Mla­dý Slo­vák Tomáš Omas­ta spo­lu­di­zaj­no­val auto pre Jagu­ár, dnes pra­cu­je pre Vol­vo

Veronika Horváthová / 20. mája 2017 / Rozhovory

zdroj: archív T. Omastu

Tomáš Omas­ta je mla­dý Slo­vák, kto­ré­mu už v det­stve uča­ro­va­li autá natoľ­ko, že sa mi roz­ho­dol veno­vať napl­no. Vyštu­do­val auto­mo­bi­lo­vý dizajn a spo­lu­po­die­lal sa na dizaj­ne prvé­ho elek­tric­ké­ho auta znač­ky Jagu­ár. V roku 2016 vyhral v sve­to­vej súťa­ži Car Design News Awards cenu za exte­ri­ér. Dnes pra­cu­je vo Švéd­sku pre auto­mo­bil­ku Vol­vo, kde dizaj­nu­je digi­tál­ne obra­zov­ky v autách. 

Ahoj, Tomáš, momen­tál­ne pra­cu­ješ vo Vol­ve v Švéd­sku. Na akom aute jaz­díš? 

Ahoj, áno pra­cu­jem vo Švéd­sku a kaž­dý večer jaz­dím na Lam­borg­hi­ni Hura­can doma na Pla­y­sta­ti­on. :) Nech­cem robiť rekla­mu iným znač­kám, kaž­dá je nie­čím výni­moč­ná a má svo­jich obľú­ben­cov.

Čím ťa zau­ja­lo prá­ve Vol­vo?

Po ško­le som dostal nie­koľ­ko pra­cov­ných ponúk od zná­mych zna­čiek po celom sve­te na rôz­nych postoch, no nako­niec som roz­ho­dol pre Vol­vo. Bolo to veľ­mi stre­su­jú­ce si správ­ne vybrať, ale na dru­hej stra­ne aj veľ­mi rých­le roz­hod­nu­tie. Poho­vor v Göte­bor­gu, kto­rý bol jeden z posled­ných a tak­mer na mies­te som sa roz­ho­dol, že je to správ­ne pre moje ďal­šie pôso­be­nie. Pre­sved­či­la ma pra­cov­ná morál­ka a pod­mien­ky, ich prí­stup, cel­ko­vý prí­stup znač­ky, švéd­ska prí­ro­da, kva­li­ta živo­ta… Cítil som to v bru­chu, ako správ­ne roz­hod­nu­tie. Teraz som obklo­pe­ný množ­stvom správ­nych ľudí. Mes­to, kde som je úžas­né a Vol­vo ako také mi prí­de ako tak­mer rodin­ná, ale veľ­mi prog­re­sív­na znač­ka, čiže ponu­ka na prá­cu bola jed­no­du­cho neodo­la­teľ­ná.

Zdroj: archív T. Omas­tu

Čo pres­ne vo Vol­ve robíš?

Keď sa ma to nie­kto spý­ta, odpo­viem že “kres­lím krúž­ky”…

Ofi­ciál­ne mám ora­ze­ný papier, že som auto­mo­bi­lo­vý dizaj­nér. Vždy som chcel pra­co­vať na exte­ri­é­roch áut. Avšak po stá­žach a pozo­ro­va­ní, kam asi všet­ko spe­je v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le, som sa roz­ho­dol skú­siť ísť viac do inte­ri­é­ru, až nako­niec som zakot­vil v tzv. HMI. “Human machi­ne inter­fa­ce” ale­bo Expe­rien­ce Design. Tu mám na sta­ros­ti UI/UX, čo zna­me­ná vizu­ál­ny štýl obra­zo­viek a ich logi­ku vo vozid­lách. Nie­len to, ale aj sa sna­ží­me vymys­lieť čo najk­raj­šiu, naj­jed­no­duch­šiu a naj­lep­šiu ces­tu ako vodič ale­bo spo­lu­ces­tu­jú­ci komu­ni­ku­je s autom a auto s ním a to nie len na obra­zov­kách. Avšak ešte v dneš­ných dňoch je to zatiaľ len neja­ká for­ma budí­kov pred vodi­čom, doty­ko­vé obra­zov­ky a už aj apli­ká­cie na mobi­loch.

