Jozef Piroško: Už pri zakla­daní Sta­rého Otca sme vedeli, že exis­tuje sku­pina ľudí, kto­rým záleží na tom, čo jedia

Zuzana Kaššáková / 12. februára 2017 / Rozhovory

zdroj: facebook.com

Na začiatku stála myš­lienka ponú­kať ľuďom v Bra­ti­slave kva­litné tra­dičné slo­ven­ské potra­viny. Také, aké si pamä­tajú naši starí rodi­čia. Dnes je Starý Otec už sieť pre­dajní, kde zákaz­níci môžu nájsť okolo 450 pro­duk­tov — všetko od malých a stred­ných výrob­cov.

Starý Otec je kon­cept čisto slo­ven­ských potra­vín. Pôso­bíte v Bra­ti­slave, kde máte v súčas­nosti 12 pre­dajní. Pre­zraď nám, ako tento kon­cept vzni­kal? Prečo ste sa pus­tili do pod­ni­ka­nia v oblasti potra­vi­nár­stva?

Samotná myš­lienka nám napadla zhruba 5 rokov dozadu. Bolo to obdo­bie, kedy nad­ná­rodné reťazce lik­vi­do­vali pro­stred­níc­tvom dove­ze­ných potra­vín často níz­kej kva­lity domá­cich výrob­cov a malo­ob­chod­ní­kov. Ale vedeli sme, že exis­tuje aj sku­pina ľudí, kto­rým záleží na tom, čo jedia a pri­ví­tali by kva­litné potra­viny. A preto sme spra­vili malý pokus – zohnali sme sedem kla­sic­kých pro­duk­tov, ako sa robili kedysi – kla­sickú šunku (stehno v soli), klo­básky, jater­ničky, krvav­ničky, sla­ninu, tla­čenku – vytla­čili sme 20-tisíc letá­kov a pred Veľ­kou nocou sme ich roz­dis­tri­bu­ovali po Bra­ti­slave. Letáky sme vytla­čili pod znač­kou Starý Otec – jed­nak sme chceli jasne zade­fi­no­vať prí­klon k tra­dí­cii a jed­nak starí otco­via boli kedysi „pro­du­centmi“ týchto dob­rôt. Pre­dali sme asi 700 kíl pro­duk­tov, čo nás utvr­dilo v tom, že o „kla­siku“ je stále záu­jem. A tak vlastne Starý Otec vzni­kol — začali sme oslo­vo­vať malých a stred­ných, výlučne slo­ven­ských, výrob­cov, pre­tože nám bolo od začiatku jasné, že budeme pre­dá­vať len slo­ven­ské pro­dukty. A v máji 2012 sme otvo­rili v nákup­nej galé­rii Cubi­con v Mlyn­skej doline prvú pre­dajňu.

bryndza

zdroj foto­gra­fií: archív Jozef Piroško

V nedáv­nej minu­losti sa Slo­ven­sko stalo obe­ťou mno­hých potra­vi­no­vých škan­dá­lov, ktoré akoby otvo­rili tému kva­lity potra­vín u nás. Cítiš nejaký posun v naku­po­vaní potra­vín u slo­ven­ských zákaz­ní­kov? Ako hod­no­tíš kva­litu potra­vín v super­mar­ke­toch?

Určite, za tie štyri roky, čo sme na trhu, sa situ­ácia zme­nila – práve aj vďaka tým škan­dá­lom si čoraz viac ľudí dáva pozor na to, čo jedia – bohu­žiaľ aj v tomto prí­pade hrá svoju úlohu eko­no­mická situ­ácia. Mys­lím si, že oveľa viac ľudí by sa stra­vo­valo kva­lit­nej­šie, ak by si to mohli dovo­liť. Navyše, vysvet­liť roz­diel medzi kva­lit­nými a „naoko“ kva­lit­nými potra­vi­nami nie je jed­no­du­ché. Na to, aby ste videli tak­po­ve­diac dovnútra, musíte sa touto prob­le­ma­ti­kou zaobe­rať – a na to ľudia nemajú čas. A práve na to je dobrý Starý Otec – my nepre­dá­vame ľuďom dru­ho­triedne pro­dukty. Každý pro­dukt, ktorý u nás kúpite, je vyso­kej kva­lity. A ľahko sa to dá ove­riť.

Na trhu už pôso­bíte zopár rokov. Ako by si zhod­no­til Vaše dote­raj­šie pôso­be­nie?

