Soňa Bar­ca­jo­vá vyrá­ba na Slo­ven­sku štý­lo­vé kap­sy pre deti

Veronika Horváthová / 19. mája 2017 / Rozhovory

zdroj: Kristiana Vavrenková

Keď nevieš nájsť svoj vysne­ný pro­dukt, vyrob si ho sám. Tým­to hes­lom sa ria­di­la aj mla­dá mamič­ka Soňa Bar­ca­jo­vá, kto­rá sa nesto­tož­ni­la so žiad­nym s dostup­ných pro­duk­tov. Vytvo­ri­la znač­ku NIJE a vyrá­ba štý­lo­vé a záro­veň funkč­né kap­sy na nose­nie detí v chlad­nom poča­sí.

Ahoj, Soňa, tvoj pro­dukt si vytvo­ri­la z jed­no­du­ché­ho dôvo­du — že si ho sama potre­bo­va­la. Povedz nám prí­beh, ako vznik­lo NIJE ?

Ahoj­te. Nose­nie detí v zime, nie je žiad­na novin­ka a exis­tu­je nie­koľ­ko pro­duk­tov, kto­ré to umož­ňu­jú. Hľa­da­la nie­čo, čo by bolo samoz­rej­me funkč­né, aby môj­mu chla­pis­ko­vi nebo­la zima, ale chce­la som aj aby to bolo nie­čo, čo sa mi bude páčiť. A nič také som nenaš­la. Tak som si sad­la k papie­ru, nakres­li­la som si taký smieš­ny dizajn, pod­ľa kto­ré­ho mi potom moja trpez­li­vá zla­tá mama uši­la prvý pro­to­typ. Dôle­ži­té pre mňa bolo, aby som si moh­la vybrať, či si chcem dať sve­ter, miki­nu na zips, jar­nú ale­bo zim­nú bun­du. Že si môžem regu­lo­vať oble­če­nie tak, aby mi bolo prí­jem­ne a bej­by zostá­va v tep­le. Tak­že úpl­ne na začiat­ku bolo NIJE iba pre mňa. A potom sa zra­zu obja­vil záu­jem. Tak som si pove­da­la, že to skú­sim. Prvý pro­to­typ sme samoz­rej­me dlho dola­ďo­va­li. Kapuc­ky sme skú­ša­li oblé, aj špi­ca­té – lebo tie sa mne nenor­mál­ne páči­li. ☺ No a bez inpu­tu nosia­cich kamo­šiek by to nešlo – pri­da­li sme vrec­ko na ruky, dola­di­li zapí­na­nie, aby to bolo jed­no­du­ché, a aby k tomu nikto nepot­re­bo­val asis­ten­ciu.

Zdroj: Kris­tia­na Vav­ren­ko­vá

Ako vzni­kol názov NIJE?

Haha to je cel­kom milý prí­beh. Mám dvoch synov rok po sebe, tak­že zhru­ba v tom čase, kedy som zača­la špe­ku­lo­vať nad dizaj­nom našej kap­sy, sa aku­rát ten star­ší roz­reč­nil. Okrem tých obli­gát­nych “Mama” a “Mňam-mňam” pri­bud­lo aj vyjad­re­nie nesú­hla­su (naprí­klad, keď som sa ho sna­ži­la večer dostať z vane). Aku­rát, že to nebo­lo kla­sic­ké “Nie”, ale take krás­ne a čis­té dvoj­sla­bič­né “Ni-je”. No a keď­že ma mrzí, že som to nestih­la ešte keď bol on bábät­ko, tak tak­to je tam aspoň kúsok z neho. ☺

Na začiat­ku si mala dob­rý nápad a svoj vlast­ný pro­to­typ pro­duk­tu. Čo bola pre teba naj­väč­šia výzva?

