Aj na Slovensku skúmame čierne diery, projekt SlovakION môže získať 15 miliónov eur

Soňa Otajovičová / 8. februára 2019 / Tech a inovácie

  • Prog­ram Ho­ri­zon 2020 oce­ňuje naj­lep­šie ve­decké ná­vrhy
  • Ví­ťaz získa 15 mi­li­ó­nov eur na ve­decké účely
  • Slo­va­kION sa do­stal me­dzi na­jús­peš­nej­šie pro­jekty
  • Prog­ram Ho­ri­zon 2020 oce­ňuje naj­lep­šie ve­decké ná­vrhy
  • Ví­ťaz získa 15 mi­li­ó­nov eur na ve­decké účely
  • Slo­va­kION sa do­stal me­dzi na­jús­peš­nej­šie pro­jekty

Aj Tr­nava má svoj uni­kátny ve­decký park na európ­skej úrovni. Pro­jekt Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity ne­súci ná­zov Slo­va­kION plá­nuje spus­tiť tech­no­lo­gickú re­vo­lú­ciu vo vzde­lá­vaní. Prog­ram európ­skej ko­mi­sie Ho­ri­zon 2020 oce­ňuje naj­lep­šie európ­ske ve­decké pro­jekty. Tento rok sa doňho za­po­jilo až 850 ná­vrhov a ko­mi­sia vy­brala tie naj­lep­šie, ktoré do­stali mož­nosť ob­há­jiť sa pred ko­mi­siou.

Ide o in­šti­tút, ktorý je v slo­ven­ských pod­mien­kach cel­kom je­di­nečný. Má am­bí­ciu stať sa ve­dú­cim vý­cho­do­európ­skym cen­trom so za­me­ra­ním na ma­te­riá­lový vý­skum po­mo­cou ió­no­vých a plaz­mo­vých tech­no­ló­gií. Po­číta so spo­lu­prá­cou os­tat­ných prí­buz­ných ve­dec­kých od­bo­rov. Slov­ka­nION bude pra­co­vať na ma­te­riá­lo­vom di­zajne po­mo­cou kvan­tovo-me­cha­nic­kých me­tód vý­poč­tov či vy­tvá­ra­nie po­vr­cho­vých funkč­ných vrs­tiev a po­vla­kov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: Ilus­tračný ob­rá­zok unsp­lash.com

Pro­jekt by chcel od­strá­niť sú­časné ne­dos­tatky vo ve­dec­kom štú­diu na Slo­ven­sku a pre­ko­nať sú­časné li­mity, ktoré v ňom exis­tujú. Au­to­rmi sú doc. Ing. Ma­xi­mi­liána Stré­myho,PhD. a ko­lek­tív rie­ši­te­ľov (prof. Oli­ver Mo­rav­čík, Dr. Pa­vol Noga, Ing. Pe­ter Cu­ninka). Pro­jek­to­vými par­tnermi, kto­rých ve­die ko­lek­tív zo Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity, sú aj re­no­mo­vané európ­ske ve­decké a vý­skumné in­šti­tú­cie zo Spol­ko­vej re­pub­liky Ne­mecko – Helm­holtz-Zen­trum Dres­den-Ros­sen­dorf, Fraun­ho­fer Ge­sells­chaft.

„Pro­jekt Slo­va­kION je exce­lent­ným prí­kla­dom vy­ni­ka­jú­cej me­dzi­ná­rod­nej spo­lu­práce a kon­cen­tro­va­ného úsi­lia špič­ko­vých ved­cov a od­bor­ní­kov na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zite. Tento úspech do­ku­men­tuje, že aj na Slo­ven­sku sa dá štu­do­vať na vy­ni­ka­jú­cej a dobre vy­ba­ve­nej vy­so­kej škole európ­skeho vý­znamu,“ ho­vorí Ro­bert Red­ham­mer,re­ktor Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity.

Na cen­tre už v sú­čas­nosti pra­cuje veľa vý­znam­ných slo­ven­ských ved­cov. Ve­nujú sa na­prí­klad vý­skumu čier­nych dier s pod­po­rou Európ­skej ves­mír­nej agen­túry (ESA). Aj štu­denti tu do­stali mož­nosť se­ba­re­a­li­zá­cie, úspešne im­ple­men­to­vali vo­zík ria­dení EEG sig­nálmi vo Think & Go pro­jekte.

Ak by Slo­va­kION v sú­ťaži uspel, získa fi­nančné pros­triedky v hod­note 15 mi­li­ó­nov eur, ktoré budú slú­žiť čisto na ve­decké účely.

Pridať komentár (0)