Aká je naj­nov­šia vízia Mar­ka Zuc­ker­ber­ga?

Ľubica Račeková / 11. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: quora.com

Zuc­ker­berg vytvo­ril nový desať­roč­ný plán pre svo­ju spo­loč­nosť.

Mark Zuc­ker­berg je celo­sve­to­vo zná­my člo­vek, kto­ré­ho “vyná­lez” kaž­do­den­ne pou­ží­va­jú stá­ti­sí­ce ľudí. Face­bo­ok sa vyví­ja spo­lu s jeho vízia­mi a v najb­liž­ších rokoch ho čaka­jú ďal­šie zme­ny.

Face­bo­oko­vá pla­né­ta” si pred­sta­vu­je, že v roku 2026 bude mož­né pri­po­je­nie na inter­net na celom sve­te. Prvú z vecí, kto­ré na kon­fe­ren­cii pri­zna­li, je, že spo­loč­nosť pra­cu­je na inte­li­gent­ných oku­lia­roch. Pod­ľa Zuc­ker­ber­ga teda bude­me môcť komu­ni­ko­vať a ovlá­dať počí­tač tak jed­no­du­cho, ako sa roz­prá­va­me s ľuď­mi ved­ľa nás.

Face­bo­ok

Ďal­šou a tro­cha viac sci-fi myš­lien­kou je ino­vá­cia, kto­rá nevy­ví­ja počí­ta­če či smar­fó­ny, ale pri­pra­vu­je akú­si “obra­zov­ku” pria­mo do náš­ho oka. To však nie je jedi­nou fik­ci­ou, kto­rá sa sta­ne rea­li­tou. Zuc­ker­ber­go­va spo­loč­nosť vsá­dza na ume­lú inte­li­gen­ciu vo svo­jich víziách. Face­bo­ok totiž vyví­ja aj tech­no­ló­giu, kto­rá vám umož­ní “napí­sať” veci pria­mo z “moz­gu”, a to tiež pomo­cou inte­li­gent­ných oku­lia­rov.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)