Ako robiť mar­ke­ting, keď nemáte peniaze

Michal Truban - Websupport / 19. marec 2015 / Tools a produktivita

Jedna z naj­čas­tej­ších otá­zok na mojich pred­náš­kach je, ako robiť mar­ke­ting, keď nemám peniaze. Väč­šina mar­ke­té­rov začne robiť con­tent stra­té­giu, social media stra­té­giu, gro­wth hac­king a všekty ostatné buz­zwordy.

V rea­lite to ale vyzerá tak, že si zalo­žia face­book sku­pinu, i keď to nedáva žia­den zmy­sel, a raz mesačne napíšu blog, ktorý nikto nečíta. Pozrite sa, čo ja pokla­dám za mar­ke­ting a inšpi­rujte sa pre svoje pod­ni­ka­nie.

Nicereply.com

Všetko čo sme v Nice­reply vyskú­šali boli nako­niec vyho­dené peniaze. Nie­koľ­ko­krát sme sa hrali s PPC, ale neboli sme schopní z toho dostať nor­málne ROI. Dokonca sme si zapla­tili PR články a vyskú­šali sme aj rôzne pro­mo­va­nia v app sto­roch.

V mar­ke­tingu sa potre­bu­jete dostať tam, kde je vaša cie­ľovka. Cie­ľovka Nice­reply boli kli­enti help­desk sys­té­mov a my sme sa potre­bo­vali dostať presne k nim. A tak sme sa roz­hodli spra­viť rôze plu­giny pre jed­not­livé help­desk sys­témy. Oni nás za to umiest­nili na svoje stránky, twe­e­to­vali o nás, dali nás do news­let­te­rov a napí­sali o tom celom navyše aj blog. To je zatiaľ jediný kanál, ktorý okrem vývoja nič nestál a cho­dia nám odtiaľ pla­tici kli­enti. Per­fektné.

Ale oveľa lep­šie sú nasle­du­júce dva prí­klady. Obi­dva sú o tom, ako ja vní­mam con­tent stra­té­giu a čo je to vlastne kre­a­tívny mar­ke­ting.

Groovehq.com 

Jedná sa o jed­no­du­chý help­des­kový tool, kto­rých je na svete milión. Ale ich blog je pre mňa syno­ny­mom per­fekt­nej con­tent stra­té­gie. Cha­lan si vytý­čil cieľ v obra­toch 100 000 dolá­rov a roz­ho­dol sa mapo­vať cestu k tomuto cieľu. Píše o tom, čo robil, aby to dosia­hol, čo sa mu osved­čilo a čo nie. Namo­talo sa na to veľa ľudí, sle­dujú to, inšpi­rujú sa. Na blogu má per­fektný prog­ress bar. Nako­niec sa mu poda­rilo cieľ napl­niť a momen­tálne pokra­čuje s cie­ľom dosiah­nuť 500 000 dolá­rov mesačne. Takže moja rada znie, že tento blog sa oplatí určite sle­do­vať. Už len číta­nie tohto blogu vás naučí veľmi veľa o mar­ke­tingu.

Baremetrics.com

A do tre­tice úplne naj­lepší prí­klad. Bare­met­rics je tool, ktorý vám (pokiaľ vo firme pou­ží­vate pla­tobný sys­tém Stripe) jed­ným klik­nu­tím ukáže všetky dôle­žité šta­tis­tiky o vás. Aký máte obrat, počet kli­en­tov, prie­mernú hod­notu na kli­enta, churn-rate … A ako robia mar­ke­ting oni? Všetky dáta o svo­jej vlast­nej firme pub­li­kujú a sú tak verejné.

Čiže demo na ich stránke zobra­zuje reálne dáta ich spo­loč­nosti. Pod­statné však je, že to isté umož­nujú aj svo­jim kli­en­tom. Určite aj vás začalo teraz zau­jí­mať, aké majú star­tupy a vše­obecne spo­loč­nosti obraty a zisky, však? Alebo ste si išli hneď pre­čí­tat gro­ovehq, ako sa dostali k tým 100 000 dolá­rom?

Vidíte a o tomto je mar­ke­ting. Takéto pocity je treba u ľudí vyvo­lá­vať.

zdroj: blog.websupport.sk

Pridať komentár (0)