Ten­to odbor sa veľ­mi roz­ras­tá a je zná­my aj ako Expe­rien­ce ale­bo Inte­rac­ti­on design. To je moja hlav­ná náplň prá­ce. Tak­tiež ale robí­me štú­die, kde sa sna­ží­me pre­dur­čo­vať tren­dy, ako zlep­šiť záži­tok, aký bude mať uží­va­teľ v aute, mimo auta pop­rí­pa­de cel­ko­vo s danou znač­kou. Roz­ho­dol som sa pre ten­to smer, lebo mám pocit, že v budúc­nos­ti pre zákaz­ní­ka nebu­de úpl­ne pri­orit­né, ako auto vyze­rá z von­ku, ale bude to mož­no pros­trie­dok na pre­pra­vu s bodu A do bodu B a dôle­ži­té bude to, aký záži­tok má uží­va­teľ, mož­no nie už vodič, vo vnút­ri vozu. To je od zába­vy, konek­ti­vi­ty, služ­bách a sie­ťe, do akej je auto­mo­bil zapo­je­ný. Pokiaľ samoz­rej­me člo­vek nech­ce neja­ký superš­port, kde design vozu je urči­te jed­na z hlav­ných pri­orít.

Stá­le sa však zapá­jam do inter­ných súťa­ží o exte­ri­ér ale­bo inte­ri­ér. Napr. nedáv­no bol vybra­ný môj nápad inte­ri­é­ru, na kto­rom sa pra­cu­je ďalej, čo ma nesmier­ne pote­ši­lo. Tak snáď to uvi­dí aj finál­nu podo­bu a raz uzrie svet­lo sve­ta.

Zdroj: Jagu­ar

Autá sú tvo­ja vášeň od malič­ka. No pove­dz­me si prav­du, nie si asi jedi­ný chla­pec s takou­to záľu­bou. Čo ťa pre­sved­či­lo, aby si to nako­niec pre­me­nil na prá­cu?

Urči­te nie som jedi­ný, kto je od malič­ka zami­lo­va­ný do áut. A to je dob­ré, vytvá­ra­me si zvlášt­ne putá s kusom kovu, dáva­me im mená, pri­kla­dá­me im neja­ký sta­tus v našom zivo­te. Je to zau­jí­ma­vý pro­dukt, kto­rý sa zavŕ­tal do našich živo­tov. Mož­no som sa aj pre­to roz­ho­dol, že si idem plniť det­ský sen a pri­dať ruku k die­lu a pomá­hať tvo­riť autá, o akých sní­va­me od malič­ka.

Troš­ku som ale musel bojo­vať a pre­sved­čit oko­li­tý svet o tom, že je v tom budúc­nosť. Úprim­ne som ani netu­šil, že raz ma to bude živiť. Keď som zis­til, že auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel potre­bu­je kre­a­tí­vu, nako­pol som sa začal makať napl­no, aby som sa dostal do auto­mo­bi­liek a bol súčas­ťou toho “cir­ku­su”.

Zdroj: Jagu­ar

Vyštu­do­val si dizajn áut, znie to ako veľ­mi coolo­vý odbor. Je to tak aj v sku­toč­nos­ti? Nikdy si neoľu­to­val svo­ju voľ­bu?

Je to veľ­mi coolo­vý odbor! Kres­liť si celé dni, no čo viac si člo­vek môže priať! :) Je super pove­dať si, že táto prá­ca je moje hob­by. Ale sú to dlhé hodi­ny, dni, mesia­ce, kto­ré člo­vek strá­vi zavre­tý v izbe, ski­cu­je, kres­lí, čumí do počí­ta­ča dni a noci. Musí štu­do­vať o tech­no­ló­giách, nových obja­voch vo vede a výsku­me, sle­do­vať tren­dy, kto­ré sa v dneš­ných dňoch menia na den­nej baze. Musím mať pred­sta­vu, čo je mož­né vyro­biť a čo nie. Ale keď sa nako­niec v ško­le odo­vzdá pro­jekt, môže­me si byť istí, že v ten večer nás čaká v baroch zaslú­že­né chla­de­né pivo ale­bo dve.

Ale v ško­le ma nikto netla­čí a nedr­ží za ruku. Ško­la ti dá pod­po­ru a pod­mien­ky, ale to čo do toho dáš sám, sa ti vrá­ti. Tre­ba makať, lebo po ško­le je kon­ku­ren­cia obrov­ská. Kaž­dý rok, ško­ly vychŕlia tisí­ce štu­den­tov, no len pár sa dosta­ne na reál­ne pozí­cie do zna­čiek.

Ja som mal štas­tie, že už po dru­há­ku o mňa pre­ja­vil Jagu­ar záu­jem a dal mi mož­nosť pra­co­vať už počas ško­ly. Vte­dy som si ale začal uve­do­mo­vať že sa vybe­riem skôr do vnút­ra auta a to na UX/UI odde­le­nie s tou výho­dou, že roz­umiem exte­ri­é­ru a inte­ri­é­ru. Aj keď sa to mož­no nez­dá, je to veľ­ká výho­da.

Zdroj: Jagu­ar

Ešte počas ško­ly si spo­lu­pra­co­val na prvom elek­tric­kom aute znač­ky Jagu­ar I-Pace. Ako si sa dostal ako mla­dý cha­lan k takej­to prá­ci? 

