Aké bolo vče­raj­šie Apple Key­note?

Juraj Hallon: svetapple.sk / 9. marec 2015 / Tools a produktivita

Od tohto mesač­ného Key­note uply­nulo iba pár hodín a preto je čas zosu­ma­ri­zo­vať, čo si pre nás Apple pri­pra­vil. Naj­väč­šími bom­bami tohto vyda­nia Key­note boli jed­no­značne Apple Watch a nový 12 pal­cový Mac­book.

Na začia­tok Apple TV

Apple TV dostane nových veľ­kých par­tne­rov, z kto­rých naj­výz­nam­nej­ším je HBO. Od dnes bude možné cez Apple TV sle­do­vať službu HBO NOW bez obme­dzení. Výraz­nej zmeny sa doč­kala aj cena, z pôvod­ných 99USD klesla na 69USD!

Úspešný iPhonu 6/6 plus

Ďalej sa Tim Cook veno­val obrov­ským úspe­chom iPho­nov 6 a 6 plus, kto­rých sa pre­dalo už 700 mili­ó­nov po celom svete. iPhone sa tak stal naj­po­pu­lár­nej­ším smart­fó­nom sveta, s kto­rým je vraj spo­koj­ných až 99% uži­va­te­ľov. Aktu­ali­zá­cie sa doč­kal sys­tém iOS na ver­ziu 8.2, ktorý pri­dáva pod­poru pre CarP­lay, Home­Kit a najmä Apple Watch. Sys­tém bude obsa­ho­vať aj pod­statne vylep­šenú apli­ká­ciu Health, ktorá vylep­šuje svoje fun­kcie aj vďaka výskumu v medi­cíne.

Momen­tálne je apli­ká­cia dostupná ako pomoc pri sle­do­vaní svojho zdra­vot­ného stavu vďaka fra­me­worku Rese­arch Kit. Pomôže spo­jiť ľudí s lekármi, sle­do­vať ich zdra­votný stav stále, nie len na pre­hliadke u doktora a tak­tiež uľahčí komu­ni­ká­ciu s pacien­tom. Na pro­jek­tore sú pre­zen­to­vané rôzne spô­soby, ako apli­ká­cia získa infor­má­cie o vašom zdra­vot­nom stave.

Apli­ká­cia môže pomôcť pacien­tom, trpia­cich par­kin­so­no­vou cho­ro­bou, astmou, či rako­vi­nou prs­ní­kov. Apple tak­tiež neza­búda na súkro­mie a preto sľu­buje, že neuvidí zdra­votné údaje o svo­jich zákaz­ní­koch.

Pred­sta­ve­nie nového Apple Mac­Book Air 12″ s retina disp­le­jom, ktorý sa volá jed­no­du­cho. Mac­Book.

Pozi­tív­neho ohlasu sa doč­kal aj naj­novší pro­dukt tejto firmy – stredný Mac­Book Air s 12″ disp­le­jom. Zme­nil sa kom­plet celý dizajn Mac­Bo­oku, čo pris­pelo aj k novej, ergo­no­mic­kej­šej klá­ves­nici, s kto­rou môžeme písať až 4x rých­lej­šie. Klá­ves­nica pou­žíva revo­lučnú tech­no­ló­giu, ktorá zabez­pečí ply­nulý stisk a tak­tiež vlastnú LED diódu pre doko­nalé nasvie­te­nie kaž­dej jed­nej klá­vesy.

Okrem klá­ves­nice sa aktu­ali­zá­cie doč­kal aj track­pad, ktorý sa po novom nazýva “Force Touch Track­pad”. Je cit­li­vejší ako kedy­koľ­vek pred­tým, ponúka mož­nosť klik­núť kde­koľ­vek na jeho plo­che, no najmä dokáže roz­poz­ná­vať tlak, akým pôso­bíme na jeho povrch. To otvára široké mož­nosti využi­tia naprí­klad pri ovlá­daní Mac­Bo­oku novými ges­tami.

Mac­Book je revo­lučne malý a ener­ge­ticky úsporný. Jeho telo je v naj­hrub­šej časti len 13,1 mm hrubé, v tej naj­ten­šej len 3.5 mm! Mac­Book váži neuve­ri­teľ­ných 900g. Jeho základná doska je o 67% men­šia ako jej pred­chod­kyňa, čo umož­ňuje zväč­še­nie kapa­city špe­ciálne vrstve­ných batéri´, ktoré teraz vydr­žia až 10 hodín nepretr­ži­tej práce.