Ani som netu­ši­la, aké to majú výrob­co­via tex­til­ných vecí nároč­né! Až postup­ne som zis­ťo­va­la, čo všet­ko k tomu tre­ba, aby všet­ko šla­pa­lo. No a samoz­rej­me, naj­viac mi zále­ža­lo na tom, aby sa to nosia­cim rodi­čom páči­lo. Som neuve­ri­teľ­ne šťast­ná, že zatiaľ sú všet­ci maji­te­lia NIJE kap­si­čiek maxi­mál­ne spo­koj­ní – a pat­ria medzi nich aj muži, čo ma teší mini­mál­ne rov­na­ko. Je to úžas­ný pocit, keď si pre­čí­tam sprá­vu, ale­bo e-mail s milou fot­kou a skve­lým feed­bac­kom. To doká­že totál­ne naštar­to­vať.

Zdroj: Kris­tia­na Vav­ren­ko­vá

Zme­nil sa dizajn odke­dy si zača­la? Cho­dia za tebou mamič­ky s návrh­mi, čo zlep­šiť?

Dizajn sme dola­ďo­va­li ešte pred tým, ako sme kap­sy uká­za­li sve­tu. Mám doma asi 10 uši­tých pro­to­ty­pov – vždy sa vylep­šo­va­lo nie­čo, kaž­dý je o čosi vyma­ka­nej­ší. Pou­ží­va­ním mi napa­da­lo sta­le nie­čo nové a nové. A samoz­rej­me bez tipov od kamá­tok-nosi­čiek by to nešlo.

Máš dvoch malých syn­če­kov a zača­la si pod­ni­kať. Ako sa dajú zvlá­dať tie­to dve úlo­hy naraz? Plá­nu­ješ sa po mater­skej napl­no veno­vať pod­ni­ka­niu?

Sna­žím sa vždy hľa­dať spô­so­by, ako to pôj­de a nesú­stre­dím sa na dôvo­dy, pre­čo by to ísť nema­lo. Moji chlap­ci majú úžas­né bab­ky, kto­ré mi s nimi veľa pomá­ha­jú, v tom­to mám obrov­ské šťas­tie a som im veľ­mi vďač­ná. Obi­dva­ja sú ešte malí – ten star­ší bude mať o pár mesia­cov iba (ale­bo UŽ!) 2 roky tak­že oba­ja sú ešte maxi­mál­ne mamin­ki­ne chlá­pät­ká. Môj muž je ale ste­les­ne­nie poko­ja a len tak nie­čo ho neroz­há­dže, tak­že dodá­va hek­tic­kým dňom a môj­mu cha­osu vnú­tor­nú rov­no­vá­hu. Ešte stá­le som na úpl­nom začiat­ku, tak­že z celé­ho srd­ca dúfam, že ten vie­tor, kto­rý mám momen­tál­ne v plach­tách tak sko­ro neus­ta­ne. ☺

Zdroj: Kris­tia­na Vav­ren­ko­vá

Záu­jem o tvo­je pro­duk­ty ras­tie. Máš neja­ký trik, ako zís­kať nových zákaz­ní­kov a dostať sa do pove­do­mia?

Pre mňa je alfa a ome­ga spo­koj­nosť všet­kých, kto­rí sa roz­hod­li, že chcú svo­je bábät­ko nosiť v NIJE kap­se. Naj­lep­šie mož­né refe­ren­cie sú pre mňa spo­koj­ní rodi­čia a ich mim­čá. Dar­mo budem mať vyma­ka­né mar­ke­tin­go­vé tooly, keď budú títo naj­dô­le­ži­tej­ší ľudia nespo­koj­ní. Je to samoz­rej­me potreb­né a neus­tá­le sa sna­žím všet­ko zdo­ko­na­ľo­vať a sama sa kaž­dý deň učím. Ale v prvom rade si dávam pozor, aby sme mali maxi­mál­ne kva­lit­né mate­riá­ly, aby boli kap­sy čo mož­no naj­do­ko­na­lej­šie. Čiže stá­le je na čom pra­co­vať.

Kap­sy pre teba šije kraj­čír­ka tu na Slo­ven­sku. V čom je pre teba výho­da výro­by na Slo­ven­sku? Bolo pre teba ľah­ké nájsť vhod­nú pani?