Aj keď nie­ke­dy nemá člo­vek ani len šaj­nu, tre­ba zobrať všet­ky výzvy, kto­ré dosta­ne a potom vymys­lieť spô­sob, ako to zvlád­nuť a pri­niesť výsle­dok … vte­dy sa člo­vek naozaj efek­tív­ne učí. :D

Po dru­hom roč­ní­ku som pri­šiel do Jagu­ar Land Rover na 3 mesia­ce, ale najprv som začal robiť v Land Rover-i. Tu som mal mož­nosť pra­co­vať pár dní v týžd­ni v exte­ri­é­ri a pár dní v Expe­rien­ce design. Počas tej­to stá­že som spra­vil pár návrhov, ako by som si ja pred­sta­vo­val gra­fi­ku obra­zo­viek. Ale bohu­žiaľ to bola krát­ka doba na to, aby som sa poriad­ne obul do pro­jek­tov. Vrá­til som sa do ško­ly, kde som dokon­čil tre­tí roč­ník. Asi vo mne vte­dy vide­li poten­ciál a dohod­li sme sa, že prí­dem na celý rok nas­päť do JLR. Po nástu­pe ma pre­su­nu­li do Jagu­áru, kde potre­bo­va­li pomôcť.

Tam sme zača­li pra­co­vať na ďal­šej gene­rá­cii vizu­álov pre budú­ce mode­ly. Úpl­ne odzno­va, nové obra­zov­ky, nový dizajn. Vte­dy som dostal veľ­kú zod­po­ved­nosť v rám­ci nové­ho dizaj­nu a zve­ri­li mi vytvo­riť kon­cept pre úpl­ne nový typ vozu, kto­rý nikdy pred­tým nero­bi­li. Prvé elek­tric­ké auto v rám­ci celé­ho JLR. Tak ja že dob­re, poď­me na to! Bol to obrov­ský pro­jekt, dooko­la rie­še­nia s inži­nier­mi, dizaj­nér­mi, mana­žér­mi …. Hodi­li ma do vody a plá­vaj!

Ja sám som sa musel naučiť a pocho­piť, ako to auto vlast­ne fun­gu­je, aby to bež­ný uží­va­teľ bez prob­lé­mov pocho­pil pri pohľa­de na obra­zov­ku, kto­rú som mal navr­hnúť.

Zdroj: Jagu­ar

Ako dlho si v Jagu­ari pra­co­val? Mal si vôbec chuť vrá­tiť sa do ško­ly, keď si videl mož­nos­ti, kto­ré sa pred tebou otvá­ra­li?

V Jagu­ari to boli sko­ro 2 roky. Pra­co­val som na tom aute od kon­cep­tu až k pro­dukč­nej ver­zii. Čas vte­dy ube­hol ako voda a ja som musel nastú­piť nas­päť do ško­ly a začať robiť na mojej baká­lar­ke. Avšak chcel som to svo­je “bábo” dotiah­nuť do kon­ca, tak som ich uke­cal, že to zvlád­nem dokon­čiť pop­ri ško­le a boli veľ­mi zho­vie­va­ví. Mal som dva dead­li­ny v ten istý čas, I-Pace a moju baka­lár­ku. Boli dni, kedy som to ľuto­val, kedže som musel bež­ne ťahať noč­né, lie­tal hore dole medzi ško­lou a JLR, bolo to veľ­mi hek­tic­ké. Ale nako­niec to dopad­lo dob­re bez väč­šej ujmy na zdra­ví.

Čo bola pre teba počas navrho­va­nia naj­väč­šia výzva?

Aj keď sa to nez­dá, to množ­stvo sce­ná­rov a myš­lie­nok, na kto­ré som musel pri navrho­va­ní mys­lieť, bolo neuve­ri­teľ­né. Potom priš­li zme­ny, kto­ré mali domi­no efekt na celú štruk­tú­ru. Súbo­ry majú tisí­ce vrs­tiev a všet­ko na seba navä­zu­je. Pre­to to trvá veľ­mi dlho, aby to bolo pri­pra­ve­né na imple­men­tá­ciu. To, čo sa raz spra­ví, je v tom aute nave­ky, nie je to ako napr. web­de­sign, kde keď nie­čo nefun­gu­je, len sa opra­ví a pre­kó­du­je. Toto sa spra­ví raz a bod­ka, zape­ča­te­né navž­dy.

Zdroj: archív T. Omas­tu

Žiješ a pra­cu­ješ už dlhú dobu v zahra­ni­čí. Vieš si pred­sta­viť, že by si sa vrá­til späť na Slo­ven­sko?

Urči­te, vyhrám Lot­to a hor sa nas­päť domov!!! Ale bez sran­dy, Slo­ven­sko mám veľ­mi rád a chý­ba mi. Chý­ba mi rodi­na, pria­te­lia, prí­ro­da, vlá­da.. a zase vtip­ku­jem.

