Aero­mo­bil: Kľu­ka­tá ces­ta k vytú­že­né­mu lie­ta­jú­ce­mu autu

Alexandra Dulaková / 25. augusta 2015 / Tech a inovácie

Už pred­tým, než bra­tia Wrigh­tov­ci v roku 1903 skon­štru­ova­li a odskú­ša­li prvé lie­tad­lo, exis­to­va­li vízie o lie­ta­jú­cich autách. Od prvých neús­peš­ných poku­sov sme sa dosta­li až do bodu, keď máme v roku 2015 koneč­ne sľub­ný pro­to­typ Aero­mo­bi­lu. Zo Slo­ven­ska.

Na Slo­ven­sku sa nachá­dza nesku­toč­né množ­stvo nad­šen­cov Aer­bo­mo­bi­lu a to nás pre­sved­či­lo spra­viť pek­ný pohľad do minu­los­ti, kto­rá ovplyv­ni­la aj vznik Slo­ven­ské­ho supes­tro­ja — Aerob­mo­bil. 

1890

1924

Prvý sa o to pokú­sil John Emo­ry Har­ri­man v roku 1910. Navrhol plá­ny, no svoj doprav­ný pros­trie­dok nikdy nezlo­žil. A aj keď sa v roku 1928 pred­po­kla­da­lo, že o nece­lých trid­sať rokov už budú zlú­če­ni­ny áut a lie­ta­diel bež­nou súčas­ťou doprav­nej pre­máv­ky, pre­po­čí­ta­li sa. Prvý, tzv. Arro­wbi­le, vzlie­tol už v roku 1937, avšak k jemu bež­né­mu uží­va­niu či roz­ší­re­niu nikdy nedoš­lo.

1928

1937

1927

Hen­ry Ford, legen­dár­ny auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel­ník, sa v roku 1940 vyjad­ril jas­ne: „Skĺbe­nie lie­tad­la a moto­ro­vé­ho auta môž­me čosko­ro oča­ká­vať. Vy sa mož­no sme­je­te, ale je to tak.“ Har­ry Bru­no v roku 1943 zase pred­po­kla­dal, že oblo­hu v istom bode ovlád­nu malé „kop­té­ry“, kto­ré budú také bež­né, ako v tej dobe býva­li bicyk­le. Zatiaľ sa mu sen nespl­nil, ale kto­vie – mož­no raz prí­de aj na to. Bru­no mal dôvod na veľ­ko­le­pé vízie, pre­to­že prá­ve v tom obdo­bí, rov­na­ko ako aj počas 50. rokov, zaží­va­li aero­mo­bi­ly veľ­ký boom nápa­dov, dizaj­nu a návrhov. Mali však aj veľa nedos­tat­kov.

1946

1947 — Nie vždy sa všet­ko poda­rí :)

Návrh Rober­ta Ful­to­na bolo hyb­rid­né auto-lie­tad­lo, kto­ré­mu sa dali strie­da­vo namon­to­vať a odmon­to­vať kríd­la a chvost lie­tad­la. Prá­ve fakt, že tie­to súčias­t­ky muse­li ostať na letis­ku kým auto jaz­di­lo po ces­tách a maji­te­lia sa po ne vždy muse­li vra­cať, bolo veľ­mi neprak­tic­ké. Aero­mo­bil The­odo­ra P. Hal­la, Con­Vair­Car, vyšiel v mode­loch 116 a 118, záu­jem o ne bol ale níz­ky, a tak Hall celý prog­ram zaba­lil.

1966

Naj­väč­ší­mi pre­káž­ka­mi aero­mo­bi­lov boli dote­raz veľ­ké nákla­dy, ich otáz­na bez­peč­nosť, otrav­ný hluk, či obrov­ské množ­stvo minu­té­ho pali­va. Aj keď boli aero­mo­bi­ly v istom bode schop­né vzlie­tať a zosa­dať ver­ti­kál­ne (podob­ne ako heli­kop­té­ry), a teda nepot­re­bo­va­li veľ­ké letis­ko­vé drá­hy, nevy­rie­ši­lo to ich počet­né nedos­tat­ky. Uvi­dí­me, ako sa s nimi popa­su­jú tvor­co­via slo­ven­ské­ho aero­mo­bi­lu a či sa vízie o bež­ne uží­va­nom lie­ta­jú­com aute v najb­liž­ších rokoch, pop­rí­pa­de desať­ro­čiach, napl­nia. V kaž­dom prí­pa­de si tre­ba uve­do­miť jed­no, Aero­mo­bil nebu­de nikdy maso­vým pro­duk­tom, akým chce byť Tes­la, no byť trend-set­te­rom v urči­tom seg­men­te je ove­ľa lep­šie ako byť trend-fol­lo­wer. 

2014 — Slo­ven­sko 

Zdroj: Mas­hab­le

Pridať komentár (0)