Nadu­paný byt v Bra­ti­slave plný kre­a­ti­vity

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: Ing.arch Andrej Ferenčík, Ing. arch. Radoslav Buzinkay, Mgr. art. Jakub Viskupič . / 23. januára 2017 / Tech a inovácie

Aj inte­riér môže byť nároč­ným zada­ním. Tomuto domi­nujú dyna­mické formy a prí­rodné mate­riály.

Pent­house V s jedi­neč­ným výhľa­dom na rakúske lužné lesy pozdĺž Dunaja a inak “nedo­stupný” ostrov Sihoť. Nachá­dza sa na naj­vyš­šom pod­laží jed­ného z prvých pore­vo­luč­ných deve­lo­pér­skych pro­jek­tov nazý­va­ného kvôli svojmu pôdo­rys­nému tvaru “But­terfly”.

cmsSiteBoxPhoto_13524-9174

foto: Jakub Dvo­řák

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Pôvodne dia­go­nálne radenú dis­po­zí­ciu päť­iz­bo­vého bytu dizaj­néri úplne “vyčis­tili” až na obvo­dové steny a nosné stĺpy v strede, aby tak vzni­kol prie­stranný “Loft” s pre­svet­le­ním na tri sve­tové strany. V tomto pries­tore sú vlo­žené iba dva masívne objekty s otvo­re­nou kúpeľ­ňou, WC a šat­ní­kom. Ani jeden neza­sa­huje k obvo­do­vým ste­nám, vďaka čomu môže svetlo neru­šene ply­núť všade naokolo.

Pocit otvo­re­nosti umoc­ňuje súvislá betó­nová pod­laha s dubo­vými doskami rôz­nych roz­me­rov nepra­vi­delne roz­miest­ne­ných po celej plo­che a tek­to­nicky polá­maný, prie­bežný dre­vený strop. Pri­ľahlá a odde­lená det­ská izba s tex­til­nou sie­ťou pod stro­pom zase posky­tuje doko­nalý vlastný svet malému ras­tú­cemu potom­kovi maji­teľa. V kom­bi­ná­cii s masív­nymi povr­chmi a aty­pic­kým zaria­de­ním, ako napr. na mieru vyro­bený hori­zon­tálny krb, dre­vené abs­traktné stromy na mieste nos­ných stĺpov a stena plná “vzná­ša­jú­cich sa kníh”, posky­tuje tento “dvo­j­iz­bový byt” :) jedi­nečnú atmo­sféru a záži­tok z pries­toru.

cmsSiteBoxPhoto_13521-9171

foto: Jakub Dvo­řák

cmsSiteBoxPhoto_13522-9172

foto: Jakub Dvo­řák
cmsSiteBoxPhoto_13525-9175

foto: Jakub Dvo­řák
cmsSiteBoxPhoto_13526-9176

foto: Jakub Dvo­řák

cmsSiteBoxPhoto_13527-9177

foto: Jakub Dvo­řák
cmsSiteBoxPhoto_13529-9179

foto: Jakub Dvo­řák

cmsSiteBoxPhoto_13530-9180

foto: Jakub Dvo­řák
cmsSiteBoxPhoto_13531-9181

foto: Jakub Dvo­řák

cmsSiteBoxPhoto_13532-9182

foto: Jakub Dvo­řák

cmsSiteBoxPhoto_13533-9183

foto: Jakub Dvo­řák

cmsSiteBoxPhoto_13534-9184

foto: Jakub Dvo­řák

cmsSiteBoxPhoto_13535-9185

foto: Jakub Dvo­řák
cmsSiteBoxPhoto_13536-9186

foto: Jakub Dvo­řák
cmsSiteBoxPhoto_13537-9187

foto: Jakub Dvo­řák
cmsSiteBoxPhoto_13539-9188

foto: Jakub Dvo­řák

Zdroj: archinfo.sk, Autor foto­gra­fií: Jakub Dvo­řák

Pridať komentár (0)