Treba úprimne pove­dať, že s takým rých­lym nábe­hom sme nerá­tali – dva­násť pre­dajní za štyri roky, vlastná mäso­vý­roba a peká­reň. Vytvo­rili sme kon­cept, ktorý sa uka­zuje živo­ta­schop­ným, čo nás teší, pre­tože pre­dá­vať kva­litné potra­viny je sku­točne mimo­riadne prí­jemná služba ľuďom. Sna­žíme sa pre­vádz­ko­vať typ obchodu bez chy­tá­kov na zákaz­ní­kov, obchod, kde kva­lita má pred­nosť pred níz­kou cenou, obchod, kde nemu­síte štu­do­vať zlo­že­nie malým pís­mom, obchod, kde nakú­pite pro­dukty, ktoré môžete bez obáv kon­zu­mo­vať vy alebo vaše deti, kde každý pro­dukt má svojho kon­krétne výrobcu a neskrýva sa za ano­nym nie­kde z EÚ. Počet náku­pov kaž­do­ročne stúpa, takže máme pocit, že sa nám to darí, ale roz­ho­du­júce slovo samoz­rejme musia pove­dať naši zákaz­níci.

so

foto: face­book

Vede­nie potra­vín je určite namá­havé. Čo pokla­dáš za naj­ťaž­šie? Ako by si zhod­no­til nároč­nosť pod­ni­ka­nia v tejto oblasti z hľa­diska legis­la­tívy, záko­nov a iných naria­dení?

Pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku je podľa mňa extrémne ťažké a to nie­len v potra­vi­nár­stve. Množ­stvo rôz­nych záko­nov, naria­dení, smer­níc, prí­ka­zov a poky­nov je neko­nečné. Neho­vo­riac o daniach, odvo­doch, poplat­koch. O neja­kej pod­pore od štátu sa ti môže len sní­vať. Spo­loč­nosť so slo­ven­ským kapi­tá­lom, zamest­ná­va­júca 50 ľudí, pre­dá­va­júca len slo­ven­ské pro­dukty od slo­ven­ských dodá­va­te­ľov nikoho nezau­jíma.

Pre­zraď nám viac o Vašich pro­duk­toch. Čo všetko u vás môžeme nájsť?

Dá sa pove­dať, že okrem ovo­cia a zele­niny náj­dete u Sta­rého Otca kom­pletný základný sor­ti­ment. Medzi najp­re­dá­va­nej­šie samoz­rejme pat­ria mäsové pro­dukty – klo­básy, šunky, jater­nice, krvav­nice, údené mäsá, salámy, paš­téty, čerstvé mäso – brav­čové, hovä­dzie, hydi­nové, ryby alebo mra­zená divina, polo­vica sor­ti­mentu je z našej vlast­nej mäso­vý­roby. Potom tu máme pečivo – chlieb, rožky, slané, sladké pečivo a mimo­riadne obľú­bené pro­dukty špe­ciál­neho peče­nia – to zna­mená pro­dukty, ktoré sú vyrá­bané v malých obje­moch rov­nako, ako by ste si ich upiekli doma – mrk­vové šatôčky, ore­chové a makové rož­teky, pagá­čiky, bryn­dzov­níky. Všetko sú to pro­dukty našej vlast­nej pekárne. Z mlieč­neho sor­ti­mentu treba spo­me­núť široký výber syrov, jogur­tov, tra­dič­ných syro­vých výrob­kov – nite, kor­bá­čiky, oštiepky, ďalej samoz­rejme 100% ovčiu nepas­te­ri­zo­vanú bryn­dzu a žin­čicu. V sezóne máme aj kozie syry. Z ostat­ných pro­duk­tov sú to ovocné šťavy, medy, džemy, ces­to­viny, slad­kosti, pivo, víno, des­ti­láty – v súčas­nosti máme asi 450 tova­ro­vých polo­žiek, všetky samoz­rejme slo­ven­ského pôvodu.

plnene_rozky

zdroj foto­gra­fií: archív Jozef Piroško

Tvr­díte, že máte prí­sne kri­té­ria na výber dodá­va­te­ľov. Čo to presne zna­mená? Čo musí poten­ciálny dodá­va­teľ spl­niť, aby ste sa roz­hodli s ním spo­lu­pra­co­vať? Nachá­dzate na Slo­ven­sku dosta­tok vhod­ných dodá­va­te­ľov?

Kaž­dého dodá­va­teľa nav­ští­vime pred­tým, ako od neho začneme niečo brať. Pozrieme sa, ako zís­kava suro­vinu, spra­cúva ju, celý pro­ces ako výro­bok vzniká. Máme mimo­riadne prí­sne kri­té­ria na to, čo pro­dukt môže obsa­ho­vať. Nie každý je ich schopný spl­niť. Ďalej sa samoz­rejme musíme dohod­núť na cenách a logis­tike. Situ­ácia je omnoho lep­šia ako pred štyrmi rokmi, ale stále sú komo­dity, ktoré by sme radi pre­dá­vali, ale nevieme pre ne zohnať dodá­va­teľa.

V minu­losti ste ponú­kali aj inter­ne­tový obchod, čiže si zákaz­níci mohli objed­nať tovar online a vy ste im ho následne doru­čili až domov. Prečo ste túto formu zru­šili?

