AJ Bill Gates už vie, ako využiť svo­je ho*no

Ľubomír Tereš / 12. januára 2015 / Tech a inovácie

Veľ­mi netra­dič­ný nápad, kto­rý sa poda­ri­lo vymys­lieť fir­me Jac­nic­ki Bio­ener­gy z ame­ric­ké­ho Seatt­lu, je jas­ným prí­kla­dom toho, ako sa dá aj z ho*na upliesť bič. A to doslo­va! Hlav­nou myš­lien­kou toh­to pro­jek­tu s náz­vom Omnip­ro­ces­sor, je vytvá­rať pit­nú vodu a elek­tri­nu prá­ve z bio­lo­gic­ké­ho odpa­du.

Kaž­dý rok zomrie na sve­te viac ako 700 000 tisíc detí, kto­ré sa naka­zia kon­ta­mi­no­va­nou vodou. Ten­to prob­lém sa týka naj­mä kra­jín tre­tie­ho sve­ta, pre kto­ré je lik­vi­dá­cia odpa­du finanč­ne nároč­ná a pre­to ten­to odpad čas­to kon­čí v rie­kach ale­bo na nele­gál­nych sklád­kach. “Našim cie­ľom je vytvo­riť ceno­vo dostup­né Omnip­ro­ces­sor-y,do kto­rých by chce­li inves­to­vať aj pod­ni­ka­te­lia v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách a roz­be­hnúť tak výnos­ný eco busi­ness vysvet­ľu­je Gates.

Ak by ste si mys­le­li, že pri výro­be takej­to vody musí byť vo fir­me „smrad ako v Carih­ra­de“, tak sa veľ­mi mýli­te. Ten­to prí­stroj využí­va na svo­ju pre­vádz­ku až 1000C°, tak­že nepro­du­ku­je žiad­ny zápach a spĺňa aj všet­ky emis­né limi­ty. Na tom­to nápa­de oce­ňu­je­me sna­hu vyrie­še­nia prob­lé­mu, kto­rý sa týka roz­vo­jo­vých kra­jín a šet­rí našu pla­né­tu.

Vyskú­ša­li by ste aj vy vodu z Omnip­ro­ces­sor-u? Pozri­te sa ako na jej chuť zare­a­go­val Bill.

Zdroj: janickibioenergy.com

Pridať komentár (0)