U nás síce máme veľa auto­mo­bi­liek, no väč­ši­na z nich sa venu­je výro­be, nie až tak dizaj­nu. Mys­líš si, že by si vedel u nás nájsť podob­ne zau­jí­ma­vú dizaj­nér­sku prá­cu v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le? 

To je otáz­ka, kto­rá mi čas­to vŕta hla­vou. Na Slo­ven­sku je, aj bolo pár poku­sov. Sna­ží­me sa pre­ra­ziť aj ino­vá­cia­mi, nie len výro­bou. Som nesmier­ne hrdý na ľudí, kto­rí na svo­jích snoch maka­jú napl­no, napr. Aero­mo­bil, Bru­tal, K1. Vždy sa rád pochvá­lim, keď sa pýta­jú, čo je na Slo­ven­sku.

V Čechách je samoz­rej­me, Ško­da, kto­rej som veľ­ký fan­da. To je už bliž­šie k domo­vu, tak­tiež som počul o návra­te Avie do Čiech, čo by bolo tiež zau­jí­ma­vé a všet­ci dúfa­me že raz sa vrá­tia Tat­ry ako osob­né vozid­lá. Bolo by super sa pri­či­niť a help­núť aj doma, keby priš­la mož­nosť. Som otvo­re­ný, tak čakám na správ­nu prí­le­ži­tosť na domá­cej hru­di.

Zdroj: Jagu­ar

Poznáš autá z úpl­nej inej stra­ny ako bež­ný pou­ží­va­teľ. Zme­nil sa tvoj pohľad na výber auta po tom, ako si začal pra­co­vať pre auto­mo­bil­ku?

Ja sa vždy dívam na to, ako sa znač­ka sprá­va na trhu, aké služ­by ponú­ka­jú pred a po kúpe, ako sú si istí vlast­ný­mi pro­duk­ta­mi a ich vízie do budúc­nos­ti. Viem si potom pre­kal­ku­lo­vať či vybe­rám auto, kto­ré má svo­ju hod­no­tu ale­bo naopak.

Ale urči­te som sa uis­til, že kaž­dá auto­mo­bil­ka do toho dáva čo naj­viac, aby boli naj­lep­ší. Aj keď nie­ke­dy to tak nevy­ze­rá, no som si istý, že to tak je. Auto je nesmier­ne kom­pli­ko­va­ný pro­dukt. Je to tímo­va prá­ca. Pad­nú roz­hod­nu­tia a auto sa navrh­ne naj­lep­šie, ako sa za daných pod­mie­nok a res­trik­cií dá. Prin­cíp je rov­na­ký a či ide o lac­né autá až po tie najd­rah­šie, kon­ku­ren­cia je vyso­ká, a pre­to je v dneš­nej dobe z čoho vybe­rať.

Zdroj: archív T. Omas­tu

Aké auto je pod­ľa teba naj­lep­ší dizaj­nér­sky skvost?

Fúu­ha … no skvost je urči­te taký Pon­tiac Aztek, Fiat Mul­tip­la a iné podob­né sran­dy :) Ale úprim­ne sa mi páči, keď auto­mo­bil­ky ris­ku­jú a vyda­jú nie­čo úpl­ne neoča­ká­va­né. Napo­sle­dy ma milo prek­va­pil Cit­roën Cac­tus.

Nie­ke­dy tie­to skvos­ty pod­ľa mňa pre­sko­čia dobu. Len tak z bru­cha taká Audi TT ale­bo Bru­ba­ker Box, kto­ré jed­no­du­cho nestar­nú. Z kla­si­ky urči­te GMC Delo­re­an, Jagu­ar E-Type, Mer­ce­des 300SL. To sú nad­ča­so­vé dizaj­ny, kto­ré vyze­ra­jú úžas­ne a ešte dlho budú…

S bra­tom sme sa dohod­li, že keď bude­me veľ­ké a zre­lé jahôd­ky do Jogo­bel­ly, tak bude­me mať v gará­ži ame­ric­kú kla­si­ku, Cama­ro SS zo 69-teho ale­bo Mus­tan­ga Fast­back zo 68-teho. To sú pre mňa také skvos­ty.

Nako­niec nám povedz, ako bude pod­ľa teba vyze­rať auto budúc­nos­ti?

Je zvlášt­ne vidieť a pra­co­vať na nie­čom, čo ostat­ní uvi­dia až o nie­koľ­ko rokov a naj­hor­šie na tom je. že musím byť ticho. Niko­mu nemô­žem nič pove­dať a nič uká­zať.

Ale na zákla­de toho, čo som mal mož­nosť vidieť. Mys­lím si, že auto budúc­nos­ti bude vyze­rať pek­ne! :)

Pridať komentár (0)