Aj takto vyzerali filmové plagáty v Afrike. Ich bizarné spracovanie udivuje a baví celý svet aj po desiatkach rokov

Interez.sk / 22. apríla 2018 / Zaujímavosti

zdroj: youtube.com(William May )/twitter.com(Present & Correct)
  • Kvôli ne­dos­tatku tla­čiarní bý­vali tieto pla­gáty ručne ma­ľo­vané.
  • Vzhľa­dom na od­lišnú men­ta­litu a tiež to, že títo umelci filmy často ani ne­vi­deli, boli vý­sledné pla­gáty po­merne po­div­ného cha­rak­teru.
  • Boli tiež zo­bra­zo­vané tak, že si nie sme istí, či by do­ká­zali zau­jať bež­ného člo­veka v na­šich kon­či­nách.
  • V Af­rike ale fun­go­vali.

Často sa dá­valo do pop­re­dia ná­si­lie, a tak pla­gáty s kvap­ka­jú­cou kr­vou či od­tr­hnu­tou hla­vou sú niečo, čo na nich bolo úplne bežné. Dnes je už aj Af­rika glo­ba­li­zo­vaná a ta­kéto ume­lecké pre­ve­de­nia pla­gá­tov k fil­mom už tak často ne­uvi­díte. Aj preto sa stali vy­hľa­dá­va­ným zbe­ra­teľ­ským ar­tik­lom. Po­zrite sa, akými pla­gátmi bý­vali lá­kaní Af­ri­ča­nia do kín v 80. a v 90. ro­koch.

Zdroj: In­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)