Ako pri­pra­viť kva­lit­ný onli­ne obsah a zau­jať sve­to­vé média?

Michal Sorkovský / 25. augusta 2016 / Business

Olym­píj­ske hry v bra­zíl­skom Rio de Jane­i­ro sú v plnom prú­de a veľa spo­loč­nos­tí a star­tu­pov po celom sve­te sa pokú­ša ukro­jiť z kolá­ča pozor­nos­ti, kto­rý táto uda­losť pri­ná­ša. Iba 7 dní pred začiat­kom Olym­piá­dy sa v prí­pa­de sociál­nej sie­te Twit­ter blí­žil enga­ge­ment k závrat­ným 600 tisíc twe­e­tom. Toh­to tren­du sa chy­ti­li mno­hé medzi­ná­rod­né kon­glo­me­rá­ty, aký­mi sú naprí­klad Volk­swa­gen, McDonald’s či ame­ric­ká tele­víz­na spo­loč­nosť CBC.

Pre onli­ne spo­loč­nos­ti sú uda­los­ti ako je táto výni­moč­né. Nakoľ­ko si príp­ra­va zau­jí­ma­vej kam­pa­ne (v prí­pa­de onli­ne ide zväč­ša o digi­tál­ny obsah) nevy­ža­du­je vyso­ké roz­poč­ty ani roč­né plá­no­va­nie. Zákla­dom je dob­rá myš­lien­ka a kva­lit­né spra­co­va­nie. Zau­jí­ma­vým prí­kla­dom je spo­loč­nosť Tra­de Desk, kto­rá si pri­pra­vi­la info­gra­fi­ku na zákla­de dát o náv­štev­ní­koch toh­to­roč­nej Olym­piá­dy. Info­gra­fík ponú­ka­jú­cich obsah zalo­že­ný na spra­co­va­ných dátach je dnes veľa, pri­čom mno­ho z nich je aj zau­jí­ma­vo vizu­ál­ne odpre­zen­to­va­ných. Málo­kto­rým z nich sa však poda­rí pre­sa­diť a stať sa tak pove­diac virál­ny­mi.

Serena_Williams_Overview

Spo­loč­nos­ti Visu­al Meta GmbH, spra­vu­jú­cej onli­ne nákup­né plat­for­my Sho­pA­li­ke, Laden­Ze­i­le ale­bo UmSo­Lú­gar po celom sve­te sa to poda­ri­lo, a to za pomo­ci medzi­ná­rod­né­ho tímu 3 ľudí. Vedú­ca tímu a hlav­ná ilus­trá­tor­ka, Mona Tor­gen­sen z Nór­ska, dizaj­nér z Bro­ok­ly­nu Kerem Bas a dizaj­nér a prog­ra­má­tor Guil­her­me Pina. Vďa­ka ich spo­loč­nej sna­he počas leta majú dnes čita­te­lia Huf­fing­ton Post či Le Pari­sien mož­nosť pre­zrieť ako vyze­ra­li out­fi­ty špor­tov­cov na Olym­píj­skych hrách od roku 1896 až do tých dneš­ných. Ako mode­lov pou­ži­li hviez­dy toh­to­roč­nej Olym­piá­dy – Usai­na Bol­ta, Sere­nu Wil­liams, Fede­ri­cu Pel­leg­ri­ni a iných. Pre príp­ra­vu tej­to gra­fi­ky sme pod­rob­ne zma­po­va­li naj­výz­nam­nej­šie medz­ní­ky Olym­píj­skych hier a pou­ži­li ich ako refe­ren­ciu pri príp­ra­ve tej­to info­gra­fi­ky.

DSC_0066

Všet­ky ilus­trá­cie sa pri­pra­vo­va­li cel­kom od piky. Mona ich ilus­tro­va­la zhru­ba dva týžd­ne na gra­fic­kom tab­le­te a neskôr spra­co­vá­va­la ďalej vo Pho­tos­ho­pe. Keď­že fot­ky, kto­ré slú­ži­li Mone ako inšpi­rá­cia, boli čier­no­bie­le, pou­ži­la ako vzor uni­for­my v čier­no­bie­lych far­bách. Kto­rý z atlé­tov sa Mone maľo­val naj­lah­šie? “Bola to jed­no­znač­ne Fede­ri­ca Pel­leg­ri­ni. Renauld Lavil­le­nie bol ale tvr­dý orie­šok. Trva­lo mi veľ­mi dlho, kým sa mi poda­ri­lo zachy­tiť jeho výraz tak, aby som bola spo­koj­ná. Bolo to čias­toč­ne aj pre­to, že všet­ky dostup­né fot­ky nema­li naj­lep­šiu kva­li­tu.” Kerem a Gui majú oba­ja vela skú­se­nos­tí s gra­fic­kým dizaj­nom. Hoci všet­ci tra­ja pochá­dza­jú z iných kra­jín, ich pra­cov­né nasa­de­nie a spo­loč­ný humor hovo­ria sami za seba, veď posúď­te sami.

Usain_Bolt_OverviewDSC_0021Federica_Pellegrini_OverviewMijain_Lopez_Overview

zdroj foto­gra­fií: shopalike.sk

Pridať komentár (0)