náku­pov kaž­do­roč­ne stú­pa, tak­že máme pocit, že sa nám to darí, ale roz­ho­du­jú­ce slo­vo samoz­rej­me musia pove­dať naši zákaz­ní­ci.

so

foto: face­bo­ok

Vede­nie potra­vín je urči­te namá­ha­vé. Čo pokla­dáš za naj­ťaž­šie? Ako by si zhod­no­til nároč­nosť pod­ni­ka­nia v tej­to oblas­ti z hľa­dis­ka legis­la­tí­vy, záko­nov a iných naria­de­ní?

Pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku je pod­ľa mňa extrém­ne ťaž­ké a to nie­len v potra­vi­nár­stve. Množ­stvo rôz­nych záko­nov, naria­de­ní, smer­níc, prí­ka­zov a poky­nov je neko­neč­né. Neho­vo­riac o daniach, odvo­doch, poplat­koch. O neja­kej pod­po­re od štá­tu sa ti môže len sní­vať. Spo­loč­nosť so slo­ven­ským kapi­tá­lom, zamest­ná­va­jú­ca 50 ľudí, pre­dá­va­jú­ca len slo­ven­ské pro­duk­ty od slo­ven­ských dodá­va­te­ľov niko­ho nezau­jí­ma.

Pre­zraď nám viac o Vašich pro­duk­toch. Čo všet­ko u vás môže­me nájsť?

Dá sa pove­dať, že okrem ovo­cia a zele­ni­ny náj­de­te u Sta­ré­ho Otca kom­plet­ný základ­ný sor­ti­ment. Medzi najp­re­dá­va­nej­šie samoz­rej­me pat­ria mäso­vé pro­duk­ty – klo­bá­sy, šun­ky, jater­ni­ce, krvav­ni­ce, úde­né mäsá, salá­my, paš­té­ty, čerstvé mäso – brav­čo­vé, hovä­dzie, hydi­no­vé, ryby ale­bo mra­ze­ná divi­na, polo­vi­ca sor­ti­men­tu je z našej vlast­nej mäso­vý­ro­by. Potom tu máme peči­vo – chlieb, rož­ky, sla­né, slad­ké peči­vo a mimo­riad­ne obľú­be­né pro­duk­ty špe­ciál­ne­ho peče­nia – to zna­me­ná pro­duk­ty, kto­ré sú vyrá­ba­né v malých obje­moch rov­na­ko, ako by ste si ich upiek­li doma – mrk­vo­vé šatôč­ky, ore­cho­vé a mako­vé rož­te­ky, pagá­či­ky, bryn­dzov­ní­ky. Všet­ko sú to pro­duk­ty našej vlast­nej pekár­ne. Z mlieč­ne­ho sor­ti­men­tu tre­ba spo­me­núť širo­ký výber syrov, jogur­tov, tra­dič­ných syro­vých výrob­kov – nite, kor­bá­či­ky, oštiepky, ďalej samoz­rej­me 100% ovčiu nepas­te­ri­zo­va­nú bryn­dzu a žin­či­cu. V sezó­ne máme aj kozie syry. Z ostat­ných pro­duk­tov sú to ovoc­né šťa­vy, medy, dže­my, ces­to­vi­ny, slad­kos­ti, pivo, víno, des­ti­lá­ty – v súčas­nos­ti máme asi 450 tova­ro­vých polo­žiek, všet­ky samoz­rej­me slo­ven­ské­ho pôvo­du.

plnene_rozky

zdroj foto­gra­fií: archív Jozef Piroš­ko

Tvr­dí­te, že máte prí­sne kri­té­ria na výber dodá­va­te­ľov. Čo to pres­ne zna­me­ná? Čo musí poten­ciál­ny dodá­va­teľ spl­niť, aby ste sa roz­hod­li s ním spo­lu­pra­co­vať? Nachá­dza­te na Slo­ven­sku dosta­tok vhod­ných dodá­va­te­ľov?

Kaž­dé­ho dodá­va­te­ľa nav­ští­vi­me pred­tým, ako od neho začne­me nie­čo brať. Pozrie­me sa, ako zís­ka­va suro­vi­nu, spra­cú­va ju, celý pro­ces ako výro­bok vzni­ká. Máme mimo­riad­ne prí­sne kri­té­ria na to, čo pro­dukt môže obsa­ho­vať. Nie kaž­dý je ich schop­ný spl­niť. Ďalej sa samoz­rej­me musí­me dohod­núť na cenách a logis­ti­ke. Situ­ácia je omno­ho lep­šia ako pred štyr­mi rok­mi, ale stá­le sú komo­di­ty, kto­ré by sme radi pre­dá­va­li, ale nevie­me pre ne zohnať dodá­va­te­ľa.

V minu­los­ti ste ponú­ka­li aj inter­ne­to­vý obchod, čiže si zákaz­ní­ci moh­li objed­nať tovar onli­ne a vy ste im ho násled­ne doru­či­li až domov. Pre­čo ste túto for­mu zru­ši­li?

