Ako by vyze­ra­la Hip­pok­ra­to­va prí­sa­ha, keby ju mali skla­dať pod­ni­ka­te­lia?

Peter Paluš / 1. júna 2016 / Business

Hip­pok­ra­to­va prí­sa­ha je pome­no­va­ná pod­ľa gréc­ke­ho leká­ra z antic­kých čias. Túto prí­sa­hu skla­da­jú všet­ci začí­na­jú­ci leká­ri ako prí­sľub, že svo­je povo­la­nie budú vyko­ná­vať naj­lep­šie ako vedia a dodr­žia­vať lekár­sku eti­ku.

Upra­ve­nú ver­ziu tej­to prí­sa­hy by mali skla­dať všet­ci pod­ni­ka­te­lia, kto­rí to mys­lia váž­ne. Pod­ni­ka­nie je tak­tiež povo­la­nie, služ­ba svo­jim zákaz­ní­kom a zamest­nan­com. Malo by sa to tak­tiež robiť pod­ľa svoj­ho naj­lep­šie­ho vedo­mia a sve­do­mia a dodr­žia­vať etic­ké zása­dy. Tu je zne­nie:

Pri­sa­hám, že uro­bím všet­ko pre to, aby som svo­jím pod­ni­ka­ním pozi­tív­ne ovplyv­nil svet. Pri­sa­hám, že budem makať naj­viac ako viem. S kaž­dým budem mať len dob­ré úmys­ly, nikdy nebu­dem kla­mať zákaz­ní­kom ani svo­jim kole­gom. K zamest­nan­cov sa budem sprá­vať maxi­mál­ne milo, poho­do­vo a féro­vo.

Nikdy a za žiad­nych okol­nos­tí sa nevzdám. Uve­do­mu­jem si, že to bude ťaž­ká a dlhá ces­ta plná pre­ká­žok, ale pre­káž­ky sú na to, aby odra­di­li ostat­ných, ale nie mňa. Ak pred sebou obja­vím ste­nu z kame­ňa, tak viem, že to je iba skúš­ka, aby som sám sebe doká­zal, ako veľ­mi to chcem.

dsc_8251

foto: perryandjody.wordpress.com

Ak budem núte­ný pod­ni­ka­nie ukon­čiť, uro­bím to, ale nebu­dem to brať tra­gic­ky. Pri­púš­ťam len dočas­né poza­sta­ve­nie. Medzi­tým sa zamest­nám v neja­kej dob­rej fir­me a dopl­ním si skú­se­nos­ti a zruč­nos­ti. Avšak stá­le budem mať na roz­ume to, že chcem zme­niť svet a nie­čo pek­né vytvo­riť. Nič sa nede­je, ak sa to nepo­da­rí pri prvom, dru­hom a aj desia­tom pro­jek­te.

(Ako aj Tim Fer­ris, keď mu 25 vyda­va­te­ľov zamiet­lo kni­hu 4-hodi­no­vý pra­cov­ný týž­deň, 1009 krát bol odmiet­nu­tý zakla­da­teľ KFC so svo­jím recep­tom, Sil­ves­ter Stal­lo­ne so sce­ná­rom fil­mu Roc­ky až 1500 krát, Tho­mas Alva Edi­son neho­vo­riac.)

Čiže mám na to celý život, kľud­ne to môže byť aj v šty­rid­siat­ke ale­bo päť­de­siat­ke. Ale nevzdám sa, pre­to­že inak by som nezis­til, či ten­to ďal­ší pokus je ten, kto­rý bude fun­go­vať. Je jed­no kedy, sta­čí, ak budem mať prav­du len raz.

rocky2.1

foto: fitnish.com

Uve­do­mu­jem si aj nasle­dov­ných 15 bodov a budem sa nimi ria­diť:

 1. Nikdy niko­ho nebu­dem pod­ce­ňo­vať – naj­mä nie seba.
 2. Nebu­dem sa na nič a niko­ho vyho­vá­rať, viem, že my všet­ci sme self-made, ale iba tí úspeš­ní si to pri­pus­tia.
 3. Budem chcieť byť prí­kla­dom pre ľudí na oko­lo. Sta­čí, ak mi aspoň jeden člo­vek v budúc­nos­ti povie: Vďa­ka tvoj­mu prí­kla­du som sa nevzdal.
 4. Nebu­dem sa sna­žiť byť len člo­ve­kom úspeš­ným, ale naj­mä takým, čo za nie­čo sto­jí.
 5. Nebu­dem sa báť zly­hať. Budem sa báť len toho, že nikdy nezis­tím, čoho som schop­ný.
 6. Viem, že vždy budú exis­to­vať prí­le­ži­tos­ti, bez ohľa­du na to, či ich teraz vidím ale­bo nie.
 7. Neus­tá­le sa budem vzde­lá­vať. Ak som ešte na ško­le, tak jej nedo­vo­lím, aby brá­ni­la môj­mu vzde­la­niu. Viem, že ško­la ma naučí všet­ko potreb­né len na to, aby som sa stal pro­fe­so­rom.
 8. Nebu­dem len veriť na svo­je sny, ale budem sa na ne spo­lie­hať. Pop­ri tom samoz­rej­me makať, avšak sny pou­ži­jem na to, aby mi nedo­vo­li­li dlho spať a aby som vďa­ka nim kaž­dé ráno vysko­čil z poste­le.
 9. Pre­sta­nem sa tvá­riť, ako­by som žil na dva­krát. Budem brať kaž­dú jed­nu šan­cu sa posu­núť, pre­to­že nie­ke­dy nie je žiad­na dru­há šan­ca, nie­ke­dy je to teraz ale­bo nikdy.
 10. Budem sa stá­le sna­žiť vylep­šo­vať nie­len svo­je EQ a IQ, ale naj­mä EyeQ, kto­ré sa v anglič­ti­ne rov­na­ko vyslo­vu­je. Ide o to vší­mať si veci, kto­ré by sa dali zlep­šiť a na zákla­de toho nie­čo vymys­lieť.
 11. Budem sa sprá­vať sa milo aj k tým, kto­rí pre mňa nemô­žu nič spra­viť.
 12. Viem, že nákla­dy obe­to­va­nej prí­le­ži­tos­ti nepre­ži­tia živo­ta pod­ľa svo­jich pred­stáv sú neko­neč­né, uro­bím všet­ko pre to, aby som ich mini­ma­li­zo­val.
 13. Moja kom­fort­ná zóna bude “nons­top bytie mimo kom­fort­nej zóny“.
 14. Nebu­dem rea­lis­tic­ký, viem, že je to naj­rých­lej­šia ces­ta k prie­mer­nos­ti, kto­rá je nákaz­li­vá.
 15. Budem mať stá­le na pamä­ti citát Ste­vea Job­sa: “Stra­te­né exis­ten­cie, sníl­ko­via, bláz­ni, ľudia tak dr*nutí, že si mys­lia, že môžu zme­niť svet sú tí, kto­rí ho naozaj raz aj zme­nia.”
 16. BONUS: Ak mi bude dochá­dzať ener­gia a vie­ra, vrá­tim sa k tomu­to člán­ku na Star­tI­tUp a pri­po­me­niem si tie­to slo­vá, prí­pad­ne si to nale­pím aj na ste­nu ale­bo ulo­žím do zálo­žiek.
Hippocrates

foto: Hippocrates/wiki

Člo­vek je jedi­ný cica­vec, kto­rý môže roz­be­hnúť pod­ni­ka­nie a zme­niť svet — tre­ba pre­to využiť toto veľ­ké pri­vi­lé­gium.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: jeffshore.com/pbs.rg

Pridať komentár (0)