12″ disp­lej s tech­no­ló­giou retina má aj iné vylep­še­nie, kto­rým je zväč­šený roz­sah clony, čo zaru­čuje až o 30% menej ener­ge­tic­kej nároč­nosti pri rov­na­kom jase. Mac­Book ako prvý note­book nebude obsa­ho­vať ven­ti­lá­tor. Poskytne iba jeden jediný konek­tor na pre­nos dát, obrazu aj ener­gie – USB-C konek­tor. okrem neho sa v Mac­bo­oku bude nachá­dzať ešte jack na slú­chadlá.

Ceny nového Mac­Bo­oku sa budú pohy­bo­vať medzi 1299USD – 1599USD, ponúkne pro­ce­sory Intel Core M s tak­tom 1.1, 1.2 a 1.3GHz s Tur­bo­Bo­os­tom do 2,9GHz, 8GB RAM a 256GB SSD pamäte. Bude dostupný v troch far­bách Sil­ver, Gold a Space Gray.

Aj zvyšné Mac­Bo­oky sa doč­kali zmeny

Všetky ostatné modely Mac­Bo­okov sa tak­tiež doč­kajú aktu­ali­zá­cie, dostanú nové Thun­der­bolt 2 porty, Force Touch Track­pady, vyš­šiu výdrž baté­rie, či nové Intel i5 a i7 pro­ce­sory s archi­tek­tú­rou Bro­adwell.

A konečne hviezda večera — Apple Watch

Tim Cook so svo­jim kole­gom nám opäť pri­blí­žili Apple Watch. Ten­to­krát nám uká­zali prak­tické prí­klady pou­ži­tia hodi­niek a apli­ká­cií v nich. Medzi appky, ktoré uvi­díme v Apple Watch ako prvé pat­ria: Apple Pay, WeChat, Ins­ta­gram, Uber, Pass­book, Digi­tal Touch, SPG, Sha­zam, Alarm.com, Sales­force Wave, MLB At Bat, Twit­ter, Ame­ri­can Air­li­nes a mnoho ďal­ších.

Apple Watch budú ponú­kať fun­kciu Digi­tal Touch, pomo­cou kto­rej si môžete s blíz­kymi posie­lať rôzne obrázky a ani­má­cie, alebo dokonca aj váš srd­cový tep. Hodinky ponúknu mož­nosť zobra­ziť noti­fi­ká­cie z iPhonu, príj­mať či posie­lať SMS a e-maily a vďaka zabu­do­va­nému repro­duk­toru a mik­ro­fónu aj tele­fo­no­vať.

Toto zaria­de­nie bude váš kaž­do­denný inte­li­gentný par­tner, ktorý bude trac­ko­vať vašu akti­vitu, vyhod­no­co­vať váš pohyb, či spl­ne­nie cie­ľov, ktoré si môžete sami určiť.

Apple sľu­buje výdrž až 18 hodín práce s hodin­kami. Vyrá­bať sa budú v troch edí­ciách:

  • Edí­cia Sport ponúka hli­ní­kové telo vo far­bách Sil­ver a Space Gray a gumený remie­nok. Disp­lej bude pokrý­vať zosil­nené Ion-X sklíčko. Ceny boli určené na 349USD a 399USD v závis­losti od veľ­kosti disp­leja (38 mm alebo 42mm uhlop­riečka).
  • Edí­cia Watch bude vyro­bená z nehr­dza­ve­jú­cej ocele a ponúkne veľké množ­stvo náram­kov, od kto­rých bude dosť závi­sieť aj cena. Tá sa pohy­buje medzi 549USD a 1 099USD. Watch budú obsa­ho­vať zafí­rové sklíčko.
  • Naje­xk­lu­zív­nej­šia edí­cia – Edi­tion bude vyro­bená z 18 – kará­to­vého zlata so zafí­ro­vým slkíč­kom na disp­leji. Mala by byť naj­ja­ga­vej­ším vyjad­re­ním luxusu a štýlu. Táto ver­zia sa bude pre­dá­vať za neuve­ri­teľ­ných 10 000USD.

Inte­li­gentné hodinky budú mať vlastný Apple Watch App Store, ktorý bude prí­stupný cez iPhone. Pre­dob­jed­návky na hodinky začí­najú 10.4.2015, prví zákaz­níci sa z nich budú tešiť v nie­kto­rých kra­ji­nách už 24.4.2015.

Tak čo, spl­nil Apple vaše oča­ká­va­nia? :)

zdroj: svetapple.sk

Pridať komentár (0)