adidas sa spojil s vyše 4 000 bežcami a navrhol najresponzívnejšie bežecké tenisky na svete!

Redakcia / 26. februára 2019 / Marketing & Reklama

  • adi­das pred­sta­vil nové be­žecké te­nisky Ul­tra­bo­ost 19, ktoré ťa na­bijú ener­giou ako ni­kdy pred­tým! Vy­skú­šala ich už aj am­ba­sá­dorka značky adi­das, Sisa Kri­ža­nová (@Si­saKr), ktorá ich mala mož­nosť vi­dieť me­dzi pr­vými na ofi­ciál­nom pred­sta­vení sé­rie Ul­tra­bo­ost 19 v Pa­ríži.
  • Čo je na nich vý­ni­močné?
zdroj: adidas
  • adi­das pred­sta­vil nové be­žecké te­nisky Ul­tra­bo­ost 19, ktoré ťa na­bijú ener­giou ako ni­kdy pred­tým! Vy­skú­šala ich už aj am­ba­sá­dorka značky adi­das, Sisa Kri­ža­nová (@Si­saKr), ktorá ich mala mož­nosť vi­dieť me­dzi pr­vými na ofi­ciál­nom pred­sta­vení sé­rie Ul­tra­bo­ost 19 v Pa­ríži.
  • Čo je na nich vý­ni­močné?

Na vý­robe te­ni­siek sa po­die­ľali mnohí di­zaj­néri, pro­duk­toví vý­vo­jári a ti­sícky bež­cov z ce­lého sveta. Aj vďaka nim sa zlo­že­nie no­vých te­ni­siek adi­das Ul­tra­bo­ost 19 vý­razne líši od pô­vod­nej ge­ne­rá­cie Ul­tra­bo­ost – 17 kon­štrukč­ných prv­kov te­nisky bolo zre­du­ko­va­ných na 4 kri­tické diely. Spolu tak vy­tvo­rili kon­cept obuvi, ktorá má mi­ni­mum kom­po­nen­tov a žiadne hra­nice. Be­žecké te­nisky Ul­tra­bo­ost 19  sú ľahké a s no­vou si­lu­e­tou po­sunú tvoj beh do úplne no­vej di­men­zie. Ob­jed­naj si tie svoje na www.adi­das.sk/ul­tra­bo­ost aj ty!

zdroj: adi­das

adi­das Ul­tra­bo­ost 19 v skratke:

  • Ob­sa­hujú o 20% viac tech­no­ló­gie BO­OST než prvá ge­ne­rá­cia Ul­tra­bo­ost, čím  po­nú­kajú vyš­šiu ná­vrat­nosť ener­gie pri behu ako ke­dy­koľ­vek pred­tým.
  • Sú do­pl­nené ľah­kým die­lom Tor­sion Spring  pre opti­ma­li­zo­vanú úro­veň fle­xi­bi­lity v špičke a tor­zie v stred­nej časti.
  • 3D kon­štruk­cia päty drží nohu pri ná­raze a po­sky­tuje zvý­šenú pod­poru a sta­bi­litu pri behu.
  • Bez­š­vový zvr­šok  Pri­mek­nit 360 za­bez­pečí ab­so­lútne po­hod­lie.
zdroj: adi­das

Be­žecké te­nisky adi­das Ul­tra­bo­ost 19 boli in­špi­ro­vané a vy­ro­bené pre novú éru behu – pre typ behu, ktorý je kre­a­tív­nejší, viac spo­lo­čen­ský a ot­vo­re­nejší ako ke­dy­koľ­vek pred­tým. adi­das zá­ro­veň spus­til kam­paň „Re­code Run­ning“, ktorá osla­vuje spô­sob, akým bežci me­nia šport pri kaž­dom jed­nom behu.

Po­zrite si ukážku, ktorá od­ha­ľuje to, ako bežci z ce­lého sveta ro­zo­brali beh na malé kúsky a opäť ho kre­a­tívne de­fi­no­vali ako ce­lok.

 

V Ame­rike a v Číne spô­so­bili ošiaľ
Na ame­rický a čín­sky trh sa te­nisky Ul­tra­bo­ost 19 La­ser red do­stali o niečo skôr a vy­pre­dali sa do 7 mi­nút! Ce­lo­sve­tovo sa za­čal mo­del Ul­tra­bo­ost 19 IN­LINE pre­dá­vať 21. feb­ru­ára 2019.

Zdroj: TS
Advertisement

Pridať komentár (0)