AJ Bill Gates už vie, ako využiť svoje ho*no

Ľubomír Tereš / 12. januára 2015 / Tech a inovácie

Veľmi netra­dičný nápad, ktorý sa poda­rilo vymys­lieť firme Jac­nicki Bio­energy z ame­ric­kého Seattlu, je jas­ným prí­kla­dom toho, ako sa dá aj z ho*na upliesť bič. A to doslova! Hlav­nou myš­lien­kou tohto pro­jektu s náz­vom Omnip­ro­ces­sor, je vytvá­rať pitnú vodu a elek­trinu práve z bio­lo­gic­kého odpadu.

Každý rok zomrie na svete viac ako 700 000 tisíc detí, ktoré sa naka­zia kon­ta­mi­no­va­nou vodou. Tento prob­lém sa týka najmä kra­jín tre­tieho sveta, pre ktoré je lik­vi­dá­cia odpadu finančne náročná a preto tento odpad často končí v rie­kach alebo na nele­gál­nych sklád­kach. “Našim cie­ľom je vytvo­riť cenovo dostupné Omnip­ro­ces­sor-y,do kto­rých by chceli inves­to­vať aj pod­ni­ka­te­lia v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách a roz­be­hnúť tak výnosný eco busi­ness vysvet­ľuje Gates.

Ak by ste si mys­leli, že pri výrobe takejto vody musí byť vo firme „smrad ako v Carih­rade“, tak sa veľmi mýlite. Tento prí­stroj využíva na svoju pre­vádzku až 1000C°, takže nepro­du­kuje žiadny zápach a spĺňa aj všetky emisné limity. Na tomto nápade oce­ňu­jeme snahu vyrie­še­nia prob­lému, ktorý sa týka roz­vo­jo­vých kra­jín a šetrí našu pla­nétu.

Vyskú­šali by ste aj vy vodu z Omnip­ro­ces­sor-u? Pozrite sa ako na jej chuť zare­a­go­val Bill.

Zdroj: janickibioenergy.com

Pridať komentár (0)