Na pani kraj­čír­ku som mala veľ­ké šťas­tie na zákla­de refe­ren­cií. Aj ona mala so mnou veľ­kú trpez­li­vosť a robí super robo­tu, tak­že som maxi­mál­ne spo­koj­ná. Keď­že celý pro­ces trval dlho a stá­le sa nie­čo vylep­šo­va­lo a dopĺňa­lo, bolo obrov­skou výho­dou, že som moh­la kedy­koľ­vek sad­núť do auta a ísť s ňou veci odkon­zul­to­vať, zatiaľ čo jej tam moji chlap­ci roz­ha­dzo­va­li špend­lí­ky a gom­bí­ky po celom saló­ne. ☺

Zdroj: Kris­tia­na Vav­ren­ko­vá

Ľudia rea­gu­jú veľ­mi pozi­tív­ne na pro­duk­ty vyro­be­né na Slo­ven­sku. Sú však v rea­li­te ochot­ní si pri­pla­tiť za lokál­ny výro­bok? Mys­líš, že nálep­ka “Vyro­be­né na Slo­ven­sku” slú­ži ako pozi­tív­na rekla­ma?

Mám pocit, že vytvo­riť a vyro­biť pro­dukt lokál­ne je o nie­čo nároč­nej­šie ako využiť na to veľ­ké zabe­hnu­té fab­ri­ky v zahra­ni­čí. Teda naj­mä teraz vidím, čo to všet­ko obná­ša. Na Slo­ven­sku je neuve­ri­teľ­né množ­stvo šikov­ných a talen­to­va­ných ľudí, kto­rí sa roz­hod­li vhup­núť do výro­by – naj­mä v oblas­ti det­ských veci­čiek. Máme si tu naozaj z čoho vybe­rať. A teda mne sa páči aj osob­nej­ší prí­stup – že si tí ľudia dáva­jú na výrob­koch naozaj zále­žať a nie je to páso­vá výro­ba o mili­ó­noch kusov. Naprí­klad kaž­dá naša kap­sa je abso­lút­ny ori­gi­nál – kaž­dá má iný gom­bík, iné stri­ha­nie vzo­rov, iné zip­sy… To je pre mňa ďal­šia pri­da­ná hod­no­ta.

A čo naprí­klad zahra­ni­čie? Plá­nu­ješ začať s pre­da­jom aj tam?

Záu­jem zo zahra­ni­čia vždy pote­ší a poma­ly otá­čam hla­vu aj sme­rom von. ☺ Čaká nás teraz vela prá­ce s príp­ra­vou na novú sezó­nu. Som šťast­ná, že sme maxi­mál­ne pozi­tív­ne pre­šli tes­tom, že sa NIJE kap­sy rodi­čom aj deťom páčia. Pra­cu­je­me na tom, aby to bolo celé ešte ove­ľa pre­ma­ka­nej­šie a lep­šie, a aby sme moh­li ísť ďalej.☺

Zdroj: Kris­tia­na Vav­ren­ko­vá

Zima už poma­ly kon­čí, máš v plá­ne vytvo­riť aj let­nú kolek­ciu?

Vše­li­čo plá­nu­je­me, pre­to­že dopyt je neus­tá­le. ☺ Naše kap­sy sú zo 100% pra­nej vlny, tak­že sú tep­luč­ké, nepre­fú­ka­vé a nepre­mo­ka­vé – koľ­ko prí­rod­né vlák­na dovo­lia – samoz­rej­me nie je to syn­te­ti­ka a do veľ­ké­ho daž­ďa by som ich neod­po­rú­ča­la. Ale aj tomu­to aspek­tu sa chys­tá­me pove­no­vať a pohrať sa s mate­riál­mi. ☺

Nako­niec nám povedz, aké máš plá­ny do budúc­nos­ti. Kam by si chce­la NIJE posu­núť?

Fúha, no máme toho pred sebou veľa. Ale veľ­mi sa na to teším. Rie­ši­me mate­riá­ly a vzo­ry pro­duk­tov a pra­cu­je­me na zdo­ko­na­le­ní znač­ky. Chys­tá­me sa na pár fes­ti­va­lov a pre­daj­ných výstav, tak­že uvi­dí­me, kam až sa NIJE posu­nie do budú­cej sezó­ny.…

Pridať komentár (0)