Chceli sme sa 100% sústre­diť na naše kamenné pre­dajne. Na to, aby sme inter­ne­tový obchod poriadne roz­behli, by sme potre­bo­vali viac komu­ni­ko­vať jeho exis­ten­ciu. Okrem toho sa mu musí nie­kto veno­vať a mať nejaký logis­tický sys­tém. Toto všetko sa nám zdalo prí­liš nákladné a pracné na to, koľko objed­ná­vok cho­dilo.

Čo robíte preto, aby sa zákaz­ník u Vás cítil prí­jemne a prí­padne sa k Vám vrá­til aj ďalší raz?

Pre­dá­vame mu kva­litný tovar pro­stred­níc­tvom prí­jem­ných ľudí :) To je základ. Nikto sa k tebe nevráti kvôli rus­ti­kál­nym lustrom alebo pek­nej farbe steny. Tovar je to, na čom záleží. A musí mu ho pre­dať milý a prí­jemný člo­vek.

klobasa_jemna

zdroj foto­gra­fií: archív Jozef Piroško

Podob­ných pro­jek­tov, ako je ten Váš, postupne vzniká čoraz viac. Čo pova­žu­ješ za Vaše silné stránky, ktoré Vám dokážu zabez­pe­čiť kon­ku­ren­cie­schop­nosť aj naďa­lej?

Úplne to naj­dô­le­ži­tej­šie je mať pro­dukty, aké nemá nikto iný a ktoré sú samoz­rejme lep­šie. Preto máme vlastnú peká­reň a vlastnú mäso­vý­robu a radi by sme mali aj vlastnú mlie­ka­reň.

Mnohé super­mar­kety už pozme­nili stra­té­giu a sna­žia sa pri­ná­šať svo­jím zákaz­ní­kom okrem iného aj kva­litné slo­ven­ské pro­dukty. Pova­žu­ješ takéto stra­té­gie nad­ná­rod­ných reťaz­cov za hrozbu pre Váš pod­nik?

Je to skôr snaha zviesť sa na atrak­tív­nej vlne pod­pory lokál­nych pro­du­cen­tov. Ale ich samotné mys­le­nie to nezmení. Vždy budú pre­sa­dzo­vať naj­niž­šiu cenu, vždy budú hľa­dať naj­lac­nej­ších dodá­va­te­ľov, či už zo Slo­ven­ska alebo z inej kra­jiny. Vo všet­kých rekla­mách počú­vaš o slo­ven­ských pro­duk­toch, láske k Slo­ven­sku a podobne, lebo je to teraz moderné. Potom sa pozrieš do regá­lov a zis­tíš, že zastú­pe­nie slo­ven­ských pro­duk­tov v hyper­mar­ke­toch z roka na rok klesá. A to je fakt.

Aké mar­ke­tin­gové akti­vity vyko­ná­vate v súčas­nosti?

Väč­šiu časť mar­ke­tin­go­vého roz­počtu minieme na nead­resný roz­nos letá­kov v blíz­kosti našich pre­dajní. Okrem toho sme pred letom začali viac komu­ni­ko­vať na sociál­nych sie­ťach a tu i tam sa zja­víme v tla­če­ných médiách a na bill­bo­ar­doch. V blíz­kej budúc­nosti skú­sime otes­to­vať SMS mar­ke­ting a radi by sme vyťa­žili viac z mer­chan­di­singu..

Aké sú vaše plány do budúc­nosti? Plá­nu­jete expan­do­vať aj do iných miest na Slo­ven­sku prí­padne do zahra­ni­čia?

Zatiaľ sme sa zame­ria­vali na Bra­ti­slavu, ktorá má ešte určite poten­ciál nie­koľ­kých pre­dajní. Ďalej od Bra­ti­slavy je to skôr otázka kúp­nej sily oby­va­teľ­stva, ale tiež je tam aj ľah­šia mož­nosť dostať sa ku kva­lit­ným pro­duk­tom naprí­klad z fariem. Ak by sme sa pohli do zahra­ni­čia, tak naj­skôr asi do Prahy.

aupark1

zdroj foto­gra­fií: archív Jozef Piroško

Kde naku­pu­ješ potra­viny ty osobne? Doká­žeš nakú­piť všetky potra­viny u Sta­rého otca alebo záj­deš aj do super­mar­ke­tov?

Teraz to možno bude znieť ten­denčne, ale odkedy sme zalo­žili Sta­rého Otca, všetky pod­statné suro­viny sa sna­žím nakú­piť tam, lebo poznám ich kva­litu. Samoz­rejme v hyper­mar­kete nakú­pim zele­ninu a ovo­cie, ale keď mám prí­le­ži­tosť, idem rad­šej na trž­nicu. Ale sú veci, ako naprí­klad šunka, párky alebo čerstvé mäso, ktoré by som v hyper­mar­ke­toch nikdy nekú­pil.

zdroj foto­gra­fií: archív Jozef Piroško

Pridať komentár (0)