Ako pre­bie­hal bra­ti­slav­ský Star­tup Pira­tes?

Rišo Néveri / 2. júla 2015 / Startupy

V bra­ti­slav­skom Con­necte sa 20.-27.6.2015 konala akcia star­tu­po­vých pirá­tov. Na 8 dňo­vej akcii sa zúčast­nilo 25 ľudí, vypilo 168 káv, pomá­halo 25 men­to­rov a vyslo­vilo až 1850 nápa­dov. V posledný deň sa odpre­zen­to­valo 8 nápa­dov. Ktoré to boli?

Brai­nym (1. Miesto, favo­rit obe­cen­stva)

1. miesto vyhral nástroj na A/B tes­to­va­nie obsahu v reál­nom čase. Má šancu úplne zme­niť spô­sob tvorby a šíre­nia obsahu online médií a blo­ge­rov. Poten­ciál dobre využi­tého tes­to­va­nia je spo­číva vo vyš­šej náv­štev­nosti a zis­ko­vosti webov.

ByBase (2. Miesto)

ByBase je online plat­forma pod­po­ru­júca rast a roz­voj komu­nít po celom svete. Ich inte­rak­tívny kalen­dár uda­lostí a maga­zín, má za cieľ spo­jiť ľudí s podob­nými záuj­mami. Dobrý prí­klad toho ako pomôcť spo­loč­nosti a záro­veň ino­vo­vať.

Sty­leIN (3. Miesto)

Plat­forma Sty­leIN vznikla na pod­poru saló­nov krásy. Zákaz­ní­kom umož­ňuje online rezer­vá­ciu ter­mí­nov, saló­nom zvi­di­teľ­niť sa a zvy­šuje počet obsa­de­ných ter­mí­nov.

3D Spect­rum

Služba na 3D tlač zame­ria­va­júca sa na modely budôv, výtvory umel­cov, sôch a ľubo­voľ­ných iných výtvo­rov. Možno si pôj­dem vytla­čiť yodu?

Smood

Zdravý fast food smo­ot­hie pre večne zanep­ráz­dne­ných, ktorí nestí­hajú roz­mýš­lať či zjedli svoje potrebné mikro a makro…

Tripo

Trh výle­tov a dovo­le­niek spra­vo­vaný a vytvá­raný več­nými ces­to­va­teľmi. Dovo­lenky sa pre­dá­vajú ako kom­pletné balíky obsa­hu­júce letenky, uby­to­va­nie a iti­ne­rár. Letenky a des­ti­ná­cie sú kom­bi­no­vané uni­kát­nym algo­rit­mom – v reál­nom čase, čo umož­ňuje veľké množ­stvo kom­bi­ná­cií.

Jobg­ress

Jobg­ress si za cieľ sta­no­vilo zme­niť spô­sob, akým HR agen­túry pri­jí­majú infor­ma­ti­kov. Jed­not­liví kan­di­dáti sú orga­ni­zo­vaní do reb­ríč­kov podľa skú­se­ností, skil­lov a ich vhod­nosti na poža­do­vanú pozí­ciu.

Star­tup Pira­tes Bra­ti­slava bolo skvelé podu­ja­tie, ktoré sa konečne usku­toč­nilo dru­hý­krát u nás na Slo­ven­sku. Súťa­žiaci opäť doká­zali, že nemáme núdzi o ino­va­tívne nápady a šikov­ných ľudí, čo nás samoz­rejme teší. Na koniec by som poďa­ko­val par­tne­rom, vďaka kto­rým sa mohlo toto skvelé podu­ja­tie zor­ga­ni­zo­vať. Star­tup Pira­tes Bra­ti­slava pod­po­rili Avel, SBA, KPMG, Syner­gie a Vox­Tra­vel.

zdroj: con­nect-network

Pridať komentár (0)