Ako byť pro­duk­tívny: 10 tipov od úspeš­ných mla­dých pod­ni­ka­te­ľov

Rišo Néveri / 29. novembra 2015 / Tools a produktivita

Aby si v nie­čom uspel, budeš musieť vedieť veci dokon­čiť. Každý sme sa už dostali do situ­ácie, keď sedíme za sto­lom a jed­no­du­cho nie a nie spra­viť niečo. Odpi­su­jeme na správy, sur­fu­jeme na inter­nete, ale nedo­ká­žeme sa sústre­diť na povin­nosti. Aby si tento prob­lém pre­ko­nal, pozri sa na 10 ove­re­ných tri­kov vedú­cich k pro­duk­ti­vite.

Píš denne čo máš na mysli

Písa­ním veci ľah­šie spra­cu­ješ, vyčis­tíš si hlavu a dáš pries­tor novým nápa­dom. Ak pra­cu­ješ sám, je dôle­žité pra­vi­delne sa zba­vo­vať zby­toč­ných myš­lie­nok. Písa­ním si navyše vytvo­ríš body, kam sa je v zlej chvíli ľah­šie vrá­tiť a začať tak odtiaľ odznova. Ak píšeš každý deň, vyústi to do zvý­še­nia tvo­jej pro­duk­ti­vity. Píš aj keď si mys­líš, že nemáš čas a zmena sa pre­javí.

Okrem práce si plá­nuj aj zábavné akti­vity

Takto naplá­no­vané akti­vity ťa budú moti­vo­vať, aby si s povin­nos­ťami skon­čil načas. Vytvá­raš si tak v pod­state dead­liny a nútiš sa ich dodr­žať. Je až neuve­ri­teľné, čo všetko člo­vek dokáže, keď má obme­dzený čas.

Sprav veci, ktoré jed­no­du­cho musia byť spra­vené

Počas pod­ni­ka­nia sa jednu vec určite naučíš. Nie­ktoré veci proste musia byť spra­vené, aj keď sa na ne člo­vek necíti a nechce sa mu. Nikto nad tebou stáť nebude, aby si si tieto povin­nosti spl­nil. Musíš si uve­do­miť, že už nie si v škole a nemáš pro­fe­sora, ktorý ti zadáva úlohu. Správny čas na spl­ne­nie týchto povin­ností neexis­tuje.

Každé ráno si vyčisti hlavu

Počas prvej hodiny po zobu­dení prav­de­po­dobne ešte nedo­ká­žeš fun­go­vať naplno a pus­tiť sa do práce. Venuj sa teda iným veciam. Jedna z naj­lep­ších ran­ných akti­vít je cvi­če­nie. Počas cvi­če­nia si uspo­ria­daš myš­lienky, pre­bu­díš telo a zba­víš sa potreby ponáh­ľať sa po práci do posilky.

Vypni si noti­fi­ká­cie

Nepot­re­bu­ješ byť rušený a každý nový mail, či ozná­me­nie ťa rozp­týli. Vypni si všetky ozná­me­nia na tele­fóne aj počí­tači a pusť sa do práce. Venuj sa tomu čo je naj­dô­le­ži­tej­šie. Odpí­sať na maily môžeš aj neskôr.

Eli­mi­nuj rušiace fak­tory

Nav­šte­vo­vať svoje obľú­bené stránky počas práce je lákavé. Otvo­ríš Face­book a 10 minú­tová pre­stávka sa zrazu stala hodi­no­vou. Použi roz­ší­re­nia, ktoré ti zabrá­nia tieto stránky nav­ští­viť.

Buduj pra­vi­del­nosť

Denná rutina, kto­rej sa môžeš držať je veľmi nápo­mocná. Pri budo­vaní spo­loč­nosti je veľmi ľahké stra­tiť sa v noč­nej práci, neko­neč­ných hodi­nách pod­po­ro­va­ných energy drinkmi a fast foodom. Nie je to však dlho udr­ža­teľný stav. Takýmto postu­pom po čase psy­chicky či fyzicky skra­chu­ješ. Rie­še­ním je vytvo­re­nie den­nej rutiny a jej dodr­žia­va­nie. Zame­raj sa na dlho­dobý úspech, nie rýchle rie­še­nia.

Všet­kému daj dead­line

Či sa jedná o roz­hod­nu­tie, napí­sa­nie blogu, alebo spl­ne­nie úlohy, všetko musí mať dead­line. Pod­ni­ka­te­lia majú na práci milión vecí a keď nemajú jasno v tom, koľko na ne majú času, často nad nimi strá­via zby­točne veľa minút až hodín. Roz­hod­nu­tia treba robiť promptne a dead­liny v tom pomôžu.

Vyhraď si čas na kon­trolu emai­lov

Aby si pre­d­i­šiel ruše­niu pri­chá­dza­jú­cich emai­lov a pasci prie­činku doru­če­nej pošty, sta­nov si presný čas, kedy budeš v každý deň kon­tro­lo­vať emaily.

Použi tech­niku Pomo­doro

Použi tech­niku Pomo­doro a roz­hýb sa aspoň raz za hodinu. Prí­kla­dom, ako pou­žiť tech­niku je: Roz­hodni sa čo potre­bu­ješ spra­viť, nastav si časo­vač naprí­klad na 25 minút, počas kto­rých budeš bez ruše­nia a mul­ti­tas­kingu robiť len na tejto veci. Po vypr­šaní času si daj krátku pre­stávku 3 – 5 minút, po kto­rej sa čin­nosti znovu venuj 25. Po 4 úse­koch práce si daj dlh­šiu pre­stávku 15 – 30 minút.

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)