Aero­mo­bil: Kľu­katá cesta k vytú­že­nému lie­ta­jú­cemu autu

Alexandra Dulaková / 25. augusta 2015 / Tech a inovácie

Už pred­tým, než bra­tia Wrigh­tovci v roku 1903 skon­štru­ovali a odskú­šali prvé lie­tadlo, exis­to­vali vízie o lie­ta­jú­cich autách. Od prvých neús­peš­ných poku­sov sme sa dostali až do bodu, keď máme v roku 2015 konečne sľubný pro­to­typ Aero­mo­bilu. Zo Slo­ven­ska.

Na Slo­ven­sku sa nachá­dza nesku­točné množ­stvo nad­šen­cov Aer­bo­mo­bilu a to nás pre­sved­čilo spra­viť pekný pohľad do minu­losti, ktorá ovplyv­nila aj vznik Slo­ven­ského supes­troja — Aerob­mo­bil. 

1890

1924

Prvý sa o to pokú­sil John Emory Har­ri­man v roku 1910. Navrhol plány, no svoj dopravný pros­trie­dok nikdy nezlo­žil. A aj keď sa v roku 1928 pred­po­kla­dalo, že o nece­lých trid­sať rokov už budú zlú­če­niny áut a lie­ta­diel bež­nou súčas­ťou doprav­nej pre­mávky, pre­po­čí­tali sa. Prvý, tzv. Arro­wbile, vzlie­tol už v roku 1937, avšak k jemu bež­nému uží­va­niu či roz­ší­re­niu nikdy nedošlo.

1928

1937

1927

Henry Ford, legen­dárny auto­mo­bi­lový prie­my­sel­ník, sa v roku 1940 vyjad­ril jasne: „Skĺbe­nie lie­tadla a moto­ro­vého auta môžme čoskoro oča­ká­vať. Vy sa možno sme­jete, ale je to tak.“ Harry Bruno v roku 1943 zase pred­po­kla­dal, že oblohu v istom bode ovládnu malé „kop­téry“, ktoré budú také bežné, ako v tej dobe bývali bicykle. Zatiaľ sa mu sen nespl­nil, ale kto­vie – možno raz príde aj na to. Bruno mal dôvod na veľ­ko­lepé vízie, pre­tože práve v tom období, rov­nako ako aj počas 50. rokov, zaží­vali aero­mo­bily veľký boom nápa­dov, dizajnu a návrhov. Mali však aj veľa nedos­tat­kov.

1946

1947 — Nie vždy sa všetko podarí :)

Návrh Roberta Ful­tona bolo hyb­ridné auto-lie­tadlo, kto­rému sa dali strie­davo namon­to­vať a odmon­to­vať krídla a chvost lie­tadla. Práve fakt, že tieto súčias­tky museli ostať na letisku kým auto jaz­dilo po ces­tách a maji­te­lia sa po ne vždy museli vra­cať, bolo veľmi neprak­tické. Aero­mo­bil The­odora P. Halla, Con­Vair­Car, vyšiel v mode­loch 116 a 118, záu­jem o ne bol ale nízky, a tak Hall celý prog­ram zaba­lil.

1966

Naj­väč­šími pre­káž­kami aero­mo­bi­lov boli dote­raz veľké náklady, ich otázna bez­peč­nosť, otravný hluk, či obrov­ské množ­stvo minu­tého paliva. Aj keď boli aero­mo­bily v istom bode schopné vzlie­tať a zosa­dať ver­ti­kálne (podobne ako heli­kop­téry), a teda nepot­re­bo­vali veľké letis­kové dráhy, nevy­rie­šilo to ich početné nedos­tatky. Uvi­díme, ako sa s nimi popa­sujú tvor­co­via slo­ven­ského aero­mo­bilu a či sa vízie o bežne uží­va­nom lie­ta­jú­com aute v najb­liž­ších rokoch, pop­rí­pade desať­ro­čiach, napl­nia. V kaž­dom prí­pade si treba uve­do­miť jedno, Aero­mo­bil nebude nikdy maso­vým pro­duk­tom, akým chce byť Tesla, no byť trend-set­te­rom v urči­tom seg­mente je oveľa lep­šie ako byť trend-fol­lo­wer. 

2014 — Slo­ven­sko 

Zdroj: Mas­hable

Pridať komentár (0)