Ako chutí vir­tu­álny sex po prvý­krát?

Martin Kráľ / 23. septembra 2015 / Tech a inovácie

Vir­tu­álne porno je defi­ni­tívne tu a my pri­ná­šame prvé reak­cie na neho.

Počas tohto leta vypus­tila stránka Badoink.com prvé VR kar­tó­nové head­sety (vychá­dza­júc z goog­lac­kých setov). Snaha bola pri­niesť dostupnú ver­ziu VR všet­kým nad­šen­com a vytvo­riť dopredu dosta­točné pub­li­kum pre tento nový seg­ment. Výrob­co­via si vybrali snáď ten naj­lepší seg­ment na tes­to­va­nie — porno. Teraz sa na rad dostalo prak­tické tes­to­va­nie a to čo z neho vypadlo, je cel­kom zábavné. :)

Bado­ink sa vybral do ulíc San Fran­cisca, aby otes­to­val svoj nový pro­dukt na verej­nosti. Prvé demo bolo vypus­tené na kar­tó­no­vom modeli pre Sam­sung Gear VR. Obe­cen­stvo tento “pokus” jed­no­značne zau­jal. Veď posúďte sami.

Nie­ktoré reak­cie stoja za to :)

Zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)