Air­Ty­pe: budúc­nosť bez­drô­to­vých klá­ves­níc?

Petra Kochanova / 26. júna 2014 / Tech a inovácie

Aj keď sú tab­le­ty čoraz viac popu­lár­nej­šie, tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti musia naďa­lej bojo­vať s kla­sic­kou klá­ves­ni­cou, pokiaľ ide o repli­ká­ciu pres­nos­ti a pohod­lie pri písa­ní. One­dl­ho však bude­me môcť zabud­núť na sties­ne­né a nekom­fort­né klá­ves­ni­ce. Je tu totiž ino­va­tív­ne zaria­de­nie Air­Ty­pe, kto­ré by sa dalo opí­sať aj ako klá­ves­ni­ca na mie­ru.

Air­Ty­pe sa umiest­ňu­je na obe ruky, kon­krét­ne oko­lo kĺbov. Dve plas­to­vé man­že­ty, tak tvo­ria pre­nos­nú klá­ves­ni­cu, kto­rú mož­no zovrieť v dla­ni. Na roz­diel od kla­sic­kej klá­ves­ni­ce nie je Air­Ty­pe závis­lá od žiad­nych tla­či­diel ani povr­chu, na kto­rom chce­te písať. To však nie sú jedi­né výho­dy, kto­ré so sebou Air­Ty­pe pri­ná­ša.

Naj­pô­so­bi­vej­šou ino­vá­ci­ou toh­to hard­vé­ro­vé­ho star­tu­pu z Texa­su je, že sle­du­je vaše pohy­by prs­tov a pris­pô­so­bu­je sa váš­mu štý­lu písa­nia. Obsa­hu­je tak­tiež fun­kciu pre­d­ik­cie tex­tu a fun­kciu korek­cie. To zna­me­ná, že písa­nie vo „vzdu­chu“ by moh­lo byť omno­ho rých­lej­šie a záro­veň zábav­nej­šie.

Vývo­já­ri Air­Ty­pe na svo­jej ofi­ciál­nej strán­ke zatiaľ nepos­ky­tu­je žiad­nu špe­ci­fi­ká­ciu hard­vé­ru a uvá­dza­jú iba základ­né infor­má­cie. Jedi­ne logo Blu­e­to­oth na zaria­de­ní odha­ľu­je spô­sob, akým sa bude Air­Ty­pe pri­pá­jať k tab­le­tu. Video, pre­to mož­no chá­pať ako tea­ser na Air­Ty­pe, kto­rý je ešte stá­le vo vývo­ji. Záro­veň môže­me pred­po­kla­dať, že ho v budúc­nos­ti stret­ne­me aj na Kicks­tar­ter. 

Aj napriek oča­ru­jú­cim fun­kciám zaria­de­nia sa dom­nie­vam, že Air­Ty­pe kla­sic­kú ale­bo doty­ko­vú klá­ves­ni­cu nena­hra­dí. Mož­no iba zatie­ni. Air­Ty­pe bude skôr hrač­ka a vďa­ka jed­no­du­ché­mu dizaj­nu, kto­rý neza­be­rie sko­ro žiad­ne mies­to, by mohol byť navy­še aj štý­lo­vým imi­džo­vým dopl­n­kom.

Zdroj: airtype.io, guideintech.com

Pridať komentár (0)