Aj v Ins­ta­grame robia blbosti! Zha­bali účet pou­ží­va­te­ľovi a dali ho kapi­tá­novi FC Bar­ce­lony

Rišo Néveri / 22. júla 2015 / Tech a inovácie

Volám sa Andrés Iniesta a mojím jedi­ným prob­lé­mom je, že mám rov­naké meno a priez­visko ako sve­to­známi fut­ba­lista…”, píše Andrés v blo­go­vom prís­pevku. Jeho ins­ta­gra­mový účet mu bol odo­pretý samot­ným Ins­ta­gra­mom s odô­vod­ne­ním, že sa vydá­val za inú osobu.

Čo sa stalo? Andrés Iniesta, otec žijúci v Mad­ride využí­val Ins­ta­gram docela typicky. Nemys­lím tým, že sa fotil polo­nahý pred zrkad­lom, ale fotil svoje deti, dobré jedlá a nád­herné stavby vo svo­jom meste. Fotky zdie­ľal so svo­jimi zná­mymi a rodi­nou, ktorí ho na ins­ta­grame sle­do­vali. Potom sa však stalo neča­kané. André­sov účet bol jed­no­du­cho zablo­ko­vaný. Ins­ta­gram mu odo­bral prí­stup s odô­vod­ne­ním, že poru­šil pod­mienky pou­ží­va­nia.

Nie cel­kom chá­pal, čo sa deje, pozorne si preto pre­štu­do­val celé pod­mienky pou­ží­va­nia a sna­žil sa zis­tiť, kde spra­vil chybu. Čítal, ako čítal, ale chybu nespra­vil. Keďže netu­šil ako inak pokra­čo­vať, napí­sal na twit­te­rov­ský účet @instagram a sna­žil sa zis­tiť, čo sa deje.

…Žiadna odpo­veď. Kon­tak­to­val ich teda na inom účte @instagramhelp a… Žiadna odpo­veď. Prí­liš mu to však neva­dilo, bol na dovo­lenke, oddy­cho­val a uží­val si pokoja. Dni však ute­kali a odpo­veď stále nedos­tal. Pre­bral prob­lém s kama­rá­tom, ktorý si mys­lel, že mu účet nie­kto hac­kol, aby zís­kal uží­va­teľ­ské meno @ainiesta. “Kto by to však robil?”

Po pár dňoch kon­tak­to­vali Andrésa jeho známi s infor­má­ciou, že bez toh,o aby si ho pri­dali, sle­dujú na ins­ta­grame fut­ba­listu Andrésa Iniestu. Dokonca ani fut­bal nesle­do­vali. Začí­nalo to byť ozaj čudné, Andrés preto kon­tak­to­val Ins­ta­gram cez Face­book. Na správu však, ako inak, nedos­tal žiadnu odpo­veď. V deň, keď sa vra­cal z dovo­lenky mu už vyvo­lá­vali všetci známi, že namiesto jeho prís­pev­kov vidia prís­pevky fut­ba­listu.

Ostal úplne bez rady. Bolo mu jasné, že jeho účet bol “ukrad­nutý” a ins­ta­gram na jeho správy nere­a­go­val, netu­šil však, čo v tejto situ­ácii robiť. Navyše nech­cel veriť, že za ukrad­nu­tím stál samotný Andrés Iniesta… Možno to bola jeho firma zod­po­vedná za PR alebo mana­žér, kto vie… Bol si však istý, že v tom mal Ins­ta­gram prsty. Navyše, ak mu bol účet naozaj odcu­dzený bez pre­doš­lého ozná­me­nia, nie je to poru­še­nie jeho práv? Snáď ešte na tom inter­nete nejaké máme?! Nič zlé predsa nespra­vil a stra­til svoje fotky a spo­mienky, ktoré už neve­del zdie­lať so zná­mymi. Andrés preto oslo­vil cez blo­gový prís­pe­vok inter­net o zdie­ľa­nie jeho prob­lému. Možno takto si to Ins­ta­gram všimne.

Nie som celeb­rita, ani ňou nech­cem byť. Jed­no­du­cho nezne­siem, keď mi nie­kto niečo odcu­dzí.”

A hľa, sila inter­netu! Iba 5 hodín po uve­rej­není blogu mu účet znovu fun­go­val. Bez jedi­nej správy o chybe, ale fun­go­val. Po čase ho kon­tak­to­vala spo­loč­nosť zod­po­vedná za účty fut­ba­listu s uis­te­ním, že v tom prsty nemali. Až tri dni na to, ako sa mu navrá­til účet dostal ofi­ciálnu odpo­veď od Ins­ta­gramu. “Lep­šie neskoro , ako nikdy…” Mana­žér v Ins­ta­grame Gabe Madway sa v nej vyjad­ril nasle­dovne: “Úprimne sa ospra­vedl­ňu­jem za neprí­jem­nosti, ktoré sme Vám spô­so­bili deak­ti­vá­ciou Vášho účtu. Chyba bola na našej strane. Nesprávne sme usú­dili, že sa vydá­vate za inú osobu. Pra­cu­jeme na zme­nách, aby sa podobné sitá­cie neopa­ko­vali. Tak­tiež sa ospra­vedl­ňu­jem za chý­ba­júce odpo­vede z našej strany. Na to niet ospra­vedl­ne­nia.” Andrés je však dobrý člo­vek, vypi­chol im, že tri dni bez komu­ni­ká­cie sú naozaj dlhá doba a je nemožné, že si za tú dobu správy nevšimnú, cel­kovo si však zo situ­ácie prob­lém nero­bil. Mám pocit, že blo­gový prís­pe­vok a jeho dosah bol dosta­toč­nou kom­pen­zá­ciou a Ins­ta­gram si z tejto tráp­nej situ­ácie tiež zobral prí­klad.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)