Chce­li sme sa 100% sústre­diť na naše kamen­né pre­daj­ne. Na to, aby sme inter­ne­to­vý obchod poriad­ne roz­beh­li, by sme potre­bo­va­li viac komu­ni­ko­vať jeho exis­ten­ciu. Okrem toho sa mu musí nie­kto veno­vať a mať neja­ký logis­tic­ký sys­tém. Toto všet­ko sa nám zda­lo prí­liš náklad­né a prac­né na to, koľ­ko objed­ná­vok cho­di­lo.

Čo robí­te pre­to, aby sa zákaz­ník u Vás cítil prí­jem­ne a prí­pad­ne sa k Vám vrá­til aj ďal­ší raz?

Pre­dá­va­me mu kva­lit­ný tovar pro­stred­níc­tvom prí­jem­ných ľudí :) To je základ. Nikto sa k tebe nevrá­ti kvô­li rus­ti­kál­nym lustrom ale­bo pek­nej far­be ste­ny. Tovar je to, na čom zále­ží. A musí mu ho pre­dať milý a prí­jem­ný člo­vek.

klobasa_jemna

zdroj foto­gra­fií: archív Jozef Piroš­ko

Podob­ných pro­jek­tov, ako je ten Váš, postup­ne vzni­ká čoraz viac. Čo pova­žu­ješ za Vaše sil­né strán­ky, kto­ré Vám doká­žu zabez­pe­čiť kon­ku­ren­cie­schop­nosť aj naďa­lej?

Úpl­ne to naj­dô­le­ži­tej­šie je mať pro­duk­ty, aké nemá nikto iný a kto­ré sú samoz­rej­me lep­šie. Pre­to máme vlast­nú peká­reň a vlast­nú mäso­vý­ro­bu a radi by sme mali aj vlast­nú mlie­ka­reň.

Mno­hé super­mar­ke­ty už pozme­ni­li stra­té­giu a sna­žia sa pri­ná­šať svo­jím zákaz­ní­kom okrem iné­ho aj kva­lit­né slo­ven­ské pro­duk­ty. Pova­žu­ješ také­to stra­té­gie nad­ná­rod­ných reťaz­cov za hroz­bu pre Váš pod­nik?

Je to skôr sna­ha zviesť sa na atrak­tív­nej vlne pod­po­ry lokál­nych pro­du­cen­tov. Ale ich samot­né mys­le­nie to nezme­ní. Vždy budú pre­sa­dzo­vať naj­niž­šiu cenu, vždy budú hľa­dať naj­lac­nej­ších dodá­va­te­ľov, či už zo Slo­ven­ska ale­bo z inej kra­ji­ny. Vo všet­kých rekla­mách počú­vaš o slo­ven­ských pro­duk­toch, lás­ke k Slo­ven­sku a podob­ne, lebo je to teraz moder­né. Potom sa pozrieš do regá­lov a zis­tíš, že zastú­pe­nie slo­ven­ských pro­duk­tov v hyper­mar­ke­toch z roka na rok kle­sá. A to je fakt.

Aké mar­ke­tin­go­vé akti­vi­ty vyko­ná­va­te v súčas­nos­ti?

Väč­šiu časť mar­ke­tin­go­vé­ho roz­poč­tu minie­me na nead­res­ný roz­nos letá­kov v blíz­kos­ti našich pre­daj­ní. Okrem toho sme pred letom zača­li viac komu­ni­ko­vať na sociál­nych sie­ťach a tu i tam sa zja­ví­me v tla­če­ných médiách a na bill­bo­ar­doch. V blíz­kej budúc­nos­ti skú­si­me otes­to­vať SMS mar­ke­ting a radi by sme vyťa­ži­li viac z mer­chan­di­sin­gu..

Aké sú vaše plá­ny do budúc­nos­ti? Plá­nu­je­te expan­do­vať aj do iných miest na Slo­ven­sku prí­pad­ne do zahra­ni­čia?

Zatiaľ sme sa zame­ria­va­li na Bra­ti­sla­vu, kto­rá má ešte urči­te poten­ciál nie­koľ­kých pre­daj­ní. Ďalej od Bra­ti­sla­vy je to skôr otáz­ka kúp­nej sily oby­va­teľ­stva, ale tiež je tam aj ľah­šia mož­nosť dostať sa ku kva­lit­ným pro­duk­tom naprí­klad z fariem. Ak by sme sa pohli do zahra­ni­čia, tak naj­skôr asi do Pra­hy.

aupark1

zdroj foto­gra­fií: archív Jozef Piroš­ko

Kde naku­pu­ješ potra­vi­ny ty osob­ne? Doká­žeš nakú­piť všet­ky potra­vi­ny u Sta­ré­ho otca ale­bo záj­deš aj do super­mar­ke­tov?

Teraz to mož­no bude znieť ten­denč­ne, ale odke­dy sme zalo­ži­li Sta­ré­ho Otca, všet­ky pod­stat­né suro­vi­ny sa sna­žím nakú­piť tam, lebo poznám ich kva­li­tu. Samoz­rej­me v hyper­mar­ke­te nakú­pim zele­ni­nu a ovo­cie, ale keď mám prí­le­ži­tosť, idem rad­šej na trž­ni­cu. Ale sú veci, ako naprí­klad šun­ka, pár­ky ale­bo čerstvé mäso, kto­ré by som v hyper­mar­ke­toch nikdy nekú­pil.

zdroj foto­gra­fií: archív Jozef Piroš­ko

Pridať komentár (0)