Tie­to níz­ko­ná­kla­do­vé dom­če­ky sú šetr­né k život­né­mu pro­stre­diu. Sú posta­ve­né z prí­rod­ných a recyk­lo­va­teľ­ných zdro­jov

Iveta Dvořáková / 29. mája 2017 / Architektúra

zdroj: inhabitat.com

Mno­ho z nás sní­va o vybu­do­va­ní svoj­ho vlast­né­ho domo­va. Čo si ale bude­me roz­prá­vať, celý pro­ces stav­by je spo­je­ný s vyso­ký­mi finanč­ný­mi náklad­mi. Väč­ši­na ľudí sa na ten­to účel uchy­ľu­je k hypo­té­ke, kto­rú mno­ho­krát splá­ca počas celé­ho svoj­ho živo­ta. Dneš­ný člá­nok ti ale pred­sta­ví 7 varian­tov býva­nia, kto­ré sú finanč­ne pri­ja­teľ­né, a hlav­ne šetr­né k život­né­mu pro­stre­diu.

Tie­to domy využí­va­jú oko­li­tý terén či iné prí­rod­né prv­ky, ako je naprí­klad bam­bus, dre­vo či hli­na. A čo je dôle­ži­té, vše­tok ten­to mate­riál má aj zaned­ba­teľ­ný dopad na život­né pro­stre­die. Nemu­síš sa báť, že ide o domy, kto­ré sú “splá­ca­né” kto vie z čoho, a kto­ré nič nevy­dr­žia. Tie­to domy sú kva­lit­ne izo­lo­va­né, čo má za násle­dok zní­že­nie nákla­dov na ener­gie.

Ak hľa­dáš na trhu ceno­vo dostup­ný a udr­ža­teľ­ný domov, pri­ná­ša­me ti dosta­toč­nú inšpiráciu.Čo si ale bude­me roz­prá­vať, na Slo­ven­sku by sa asi ten­to štýl býva­nia neujal. Pred­sa len dáva­me pred­nosť vyš­šie­mu kom­for­tu, ako môžu tie­to dom­če­ky ponúk­nuť.

jose-andres-VALLEJO-casavergara11-900x610

inhabitat.com

Na ten­to dom­ček neob­vyk­lé­ho tva­ru môžeš nara­ziť v Kolum­bii. Ako prvé, čo ťa zaru­če­ne zauj­me je jeho dizajn, kto­rý je naozaj veľ­mi pôso­bi­vý. Za jeho vzni­kom sto­jí archi­tekt Jose Andres Val­le­jo, kto­rý navrhol jeho kon­štruk­ciu z vriec, plne­ných zemi­nou. Tie­to napl­ne­né vaky sú nas­kla­da­né jeden na dru­hý a sú zalia­te do betó­nu, kto­rý brá­ni prie­sa­kom vody. Hoci je to mož­no neuve­ri­teľ­né, je o ten­to typ býva­nia v Kolum­bii veľ­ký záu­jem. Meter štvor­co­vý totiž vyj­de na 28 dolá­rov.

green-magic-homes-1020x610

inhabitat.com

Pokiaľ si milov­ní­kom Pána prs­te­ňov, roz­hod­ne sa ti zapá­čia tie­to dom­če­ky, kto­ré sú veľ­mi podob­né tým, kto­ré obý­va­li hobi­ti. Veľ­kou výho­dou tých­to dom­če­kov je, že na ne nemu­síš dlho čakať — ich stav­ba netr­vá viac ako 3 dni. Taký­to dom­ček ti ponú­ka pries­tor o veľ­kos­ti 400 štvor­co­vých stôp. Na ich stav­bu nie je potreb­ná žiad­na zlo­ži­tá tech­ni­ka.

calearth-disaster-proof-eco-shelter-11

inhabitat.com/calearth.org

Táto séria dom­če­kov, kto­rá pri­po­mí­na vče­lie úle, je vyro­be­ná z udr­ža­teľ­ných mate­riá­lov. Ich veľ­kou výho­dou je, že sú odol­né pro­ti prí­rod­ným kata­stro­fám. Hlav­ným mate­riá­lom je tu cement, váp­no, asfal­to­vá emul­zia a vre­cia plne­né zemi­nou.

affordable-earthern-homes-1020x520

inhabitat.com

Huma­ni­tárn orga­ni­zá­cie v Keni otvo­ri­la nedáv­no ten­to siro­ti­nec, kto­rý je posta­ve­ný výhrad­ne u hli­ne­ných škri­diel. Ide o pasív­nu solár­nu budo­vu, kto­rá počas dňa absor­bu­je tep­lo a v noci ho uvoľ­ňu­je. Z von­ku je ten­to siro­ti­nec oblo­že­ný recyk­lo­va­teľ­ným dre­vom, a dokon­ca obsa­hu­je tečú­cu vodu, kto­rá pochá­dza z vody daž­ďo­vej. V tom­to pro­jek­te bolo teda spo­je­né efek­tív­ne využi­tie mate­riá­lu spo­lu s dob­rým úče­lom.

inhabitat.com

Budo­va­nie níz­ko­ná­kla­do­vých domov, kto­ré sú šetr­né k život­né­mu pro­stre­diu — to je nie­čo, čo potre­bu­je naša pla­né­ta. To doká­že ten­to šikov­ný 3D stroj, pozri si video.

CLC-trička-villa-3_resize-900x610

inhabitat.com

Mno­ho z vás by si moh­lo mys­lieť, že budo­va­nie domo­vov z udr­ža­teľ­ných či prí­rod­ných zdro­jov nemô­že zabez­pe­čiť dosta­toč­ne pohodl­né a útul­né býva­nie. Pokiaľ si to mys­líš aj ty, vyve­die­me ťa rých­lo z omy­lu — ten­to dom­ček je tomu dôka­zom — táto budo­va doká­že súpe­riť s naj­lu­xus­nej­ší­mi doma­mi. Na túto stav­bu môžeš nara­ziť v Thaj­sku. Medzi hlav­ný mate­riál, kto­rý bol pou­ži­tý na jej výstav­bu pat­rí naprí­klad hli­na, íl, betón, nepá­le­né teh­ly, recyk­lo­va­teľ­né dre­vo.

nkabom-house-lead-1020x610

inhabitat.com

V Gha­ne môžeš nara­ziť na ten­to dom­ček, kto­rý je posta­ve­ný z hut­né kra­ji­ny, prí­rod­ných mate­riá­lov a recyk­lo­va­teľ­ných plas­tov.

Zdroj člán­ku a foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)