Ako robia WOW efekt sve­tové firmy

Richard Čermák: WebSupport / 17. február 2015 / Tools a produktivita

Poznáte to. Bro­wsu­jete po sieti, nav­ští­vite web­stránku zau­jí­ma­vej služby a po pár sekun­dách si poviete, …WOW, to musím mať. V ten moment vás však možno nepre­sved­čil samotný pro­dukt, jeho popis fun­kci­ona­lity, či dizajn. Pre­sved­čil vás spô­sob, ako sa vám ho snaží kon­krétna firma pre­dať.

Cie­ľom zís­ka­va­nia uží­va­te­ľov (tzv. onbo­ar­ding-u) je uro­biť tak v čo najk­rat­šom čase. Tak prečo nevyt­vo­riť WOW efekt hneď pri prvom kon­takte úži­va­teľa so služ­bou, či pro­duk­tom?

Je jasné, že každý pro­dukt má svoje špe­ci­fiká a nie vždy sa ľahko hľadá vhodný WOW efekt, kto­rým by ste oča­rili poten­ci­onál­nych kli­en­tov. Ponú­kame vám štyri naj­čas­tej­šie tech­niky, ktoré pou­ží­vajú sve­tové firmy. 

1. Ponúk­nite vašu službu bez poskyt­nu­tia e-mailu zákaz­níka

Ide o tzv. reverzný fun­nel. Zna­mená to, že dovo­líte pou­ží­vať základné fun­kcie služby ešte pred­tým, než sa náv­štev­níci webu zare­gis­trujú (zadajú e-mail).

Krás­nym prí­kla­dom pou­ži­tia je Hel­lo­Bar. Namiesto toho, aby skrý­vali svoj WOW efekt za kla­sický pri­hla­so­vací pro­ces, Hel­lo­Bar vám umožní pou­ží­vať základy služby bez toho, aby ste im poskytli svoju e-mai­lovú adresu. Zdá sa, že pri tomto spô­sobe “onbo­ar­dingu” uží­va­te­lia veľmi rýchlo a ľahko pocho­pia základné hod­noty, otes­tujú si výhody v základ­nej ver­zii a sú tak na naj­lep­šej ceste stať sa vašimi zákaz­níkmi.

2. Vyvo­lajte záu­jem o vašu službu

Aj toto ste už isto zažili. Prí­dete na stránku služby, alebo kon­krét­neho pro­duktu, zozná­mite sa so struč­ným popi­som, alebo si pozriete krátke video. Bez toho, aby ste si službu vyskú­šali, okam­žite poskyt­nete svoj e-mail, aby ste sa dostali k tes­to­va­cej, ale v mno­hých prí­pa­doch aj plnej ver­zii. Tento spô­sob využí­vajú najmä nádejné star­tupy. Výho­dou je, že služba, alebo pro­dukt sa nedos­tane medzi pou­ží­va­te­ľov vo veľ­kom množ­stve a vývo­jový tím môže dola­diť drobné nedos­tatky a zapra­co­vať požia­davky kli­en­tov.

Dob­rým prí­kla­dom toho, kedy ste ochotní zadať svoj email okam­žite, je naprí­klad Hot­jar, ktorý ponú­kol svoju službu na 6 mesia­cov pre prvých 100 pou­ží­va­te­ľov. 

3. Ponúk­nite zadarmo časť služby za poskyt­nu­tie e-mailu

Ak ponúk­nete svo­jim zákaz­ní­kom službu zadarmo, je možné, že si zís­kate kli­enta oveľa skôr, ako pri bež­nom pro­cese. Vytvo­ríte tak naj­jed­no­duch­šiu ver­ziu WOW efektu, kde sa nevy­ža­duje veľa uží­va­teľ­ského úsi­lia.

Tak naprí­klad, User­Tes­ting ponúka službu, kde môžete zís­kať názor na váš online pro­dukt (resp. web­stránku) v podobe 15 minú­to­vého videa od tes­te­rov, teda poten­ci­onál­nych kli­en­tov. Než začnete, musíte sa samoz­rejme zare­gis­tro­vať a zade­fi­no­vať akých tes­te­rov potre­bu­jete, vytvo­riť zada­nie a samoz­rejme, počkať na vytvo­re­nie videa. Za každé video pla­títe 49 dolá­rov.

Aby však ľudia z UserTesting.com pre­sved­čili svo­jich poten­ci­onál­nych kli­en­tov o tom, ako fun­guje ich pro­dukt, roz­hodli sa vytvo­riť Peek. Namiesto reverz­ného fun­nelu tak ponúkli službu zdarma, ktorá umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom zís­kať 5-minú­tové video. Pou­ží­va­te­lia zís­kajú po poskyt­nutí e-mai­lo­vej adresy svoje video do 24 hodín. Napriek tomu, že samotný výsle­dok nemusí vždy kva­li­ta­tívne zod­po­ve­dať prvot­nému WOW momentu, môže tento spô­sob pomôcť lep­šie pocho­piť fun­kci­ona­litu a logiku pro­duktu. 

4. Ponúk­nite kva­litný obsah, až potom službu

Ešte pred­tým, než pre­sved­číte svojho poten­ci­onál­neho zákaz­níka a defi­ni­tívne sa stane vaším kli­en­tom, ponúk­nite mu niečo naviac. Naprí­klad kva­litný obsah. Robte to tak, ako to robí HubS­pot, online mar­ke­tin­gová plat­forma, ktorá umož­ňuje vytvá­rať weby, blogy a lan­ding pages, zís­ka­vať leady, spra­vo­vať kon­takty, ana­ly­zo­vať a vyhod­no­co­vať. HubS­pot je jed­not­kou v inbound mar­ke­tingu, tj. takého prí­stupu, ktorý je zalo­žený na ponú­kaní kva­lit­ného obsahu, ktorý má pri­tiah­nuť správne cie­le­ných náv­štev­ní­kov. Za poskyt­nu­tie vášho emailu si môžete pra­vi­delne sťa­ho­vať nové a kva­litné e-booky o SEO, blo­go­vaní, sociál­nych médiach, email mar­ke­tingu, gene­ro­vaní lea­dov a webo­vej ana­ly­tike.

Veríme, že vás nie­ktorý z týchto spô­so­bov dosia­hnu­tia WOW efektu inšpi­ro­val a že nie­ktorý z nich vyskú­šate. Dôle­žité je uve­do­miť si, že každý pro­dukt je veľmi špe­ci­fický a je potrebné nasta­viť tú správnu stra­té­giu na dosia­hnu­tie WOW efektu. Otes­tujte si to.

zdroj: blog.websupport.sk

Pridať komentár (0)