Air­Type: budúc­nosť bez­drô­to­vých klá­ves­níc?

Petra Kochanova / 26. júna 2014 / Tech a inovácie

Aj keď sú tab­lety čoraz viac popu­lár­nej­šie, tech­no­lo­gické spo­loč­nosti musia naďa­lej bojo­vať s kla­sic­kou klá­ves­ni­cou, pokiaľ ide o repli­ká­ciu pres­nosti a pohod­lie pri písaní. One­dlho však budeme môcť zabud­núť na sties­nené a nekom­fortné klá­ves­nice. Je tu totiž ino­va­tívne zaria­de­nie Air­Type, ktoré by sa dalo opí­sať aj ako klá­ves­nica na mieru. 

Air­Type sa umiest­ňuje na obe ruky, kon­krétne okolo kĺbov. Dve plas­tové man­žety, tak tvo­ria pre­nosnú klá­ves­nicu, ktorú možno zovrieť v dlani. Na roz­diel od kla­sic­kej klá­ves­nice nie je Air­Type závislá od žiad­nych tla­či­diel ani povr­chu, na kto­rom chcete písať. To však nie sú jediné výhody, ktoré so sebou Air­Type pri­náša.

Naj­pô­so­bi­vej­šou ino­vá­ciou tohto hard­vé­ro­vého star­tupu z Texasu je, že sle­duje vaše pohyby prs­tov a pris­pô­so­buje sa vášmu štýlu písa­nia. Obsa­huje tak­tiež fun­kciu pre­d­ik­cie textu a fun­kciu korek­cie. To zna­mená, že písa­nie vo „vzdu­chu“ by mohlo byť omnoho rých­lej­šie a záro­veň zábav­nej­šie.

Vývo­jári Air­Type na svo­jej ofi­ciál­nej stránke zatiaľ nepos­ky­tuje žiadnu špe­ci­fi­ká­ciu hard­véru a uvá­dzajú iba základné infor­má­cie. Jedine logo Blu­e­to­oth na zaria­dení odha­ľuje spô­sob, akým sa bude Air­Type pri­pá­jať k tab­letu. Video, preto možno chá­pať ako tea­ser na Air­Type, ktorý je ešte stále vo vývoji. Záro­veň môžeme pred­po­kla­dať, že ho v budúc­nosti stret­neme aj na Kicks­tar­ter. 

Aj napriek oča­ru­jú­cim fun­kciám zaria­de­nia sa dom­nie­vam, že Air­Type kla­sickú alebo doty­kovú klá­ves­nicu nena­hradí. Možno iba zatieni. Air­Type bude skôr hračka a vďaka jed­no­du­chému dizajnu, ktorý neza­be­rie skoro žiadne miesto, by mohol byť navyše aj štý­lo­vým imi­džo­vým dopl­n­kom.

Zdroj: airtype.io, guideintech.com

Pridať komentár (0)