Ako pri­pra­viť kva­litný online obsah a zau­jať sve­tové média?

Michal Sorkovský / 25. augusta 2016 / Business

Olym­píj­ske hry v bra­zíl­skom Rio de Jane­iro sú v plnom prúde a veľa spo­loč­ností a star­tu­pov po celom svete sa pokúša ukro­jiť z koláča pozor­nosti, ktorý táto uda­losť pri­náša. Iba 7 dní pred začiat­kom Olym­piády sa v prí­pade sociál­nej siete Twit­ter blí­žil enga­ge­ment k závrat­ným 600 tisíc twe­e­tom. Tohto trendu sa chy­tili mnohé medzi­ná­rodné kon­glo­me­ráty, akými sú naprí­klad Volk­swa­gen, McDonald’s či ame­rická tele­vízna spo­loč­nosť CBC.

Pre online spo­loč­nosti sú uda­losti ako je táto výni­močné. Nakoľko si príp­rava zau­jí­ma­vej kam­pane (v prí­pade online ide zväčša o digi­tálny obsah) nevy­ža­duje vysoké roz­počty ani ročné plá­no­va­nie. Zákla­dom je dobrá myš­lienka a kva­litné spra­co­va­nie. Zau­jí­ma­vým prí­kla­dom je spo­loč­nosť Trade Desk, ktorá si pri­pra­vila info­gra­fiku na základe dát o náv­štev­ní­koch toh­to­roč­nej Olym­piády. Info­gra­fík ponú­ka­jú­cich obsah zalo­žený na spra­co­va­ných dátach je dnes veľa, pri­čom mnoho z nich je aj zau­jí­mavo vizu­álne odpre­zen­to­va­ných. Málo­kto­rým z nich sa však podarí pre­sa­diť a stať sa tak pove­diac virál­nymi.

Serena_Williams_Overview

Spo­loč­nosti Visual Meta GmbH, spra­vu­jú­cej online nákupné plat­formy Sho­pA­like, Laden­Ze­ile alebo UmSo­Lú­gar po celom svete sa to poda­rilo, a to za pomoci medzi­ná­rod­ného tímu 3 ľudí. Vedúca tímu a hlavná ilus­trá­torka, Mona Tor­gen­sen z Nór­ska, dizaj­nér z Bro­ok­lynu Kerem Bas a dizaj­nér a prog­ra­má­tor Guil­herme Pina. Vďaka ich spo­loč­nej snahe počas leta majú dnes čita­te­lia Huf­fing­ton Post či Le Pari­sien mož­nosť pre­zrieť ako vyze­rali out­fity špor­tov­cov na Olym­píj­skych hrách od roku 1896 až do tých dneš­ných. Ako mode­lov pou­žili hviezdy toh­to­roč­nej Olym­piády – Usaina Bolta, Serenu Wil­liams, Fede­ricu Pel­leg­rini a iných. Pre príp­ravu tejto gra­fiky sme pod­robne zma­po­vali naj­výz­nam­nej­šie medz­níky Olym­píj­skych hier a pou­žili ich ako refe­ren­ciu pri príp­rave tejto info­gra­fiky.

DSC_0066

Všetky ilus­trá­cie sa pri­pra­vo­vali cel­kom od piky. Mona ich ilus­tro­vala zhruba dva týždne na gra­fic­kom tab­lete a neskôr spra­co­vá­vala ďalej vo Pho­tos­hope. Keďže fotky, ktoré slú­žili Mone ako inšpi­rá­cia, boli čier­no­biele, pou­žila ako vzor uni­formy v čier­no­bie­lych far­bách. Ktorý z atlé­tov sa Mone maľo­val naj­lah­šie? “Bola to jed­no­značne Fede­rica Pel­leg­rini. Renauld Lavil­le­nie bol ale tvrdý orie­šok. Trvalo mi veľmi dlho, kým sa mi poda­rilo zachy­tiť jeho výraz tak, aby som bola spo­kojná. Bolo to čias­točne aj preto, že všetky dostupné fotky nemali naj­lep­šiu kva­litu.” Kerem a Gui majú obaja vela skú­se­ností s gra­fic­kým dizaj­nom. Hoci všetci traja pochá­dzajú z iných kra­jín, ich pra­covné nasa­de­nie a spo­ločný humor hovo­ria sami za seba, veď posúďte sami.

Usain_Bolt_OverviewDSC_0021Federica_Pellegrini_OverviewMijain_Lopez_Overview

zdroj foto­gra­fií: shopalike.sk

Pridať komentár (0)