Ako chu­tí vir­tu­ál­ny sex po prvý­krát?

Martin Kráľ / 23. septembra 2015 / Tech a inovácie

Vir­tu­ál­ne por­no je defi­ni­tív­ne tu a my pri­ná­ša­me prvé reak­cie na neho.

Počas toh­to leta vypus­ti­la strán­ka Badoink.com prvé VR kar­tó­no­vé head­se­ty (vychá­dza­júc z goog­lac­kých setov). Sna­ha bola pri­niesť dostup­nú ver­ziu VR všet­kým nad­šen­com a vytvo­riť dopre­du dosta­toč­né pub­li­kum pre ten­to nový seg­ment. Výrob­co­via si vybra­li snáď ten naj­lep­ší seg­ment na tes­to­va­nie — por­no. Teraz sa na rad dosta­lo prak­tic­ké tes­to­va­nie a to čo z neho vypad­lo, je cel­kom zábav­né. :)

Bado­ink sa vybral do ulíc San Fran­cis­ca, aby otes­to­val svoj nový pro­dukt na verej­nos­ti. Prvé demo bolo vypus­te­né na kar­tó­no­vom mode­li pre Sam­sung Gear VR. Obe­cen­stvo ten­to “pokus” jed­no­znač­ne zau­jal. Veď posúď­te sami.

Nie­kto­ré reak­cie sto­ja za to :)

Zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)