Ako odpo­je­nie od inter­netu zlepší tvoje sústre­de­nie

Beatrix Rimarčíková / 4. júla 2016 / Zaujímavosti

Život v roku 2016 je úplne skvelý. Člo­vek sa pri­pojí na inter­net kde­koľ­vek. Ľudia sú online doma, v práci, na stret­nutí či vo voľ­nom čase. Si aj ty neus­tále online?

To, že využí­vame množ­stvo tech­no­ló­gií, netreba prí­zvu­ko­vať. Občas sa však stáva, že celý svoj svet máme pod prs­tami – vo svo­jom smartp­hone alebo note­bo­oku. Počas dňa skon­tro­lu­jeme svoj mobil aj sto­krát. Apli­ká­cie, hry, videá, články, reklamy, seriály, tie všetky sú vytvo­rené na to, aby udr­žia­vali našu pozor­nosť. A tak bez toho, aby sme o tom vedeli, mrháme nespo­čet­ným množ­stvom hodín každý týž­deň. Ľud­ská pozor­nosť bro­wsuje po rôz­nych mies­tach, nie je však na tom správ­nom mieste, v prí­tom­nom oka­mihu.

Hru s ľud­skou pozor­nos­ťou a sústre­de­ním vedú aj stránky Netf­lix alebo You­Tube. Netf­lix nám ponúka ďal­šiu epi­zódu seriálu, o 3, 2, 1 sekundu. A ty si proste musíš pozrieť ďal­šiu časť. Rov­nako aj You­Tube a jeho trefné návrhy na ďašiu pie­seň či video. Musíme si uve­do­miť, že stále bude ďal­šia časť, epi­zóda, hra, video, pie­seň, film, člá­nok alebo čokoľ­vek iné.

ludia telefony

foto: perceptivetravel.com

V posled­ných rokoch množ­stvo výsku­mov a prác pou­ka­zuje na škod­livé účinky rozp­tý­le­nia. Práca Glo­rie Mark potvr­dzuje, že rozp­tý­le­nie pozor­nosti je spo­jené s väč­ším stre­som, vyš­šou frus­trá­ciou či časo­vým tla­kom.

Nie je stále našou chy­bou, že sa necháme rozp­tý­liť. Väč­šina tech­no­ló­gií je vytvo­rená tak, aby pre­nikla do nášho pod­ve­do­mia a spra­vila z nás pra­vi­del­ných kon­zu­men­tov. Množ­stvo ľudí už rie­šilo prob­lém odo­lá­va­nia inter­netu. Mnohí si určite pove­dali, že už pre­stanú hodiny bez­cieľne blú­diť po Face­bo­oku či iných webo­vých strán­kach. A tí, ktorí si to nepo­ve­dali, sa určite aspoň raz pri­stihli pri bez­pred­met­nom pre­hlia­daní. Čo však zaberá na tento prob­lém dneš­nej doby? Rie­še­nie je zlo­ži­tej­šie ako vyzerá, treba sa odpo­jiť vo voľ­nom čase od inter­netu, byť jed­no­du­cho nie­kedy „off­line“.

internet off

foto: defensetech.org

Ak sa roz­hod­neš, že chceš svoj čas trá­viť efek­tív­nej­šie, skús eli­mi­no­vať inter­net. Aj keď je taký lákavý, uspo­ko­ju­júci a navyše všade dostupný. Tieto rady ti pomôžu začať:

1. Vypni wifi a dáta na mobile a pou­ží­vaj inter­net len vtedy, keď ho naozaj potre­bu­ješ. Inak buď nons­top „off­line“.

2. Stiahni si apli­ká­cie ako Self­Con­trol (pre Mac) alebo FocusMe (pre Win­dows). Ak si zapneš tieto appky počas práce na note­bo­oku, zabez­pe­číš si väč­šiu sústre­de­nosť, pre­tože tieto apli­ká­cie blo­kujú rozp­ty­ľu­júce stránky. Pre štu­den­tov je ide­álna apli­ká­cia Self Con­trol for Study, ktorá po určitú dobu blo­kuje fun­kcie tele­fónu ako vola­nia či smsky.

Byť „off­line“ nezna­mená, že všetko zmeš­káš. Práve naopak, pri­ne­sie ti to do života viac pokoja a času na rodinu a pria­te­ľov. Odpo­je­nie od inter­netu ti pomôže robiť to, čo ťa zau­jíma. A o tom vlastne život je.

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogs.adobe.com

Pridať komentár (0)