Ako by vyze­rala Hip­pok­ra­tova prí­saha, keby ju mali skla­dať pod­ni­ka­te­lia?

Peter Paluš / 1. júna 2016 / Business

Hip­pok­ra­tova prí­saha je pome­no­vaná podľa gréc­keho lekára z antic­kých čias. Túto prí­sahu skla­dajú všetci začí­na­júci lekári ako prí­sľub, že svoje povo­la­nie budú vyko­ná­vať naj­lep­šie ako vedia a dodr­žia­vať lekár­sku etiku.

Upra­venú ver­ziu tejto prí­sahy by mali skla­dať všetci pod­ni­ka­te­lia, ktorí to mys­lia vážne. Pod­ni­ka­nie je tak­tiež povo­la­nie, služba svo­jim zákaz­ní­kom a zamest­nan­com. Malo by sa to tak­tiež robiť podľa svojho naj­lep­šieho vedo­mia a sve­do­mia a dodr­žia­vať etické zásady. Tu je zne­nie:

Pri­sa­hám, že uro­bím všetko pre to, aby som svo­jím pod­ni­ka­ním pozi­tívne ovplyv­nil svet. Pri­sa­hám, že budem makať naj­viac ako viem. S kaž­dým budem mať len dobré úmysly, nikdy nebu­dem kla­mať zákaz­ní­kom ani svo­jim kole­gom. K zamest­nan­cov sa budem sprá­vať maxi­málne milo, poho­dovo a férovo.

Nikdy a za žiad­nych okol­ností sa nevzdám. Uve­do­mu­jem si, že to bude ťažká a dlhá cesta plná pre­ká­žok, ale pre­kážky sú na to, aby odra­dili ostat­ných, ale nie mňa. Ak pred sebou obja­vím stenu z kameňa, tak viem, že to je iba skúška, aby som sám sebe doká­zal, ako veľmi to chcem.

dsc_8251

foto: perryandjody.wordpress.com

Ak budem nútený pod­ni­ka­nie ukon­čiť, uro­bím to, ale nebu­dem to brať tra­gicky. Pri­púš­ťam len dočasné poza­sta­ve­nie. Medzi­tým sa zamest­nám v neja­kej dob­rej firme a dopl­ním si skú­se­nosti a zruč­nosti. Avšak stále budem mať na roz­ume to, že chcem zme­niť svet a niečo pekné vytvo­riť. Nič sa nedeje, ak sa to nepo­darí pri prvom, dru­hom a aj desia­tom pro­jekte.

(Ako aj Tim Fer­ris, keď mu 25 vyda­va­te­ľov zamietlo knihu 4-hodi­nový pra­covný týž­deň, 1009 krát bol odmiet­nutý zakla­da­teľ KFC so svo­jím recep­tom, Sil­ves­ter Stal­lone so sce­ná­rom filmu Rocky až 1500 krát, Tho­mas Alva Edi­son neho­vo­riac.)

Čiže mám na to celý život, kľudne to môže byť aj v šty­rid­siatke alebo päť­de­siatke. Ale nevzdám sa, pre­tože inak by som nezis­til, či tento ďalší pokus je ten, ktorý bude fun­go­vať. Je jedno kedy, stačí, ak budem mať pravdu len raz.

rocky2.1

foto: fitnish.com

Uve­do­mu­jem si aj nasle­dov­ných 15 bodov a budem sa nimi ria­diť:

 1. Nikdy nikoho nebu­dem pod­ce­ňo­vať – najmä nie seba.
 2. Nebu­dem sa na nič a nikoho vyho­vá­rať, viem, že my všetci sme self-made, ale iba tí úspešní si to pri­pus­tia.
 3. Budem chcieť byť prí­kla­dom pre ľudí na okolo. Stačí, ak mi aspoň jeden člo­vek v budúc­nosti povie: Vďaka tvojmu prí­kladu som sa nevzdal.
 4. Nebu­dem sa sna­žiť byť len člo­ve­kom úspeš­ným, ale najmä takým, čo za niečo stojí.
 5. Nebu­dem sa báť zly­hať. Budem sa báť len toho, že nikdy nezis­tím, čoho som schopný.
 6. Viem, že vždy budú exis­to­vať prí­le­ži­tosti, bez ohľadu na to, či ich teraz vidím alebo nie.
 7. Neus­tále sa budem vzde­lá­vať. Ak som ešte na škole, tak jej nedo­vo­lím, aby brá­nila môjmu vzde­la­niu. Viem, že škola ma naučí všetko potrebné len na to, aby som sa stal pro­fe­so­rom.
 8. Nebu­dem len veriť na svoje sny, ale budem sa na ne spo­lie­hať. Popri tom samoz­rejme makať, avšak sny pou­ži­jem na to, aby mi nedo­vo­lili dlho spať a aby som vďaka nim každé ráno vysko­čil z postele.
 9. Pre­sta­nem sa tvá­riť, akoby som žil na dva­krát. Budem brať každú jednu šancu sa posu­núť, pre­tože nie­kedy nie je žiadna druhá šanca, nie­kedy je to teraz alebo nikdy.
 10. Budem sa stále sna­žiť vylep­šo­vať nie­len svoje EQ a IQ, ale najmä EyeQ, ktoré sa v anglič­tine rov­nako vyslo­vuje. Ide o to vší­mať si veci, ktoré by sa dali zlep­šiť a na základe toho niečo vymys­lieť.
 11. Budem sa sprá­vať sa milo aj k tým, ktorí pre mňa nemôžu nič spra­viť.
 12. Viem, že náklady obe­to­va­nej prí­le­ži­tosti nepre­ži­tia života podľa svo­jich pred­stáv sú neko­nečné, uro­bím všetko pre to, aby som ich mini­ma­li­zo­val.
 13. Moja kom­fortná zóna bude “nons­top bytie mimo kom­fort­nej zóny“.
 14. Nebu­dem rea­lis­tický, viem, že je to naj­rých­lej­šia cesta k prie­mer­nosti, ktorá je nákaz­livá.
 15. Budem mať stále na pamäti citát Ste­vea Jobsa: “Stra­tené exis­ten­cie, sníl­ko­via, blázni, ľudia tak dr*nutí, že si mys­lia, že môžu zme­niť svet sú tí, ktorí ho naozaj raz aj zme­nia.”
 16. BONUS: Ak mi bude dochá­dzať ener­gia a viera, vrá­tim sa k tomuto článku na Star­tI­tUp a pri­po­me­niem si tieto slová, prí­padne si to nale­pím aj na stenu alebo ulo­žím do zálo­žiek.
Hippocrates

foto: Hippocrates/wiki

Člo­vek je jediný cica­vec, ktorý môže roz­be­hnúť pod­ni­ka­nie a zme­niť svet — treba preto využiť toto veľké pri­vi­lé­gium.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: jeffshore.com/pbs.rg

Pridať komentár (0)