Aj Jony Ive potre­buje moti­vá­ciu

Tomáš Kahn / 17. februára 2015 / Tools a produktivita

Moti­vá­cia a vidina urči­tého cieľa je to, čo nás poháňa dopredu. Bez moti­vá­cie by sme len ťažko niečo doká­zali. O tom aká je moti­vá­cia dôle­žitá svedčí aj pla­gát v kan­ce­lá­rii Jonyho Iva.

Hlavný šéf­di­zaj­nér spo­loč­nosti Apple Jony Ive pood­ha­ľuje kúsok po kúsku svoju novú kan­ce­lá­riu v New Yorku a infor­má­cie o tom, ako to v Apple fun­guje. Jony Ive sa otvo­rene pri­znal, že ani on nie je génius, pre­tože aj on potre­buje pri svo­jej práci kaž­do­dennú moti­vá­ciu. A práve tú mu dodáva tento pla­gát, ktorý visí v jeho kan­ce­lá­rií.

zdroj: Busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)