Ako pre­bie­hal bra­ti­slav­ský Star­tup Pira­tes?

Rišo Néveri / 2. júla 2015 / Startupy

V bra­ti­slav­skom Con­nec­te sa 20. – 27.6.2015 kona­la akcia star­tu­po­vých pirá­tov. Na 8 dňo­vej akcii sa zúčast­ni­lo 25 ľudí, vypi­lo 168 káv, pomá­ha­lo 25 men­to­rov a vyslo­vi­lo až 1850 nápa­dov. V posled­ný deň sa odpre­zen­to­va­lo 8 nápa­dov. Kto­ré to boli?

Brai­nym (1. Mies­to, favo­rit obe­cen­stva)

1. mies­to vyhral nástroj na A/B tes­to­va­nie obsa­hu v reál­nom čase. Má šan­cu úpl­ne zme­niť spô­sob tvor­by a šíre­nia obsa­hu onli­ne médií a blo­ge­rov. Poten­ciál dob­re využi­té­ho tes­to­va­nia je spo­čí­va vo vyš­šej náv­štev­nos­ti a zis­ko­vos­ti webov.

ByBa­se (2. Mies­to)

ByBa­se je onli­ne plat­for­ma pod­po­ru­jú­ca rast a roz­voj komu­nít po celom sve­te. Ich inte­rak­tív­ny kalen­dár uda­los­tí a maga­zín, má za cieľ spo­jiť ľudí s podob­ný­mi záuj­ma­mi. Dob­rý prí­klad toho ako pomôcť spo­loč­nos­ti a záro­veň ino­vo­vať.

Sty­le­IN (3. Mies­to)

Plat­for­ma Sty­le­IN vznik­la na pod­po­ru saló­nov krá­sy. Zákaz­ní­kom umož­ňu­je onli­ne rezer­vá­ciu ter­mí­nov, saló­nom zvi­di­teľ­niť sa a zvy­šu­je počet obsa­de­ných ter­mí­nov.

3D Spect­rum

Služ­ba na 3D tlač zame­ria­va­jú­ca sa na mode­ly budôv, výtvo­ry umel­cov, sôch a ľubo­voľ­ných iných výtvo­rov. Mož­no si pôj­dem vytla­čiť yodu?

Smo­od

Zdra­vý fast food smo­ot­hie pre več­ne zanep­ráz­dne­ných, kto­rí nestí­ha­jú roz­mýš­lať či zjed­li svo­je potreb­né mik­ro a mak­ro…

Tri­po

Trh výle­tov a dovo­le­niek spra­vo­va­ný a vytvá­ra­ný več­ný­mi ces­to­va­teľ­mi. Dovo­len­ky sa pre­dá­va­jú ako kom­plet­né balí­ky obsa­hu­jú­ce leten­ky, uby­to­va­nie a iti­ne­rár. Leten­ky a des­ti­ná­cie sú kom­bi­no­va­né uni­kát­nym algo­rit­mom – v reál­nom čase, čo umož­ňu­je veľ­ké množ­stvo kom­bi­ná­cií.

Jobg­ress

Jobg­ress si za cieľ sta­no­vi­lo zme­niť spô­sob, akým HR agen­tú­ry pri­jí­ma­jú infor­ma­ti­kov. Jed­not­li­ví kan­di­dá­ti sú orga­ni­zo­va­ní do reb­ríč­kov pod­ľa skú­se­nos­tí, skil­lov a ich vhod­nos­ti na poža­do­va­nú pozí­ciu.

Star­tup Pira­tes Bra­ti­sla­va bolo skve­lé podu­ja­tie, kto­ré sa koneč­ne usku­toč­ni­lo dru­hý­krát u nás na Slo­ven­sku. Súťa­žia­ci opäť doká­za­li, že nemá­me núdzi o ino­va­tív­ne nápa­dy a šikov­ných ľudí, čo nás samoz­rej­me teší. Na koniec by som poďa­ko­val par­tne­rom, vďa­ka kto­rým sa moh­lo toto skve­lé podu­ja­tie zor­ga­ni­zo­vať. Star­tup Pira­tes Bra­ti­sla­va pod­po­ri­li Avel, SBA, KPMG, Syner­gie a Vox­Tra­vel.

zdroj: con­nect-network

Pridať komentár (0)